Toimintakertomus 2004

Kulutustutkimuksen seura pyrki vuoden 2004 aikana vakiinnuttamaan kulutustutkijoiden verkostoitumista ja tehdä kulutuksen ja kuluttajien tutkimusta tunnetuksi Suomessa. Kulutustutkijoiden verkottumisen ja tapaamisen edistämiseksi seura järjesti keväällä luennointitilaisuuden ja syksyllä seminaarin. Kulutustutkimuksen tunnettuutta pyrittiin tehostamaan erityisesti perehtymällä tiedotusvälineiden ja muiden tutkimustiedon käyttäjien tiedontarpeisiin ja toiveisiin kulutustutkimuksen osalta. Tämä tapahtui keväällä vuosikokouksen yhteydessä.

Kulutustutkijoiden ja tiedon tarvitsijoiden tapaamiset

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin 27.02.2004 Kuluttajatutkimuskeskuksen tiloissa Helsingissä. Samassa yhteydessä järjestettiin keskusteluseminaari kulutustutkimuksen tarpeesta kuluttajatiedon käyttäjien kanssa. Seminaarin puheenjohtajana toimi johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskuksesta. Oman arviointinsa (akateemisen) kulutustutkimuksen tarpeesta omassa tehtävässään esittivät Helsingin Sanomien toimittaja Riitta Astikainen, SOKn tutkimuspäällikkö Tero Mustonen, Suomen Suoramarkkinointiliiton markkinointipäällikkö Elina Oksanen-Ylikoski ja pääsihteeri Sinikka Turunen Suomen kuluttajaliitosta. Seminaarin osoitti selvästi monitieteisen kulutustutkimuksen tarpeellisuuden ja se nosti esiin myös tarpeen popularisoida tutkimusten antia.

Toukokuun 11. 2004 seura järjesti luennointitilaisuuden yhteistyössä Helsingin yliopiston kuluttajaekonomian oppiaineen kanssa Viikissä. Tilaisuuden puhujaksi oli kutsuttu taloustieteen ja sosiaalipsykologian professori W. Red van Raaij Hollannista, Tillburgin yliopistosta. Hän luennoi teemasta ”Consumer Financial Behaviour”. Mielenkiintoista esitystä oli seuraamassa pienehkö, mutta sitäkin kiinnostuneempi joukko kulutuksen tutkijoita ja kulutustiedon hyödyntäjiä.

Perinteinen kulutustutkimuksen syysseminaari järjestettiin 10.11.2004 Tilastokeskuksessa teemalla ”Kuluttajatutkimus.nyt – mitä uutta kulutustutkimuksessa?”. Koska tänä vuonna tuli kuluneeksi viisi vuotta en-simmäisestä suomalaisesta kulutustutkimuksen symposiumista järjes-timme seminaarista hieman näyttävämmän. Seminaari-iltapäivän aluksi kuulimme professori Pirjo Laaksosen ajatuksia kulutuksen ja kuluttajien tutkimuksen kehityspiirteistä teemalla ”Asiakkuuden hallin-nasta kuluttajan ymmärtämiseen”. Päätoimittaja, selvitysmies Jussi Huttunen puolestaan herätti ajatuksia juuri valmistuneesta selvitys-työstänsä teemalla ”Kulutustutkimus sektoritutkimuksen kentässä”. Seminaariluentojen jälkeen jakaannuttiin workshopeihin, joissa ajankohtaista suomalaisen kulutustutkimuksen satoa esiteltiin ja kommentoitiin seuraavien aihealueiden puitteissa: (1) Tilastollinen kulutustutkimus – historiaa, nykysuuntauksia, tulevaisuutta, (2) Globalisoituvan kulutusyhteiskunnan ajankohtaisia tutkimusongelmia, (3) Aikoja ja ta-poja kulutuksessa, (4) Kulttuurinen kuluttajatutkimus ja (5) Practice theory in practice: kohti kuluttamiseen harjoittamiseen näkökulmaa. Työryhmissä kuultiin mielenkiintoisia alustuksia, jotka virittivät aktii-vista keskustelua ja mielipiteenvaihtoa. Kokonaisuudessaan seminaa-ripäivä oli varsin antoisa ja palaute oli positiivista. Osallistujamäärä, 55 henkilöä, ylitti asetetun tavoitteen.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Niin tietoverkkoajassa kuin elämmekin, seura päätti lähestyä jäsenis-töään myös painetun jäsenkirjeen avulla. Lisäksi seura tiedotti entistä aktiivisemmin kotisivuillaan kulutustutkimukseen liittyvistä ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista.

Syksyllä 2003 yhdessä Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.:n kanssa järjestetyn Top Ten Futures –seminaarin anti ilmestyi Futura-lehdessä 1/2004. Vuodelle 2004 suunniteltu verkkojulkaisu on työn alla ja se tullaan julkaisemaan ensi vuoden alussa. Ensimmäisen verkkojulkaisun sisältö koostuu syysseminaarissa esitettyjen puheenvuorojen ja alustusten varaan rakentuvista artikkeleista.

Tiedotustoiminnan terävöittämiseksi teetettiin seuralle logo ja graafinen suunnitelma Laurea-ammattikorkeakoulun oppilastyönä.

Jäsenhankinta

Vuoden 2004 lopussa seuran jäsenmäärä on 56 varsinaista jäsentä, joista yksi on opiskelijajäsen sekä 1 kannattajajäsen. Vuoden aikana peräti 30 uutta jäsentä liittyi suraan. Vaikka jäsenistä suurin osa on edelleen henkilöjäseniä, tänä vuonna saatiin kuitenkin ensimmäinen yhteisöjäsen kannattajajäseneksi. Jäsenet tulevat useilta eri tieteenaloilta. Ilahduttavaa on, että jäsenkunnassa on myös kulutustiedon tarvitsijoita.

Hallituksen työskentely

Kulutustutkimuksen seuran hallitus kokoontui vuoden 2004 aikana kuusi kertaa (23.1., 27.2., 11.5., 7.6., 24.8., 10.11.). Hallituksen työs-kentely keskittyi pitkälti tutkijatapaamisten, viestinnän ja jäsenhankinnan kysymyksiin. Lisäksi hallituksen kokouksissa käsitellään usein ajankohtaisia haasteita, joita kulutustutkimus ja kulutuksen tutkijat kohtaavat. Näin hallitustyöskentelykin omalta osaltaan tarjoaa tieteidenväliset raja-aidat ylittävän keskustelufoorumin.

Seura jätti vuoden lopussa hakemuksen tieteellisen seurain valtuus-kunnan jäseneksi.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2004 oli Kulutustutkimuksen seuralle onnistunut. Seura on selvästi löytänyt oman kenttänsä tutkijoiden ja tiedontarvitsijoiden välisenä kohtaamispaikkana. Seura on löytänyt vakiintuneen toimintatavan seminaarien ja tutkijatapaamisten järjestäjänä. Myös toiminta julkaisufoorumina ja tiedottajana on löytänyt omat kehittämiskelpoiset toimintamallinsa.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Toimintakertomus 2003

Kulutustutkimuksen seura pyrkii edistämään kulutuksen, kotitalouksien ja kuluttajakäyttäytymisen monitieteistä tutkimusta.  Jotta tämä mahdollistuisi, tulee seuralla olla riittävä jäsenpohja ja toimivat tietoyhteydet.  Lisäksi se edellyttää, että seura kehittää   suhde-verkoston akateemisten tutkijoiden, kulutustiedon tuottajien ja tarvitsijoiden toimintaan.  Näihin kohdistui seuran toiminnan päähuomio sen ensimmäisenä toimintavuonna 2003.

Tutkijoiden tapaamiset

Tutkijoiden tapaamisia järjestettäessä pyrittiin rakentamaan kontakteja kulutuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja kulutustutkimustiedon tarvitsijoiden kanssa. Niinpä syysseminaari järjestettiin Tilastokeskuksen tiloissa 20.11.2003 samanaikaisesti, kun Tilastokeskus julkisti oman kulutustutkimuksensa antia. Syysseminaarin teemana oli ”Puheesta tekoihin – merkityksistä käytäntöihin”.  Tilaisuuden pääpuhujana oli professori Elizabeth Shove Lancasterin yliopistosta.  Kommenttipuheenvuoron esitti professori Kaj Ilmonen Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuuden puheenjohtajana ja keskustelun ohjaajana toimi tutkimuspäällikkö Mika Pantzar Kuluttajatutkimuskeskuksesta.  Syysseminaari tarjosi tiiviin tietopaketin käytäntöjen tutkimuksen mahdollisuuksista kuluttaja- ja kulutuskäyttäytymisen alalla.

Kulutustutkimuksen seura järjesti yhteisen seminaarin Työväentutkimus-lehden kanssa 26.07.2003 teemana ”Työväestö ja kulutus”.  Seminaari tarjosi monipuolisen katsauksen suomalaisen kulutuksen luonteeseen ja sen kehittymiseen.  Tilaisuudessa esitetyt alustukset julkaistiin Työväentutkimus 2003 –lehdessä.

Toinen yhteisseminaari järjestettiin Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa 24.10.2003. Tämä Top Ten Futures –seminaari tarkasteli aihetta ”Kuluttamisen tulevaisuus”.  Seminaarissa tarkasteltiin kuluttamisen eri osa-alueiden (asumisen, ruokailun, liikenteen jne.) tulevaisuuden  näkymiä ja pohdittiin tulevaisuuden haltuunoton problematiikkaa.  Mielenkiintoinen seminaari keräsi runsaan ja aktiivisen osallistujajoukon.  Seminaarin anti julkaistaan Futura-lehdessä vuoden 2004 alussa.

Kulutustutkimuksen seuran hallituksen jäsen, dosentti Anu Raijas osallistui Cotesin vuosijuhlaan 14.11.2003.  Hänen esitelmänsä oli samalla myös kiitospuhe Cotesin myöntämän rahalahjoituksen johdosta.

Tietoyhteyksien rakentaminen

Vuoden 2003 aikana seuran omat kotisivut avautuivat osoitteessa http://www.hkkk.fi/kts.  Sivujen rakenta-misesta vastasi KTT Johanna Moisander.  Sivut tarjoavat kanavan tiedottaa kulutustutkimuksen saralla tapahtuvista ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista.  Ne sisältävät myös linkki-listan ja keskustelufoorumin. Sivut toimivat näin paitsi tiedotuskanavana niin myös välineenä luoda ja ylläpitää yhteyksiä.

Kulutustutkimuksen seura päätti ryhtyä toimenpiteisiin elektronisen lehden rakentamiseksi kulutustutkimuksen alalle.  Tämä päätettiin toteuttaa yhdessä Kuluttaja-tutkimuskeskuksen kanssa.  Vuoden 2003 aikana hanke ei kuitenkaan vielä edennyt konkreettisesti.

Jäsenet

Kulutustutkimuksen seura päätti vuoden 2003 aikana keskittyä yksityisjäsenten hankintaan.  Vuoden lopussa seuran jäseniksi oli liittynyt 38 jäsentä.  Jäsenkunnassa ovat edustettuina eri tieteenalat ja erilaiset tutkija-ryhmät.  Näin seura on onnistuneesti käynnistänyt toimin-tansa sillanrakentajana, joka tarjoaa kohtaamisen mahdollisuuden eri alojen tutkijoille.

Hallituksen työskentely

Seuran hallitus asetti ensimmäiselle toimintavuodelle tavoitteeksi sellaisen työskentelyn perustan ja mallin rakentamisen, jonka varassa seura voi kehittyä toteutta-maan haasteellista tehtäväkenttäänsä.  Lisäksi hallitus piti tärkeänä rakentaa pidemmän ajanjakson toimintasuun-nitelman, jossa hahmotellaan toiminnan muotoja, tutkimus-teemoja ja ongelma-alueita, joihin seminaarit ja keskus-telunavaukset suunnataan.  Näitä asioita hallitus pohti kolmessa kokouksessaan.  Tuloksena syntyi edellä kuvattu toiminta ja myös ajatuksia seuran tulevan toiminnan suuntaamiseksi.

Kaiken kaikkiaan toimintansa alkutaipaleella olevan Kulutustutkimuksen seuran ensimmäistä toimintavuotta voidaan pitää antoisana ja onnistuneena avauksena kulutustutkimuksen edistämiseksi.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]