Kulutustutkimus.Nyt 2/2017

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2017 (pdf, 14.5 Mb)

Pääkirjoitus: Itsensä mittaaminen on myös leikkiä, mainonnan mieskuva muutoksessa ja Suomi24 analyysin kohteena
Outi Uusitalo

Tämän Kulutustutkimus.Nyt lehden numeron artikkelit koskettelevat kulutuksen ilmiöitä hyvinvoinnin ja mielenhallinnan alueilla sekä mainonnan maailmassa. Lisäksi yhdessä artikkelissa tarkastellaan kulutustutkimuksen uudenlaisten, laajojen aineistojen analysointiin kehiteltyä mallinnusmenetelmää ja sen mahdollisuuksia tuottaa tulkintoja kulutuksen ilmiöistä.

Lataa Uusitalon pääkirjoitus (pdf, 400 Kb)

Hyvinvointia mittaamalla? Wellness­teknologian käytön tuottama arvo
Jarna Laine, Heli Marjanen ja Kaisa Saastamoinen

Koettua elämänlaatua parantavilla tuotteilla ja palveluilla on yhä enemmän kysyntää. Wellness­teknologia ja itsensä mittaamisen trendi liittyvät kiinteästi yksilön proaktiiviseen vastuuseen omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan mittaustulosten tehdessä näkyväksi aiemmin piilossa olleita kehon ja mielen toimintoja. Artikkelissa tarkastellaan Holbrookin (1999) arvotypologiaan pohjautuen, millaista arvoa kuluttajat kokevat saavansa wellness­teknologian käytöstä ja miten arvon yhteisluominen siinä ilmenee. Tutkimusaineisto koostui sähköisestä kyselyaineistosta ja viidestä ryhmäkeskustelusta. Tulokset osoittavat, että vaikka wellness­teknologian käyttöön liittyvissä keskusteluissa korostuivat ulkoiset arvot, erityisesti tehokkuus ja erinomaisuus, myös sosiaaliset arvot nousivat merkittävään rooliin kaikissa muissa paitsi säännöllisten käyttäjien ryhmässä. Laitteiden käytön koettiin helpottavan omaan hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden, esimerkiksi kunnon kohottamisen tai laihduttamisen, saavuttamista. Sisäisistä arvoista tärkeimmiksi nousivat laitteiden esteettisyys ja niiden käyttämiseen liittyvä hauskuus. Arvon yhteisluominen sen sijaan näyttäytyi aineistossa heikosti kuluttajien käyttäessä laitteita ja luodessa arvoa enimmäkseen itsenäisesti tai omissa sosiaalisissa verkostoissaan.

Lataa Laineen, Marjasen ja Saastamoisen artikkeli (pdf, 2.9 Mb)

Huumorista hoivaan – mainoselokuvien miestyyppejä Suomessa
Henri Saxén ja Visa Heinonen

Artikkelissa tarkastellaan sitä, miten mainoselokuvat esittävät miehen Suomessa. Syksyllä 2015 kerätty tutkimusaineisto koostuu 47 mainoselokuvasta, joiden analyysiin sovelsimme sisällön erittelyä, semiotiikkaa ja tyypittelyä. Vertaamme tutkimusaineistomme miestyyppejä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Lähestymme sukupuolta representaationäkökulmasta, jonka mukaan mieheys ei ole olemuksellinen pysyvä ominaisuus vaan kulttuurisesti rakentunut seikka. Tällöin mainonta sukupuolta esittäessään samalla jäsentää ja uusintaa käsityksiä mieheydestä. […]

Lataa Saxénin ja Heinosen artikkeli (pdf, 3.6 Mb)

Aihemallinnuksen mahdollisuudet sosiaalisen median aineistojen jäsentämisessä – terveyskeskustelu Suomi24­-verkkopalstalla
Marjoriikka Ylisiurua

Aihemallinnus on koneoppimisen menetelmä, joka mahdollistaa suurten tekstimassojen automatisoidun tarkastelun. Artikkelissani kokeilen suosittua LDA­ aihemallinnusmenetelmää ja kartoitan mahdollisuuksia tiivistää suuria aineistoja tulkinnallisen tutkimuksen tarpeisiin. Aineisto koostuu suomenkielisen Suomi24.fi­keskustelupalstan viesteistä. Aihemallinnus löytää tekstistä paitsi tiedossa olevia ja tuntemattomia keskustelunaiheita, myös keskustelussa yleisesti toistuvia fraaseja. Täydentämällä tutkimusprosessia lähilukemalla on lisäksi mahdollista astua aiheiden ulkopuolelle ja löytää tarinallisesti etenevä, keskustelun yleinen narratiivi. Lähiluvun laaja hyödyntäminen liudentaa aihemallinnuksen määrällistä ja jopa jäykkää leimaa ja tarjoaa sen ”neutraalien” ratkaisujen tuottamisen sijaan tulkitsevaan tutkimukseen sopivaksi aineiston tiivistämisen menetelmäksi.

Lataa Ylisiuruan artikkeli (pdf, 8.1 Mb)

70­-vuotiasta kuluttaja­ekonomiaa juhlimassa 2.12.2016
Hanna­-Maija Närvänen, Minna Autio, Visa Heinonen ja Kaisa Rinne

Kuluttajaekonomian oppiaineen 70­vuotista historiaa juhlistettiin 2.12.2016 Helsingin yliopiston Metsätalolla teemalla Kulutuksen opetus ja tutkimus vuonna 2086. Helsingin yliopistoon perustettiin 31.1.1946 asetuksella kodin taloustieteen professuuri. Oppiaineen nimi muutettiin vuonna 1995 kuluttajaekonomiaksi. Juhlaseminaarin aloittivat opiskelijoiden esitykset ja sen jälkeen esiintyivät ammattitutkijat. Tilaisuus huipentui alumnipaneeliin. […]

Lataa Närvasen, Aution, Heinosen ja Rinteen katsaus (pdf, 600 Kb)

English abstracts

  • Understanding consumer perceived value in the context of wellness technology – Jarna Laine, Heli Marjanen and Kaisa Saastamoinen
  • From humor to care ­ The representations of men in advertising in Finland – Henri Saxén and Visa Heinonen
  • Possibilities for topic modelling in the analysis of social­ media content – health discussion in the Suomi24.fi online discussion forum – Marjoriikka Ylisiurua

Download English abstracts (pdf, 400 Kb)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt: Call for Papers 1/2018

Kulutustutkimus.Nyt -lehti hakee Suomen juhlavuoden kunniaksi käsikirjoituksia teemalla Suomi seuraavat 100 vuotta.

Haastamme kirjoittajat pohtimaan omaa tutkimusta ja tutkimuksen tuloksia Suomen seuraavien 100 vuoden näkökulmasta. Minkälaisia implikaatioita tutkimuksella on kulutuksen näkökulmasta, entä kulutustutkimuksen näkökulmasta? Kirjoituksesi aihe itsessään voi olla vapaasti kulutuksen kentältä valittu. Toivotamme tervetulleiksi niin käsitteelliset kuin empiirisetkin käsikirjoitukset.

Huom! Teemanumerossa voidaan tuttuun tapaan julkaista kulutustutkimuksen artikkeleita, katsauksia ja kirja-arvioita teemaosion rinnalla.

Ohjeet
Käsikirjoituksia pyydetään toimitettavaksi 28.2.2018 mennessä. Teemanumero ilmestyy kesällä 2018. Tutkimuspaperit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin. Puheenvuorot ja kirja-arvostelut käsitellään vain toimituksessa. Teemanumeron päätoimittajina toimivat Lotta Alhonnoro ja Hanna Leipämaa Leskinen. Kirjoittamisesta kiinnostuneiden toivotaan olevan yhteydessä numeron päätoimittajiin jo etukäteen (ks. yhteystiedot alla).
Käsikirjoitusten enimmäispituus on 4500 sanaa. Yksityiskohtaisemmat kirjoitusohjeet löytyvät osoitteesta www.kulutustutkimus.net/?p=850

Tietoja lehdestä
Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen Seura ry:n julkaisema monitieteelliseen kulutustutkimukseen keskittyvä tieteellinen lehti. Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua. Lehdessä julkaistaan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia tieteellisiä artikkeleita.

Ystävällisin terveisin,

Vierailevat päätoimittajat

Lotta Alhonnoro
Yliopisto-opettaja, Vaasan yliopisto
lotta.alhonnoro@uva.fi
029 449 8559

Hanna Leipämaa-Leskinen
Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto
hanna.leipamaa-leskinen@uva.fi,
029 449 8496

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2017

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Pääkirjoitus: Kulutusta läpi elämä; Kulutus, elämänkulku ja hyvinvointi
Sanna Kuoppamäki ja Outi Uusitalo

Kulutus liittyy läheisesti yksilön ikään ja elämänvaiheeseen. Kulutustutkijoiden parissa ikää on perinteisesti pidetty yhtenä taustamuuttujana, joka muiden tekijöiden ohella selittää yksilön kulutuskäyttäytymistä. Iän lisäksi kulutus voidaan jäsentää elämänvaiheen näkökulmasta. Eri elämänkaaren vaiheissa, kuten nuoruudessa, keski-iässä ja vanhuudessa, kuluttajat kohtaavat yksilöllisiä muutoksia, joilla voidaan olettaa olevan yhteys kulutuskäytäntöihin, kulutusvalintoihin sekä näihin liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin. Eri aikakausina varttuneet kuluttajat ovat elämänkulun aikana kohdanneet erilaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia, jotka voivat synnyttää sukupolvisidonnaisia arvoja ja asenteita. (Drolet ym., 2010; Carr ym., 2012; Gilleard & Higgs, 2009; Jones ym., 2009.)

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Varttuneet kuluttajat, vapaa-aika ja hyvinvointi
Tiia Kekäläinen, Terhi-Anna Wilska ja Katja Kokko

Yli 50-vuotiaat, varttuneet kuluttajat, ovat ostovoimainen ryhmä, jolla on mahdollisuus panostaa myös vapaa-aikaan. Kyseisen ikäryhmän sisäisiä eroja kulutuskäyttäytymisessä on kuitenkin tutkittu toistaiseksi vähän. Tässä tutkimuksessa selvitimme klusterianalyysin avulla, millaisia kuluttajaryhmiä varttuneiden kuluttajien joukosta löytyy vapaa-ajan kulutuksen suhteen. Lisäksi tarkastelimme, onko löytyneiden klustereiden välillä eroja hyvinvoinnissa. Tutkimuksessa käytettiin Suomi 2014 – Kulutus ja elämäntapa -tutkimuksen aineistoa 50–74-vuotiaiden (N=760) osalta. Klusterianalyysin perusteella varttuneet kuluttajat jakaantuivat kuuteen ryhmään vapaa-ajan kulutuksensa suhteen: säästeliäisiin, vapaa-aikaan panostajiin, huvitteluun panostaviin, säästeliäisiin huvittelijoihin, esteettisiin liikkujiin ja kotoilijoihin. Hyvinvoinnin suhteen vapaa-aikaan panostajat kokivat emotionaalisen, taloudellisen ja fyysisen hyvinvointinsa parhaimmaksi, säästeliäät vastaavasti heikoimmaksi. Tulosten perusteella varttuneet kuluttajat ovat heterogeeninen ryhmä, josta löytyy erilaisia kuluttajatyyppejä. Myös elämäntilanteella on merkitystä kulutuskäyttäytymisen kannalta. Lisäksi tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että sillä, mihin vapaa-ajalla kulutetaan, on yhteyttä hyvinvointiin.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Varttuneet kuluttajat ja wellness-teknologia – kehon arvottamisesta kohti
omaehtoista käyttäjäkokemusta
Minna Ylilahti ja Veera Koskinen

Artikkelissa tarkastellaan varttuneiden kuluttajien suhdetta wellness-teknologiaan. Wellness-teknologialla tarkoitetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen tarkoitettuja digitaalisia tuotteita ja ympäristöjä. Wellness-teknologian käyttö on elämyksellistä hyvinvointikulutusta: teknologia tarjoaa käyttäjälle erilaista kokemuksellista mielihyvää. Se on myös kehon hallinnan ja itsetarkkailun muoto. Hyvinvointia edistävä teknologia on vielä uutta mutta tulossa yhä laajemmin eri ihmisryhmien käyttöön. Wellness-kuluttaminen on nouseva kulutustrendi ja teknologia sen osa-alueena merkittävä. Aineistona käytettiin ryhmähaastatteluita, jotka toteutettiin kylpylä- ja kuntoutuslaitoksen kontekstissa. Pyrkimyksenä oli muodostaa aineistolähtöisesti teknologian käyttöä ja sen tulkintaa kuvaavia kategorioita. Suhtautuminen teknologiaan kytkeytyi laitteiden tapaan määritellä kehon tai yksilön toiminnan piirteitä ja tuottaa tietoa niistä. Osa teknologiatulkinnoista liittyi elämänkulun ja ikääntymisen odotuksiin, jolloin teknologian hallittavuus ja käyttäjän autonomisuus korostuivat. Kokonaisuutena wellness-teknologiaan liitettiin leikillisyys, pelillisyys mutta myös riippuvuus ja käyttäjän itsekontrollin puute. Laitteiden tapa mitata kehon ominaisuuksia vertautui suorituskeskeiseen ajattelutapaan ja ulkoapäin ohjautuvuuteen, ja tämä piirre ei itsestään selvästi istu wellness-kuluttajien tavoittelemaan kokonaisvaltaiseen kokemukselliseen ja itsetuntemukseen perustuvaan hyvinvointiin.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Asumisnormit vai yksilölliset haaveet? Asumistoiveet eri elämänvaiheissa
Tiina Kemppainen, Outi Uusitalo ja Sanna-Mari Kuoppamäki

Aiempien tutkimusten perusteella eri-ikäiset suomalaiset toivovat asumiseltaan samankaltaisia asioita. Yhtenäisiä asumisen toiveita on selitetty kulttuurisidonnaisilla normeilla, jotka perustuvat paitsi virallisiin säädöksiin myös vähitellen normaaleiksi muodostuneisiin käsityksiin. Normit luovat yksilöille ymmärrystä siitä, mitä asumiselta tulisi toivoa. Yleisen ihanteen alle kätkeytyy normeista poikkeavia asumisen toiveita, haaveita ja intohimoja, jotka kytkeytyvät esimerkiksi yksilöiden elämänvaiheeseen, arvoihin ja ikään. Tämä tutkimus tarkastelee nuorten ja myöhäiskeski-ikäisten aikuisten asumistoiveita sekä normien ja haaveiden ilmenemistä näissä toiveissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Vantaan Asuntomessuilla kesällä 2015 kahdeksan ryhmäkeskustelun avulla, joihin osallistui 68 henkilöä. Asumistoiveet hahmottuivat eri-ikäisten keskuudessa teemoiltaan samankaltaisina, suomalaisia perinteisiä asumisnormeja heijastelevina. Keskusteluissa asumisen toiveet kytkeytyivät kolmeen pääteemaan, jotka jaettiin molempien ryhmien keskuudessa: 1) asumisen toimivaan arkeen, 2) asumisen yksityisyyteen sekä 3) asumisen persoonallisuuteen ja kodikkuuteen. Vaikka asumisen teemat olivat samankaltaisia, eri-ikäisten keskustelijoiden elämänvaiheen vaikutus näkyi asumistoiveiden perusteluissa. Yhtenäiset normit hallitsivat kuvaa toivotusta asumisesta, haaveet ja intohimot alistettiin näille normeille.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Hiljaiset äänestävät jaloillaan – Kosmetiikan kuluttamisen arkisia kannanottoja
Hanna Leipämaa-Leskinen, Lotta Alhonnoro, Pirjo Laaksonen ja Hanna-Mari Toivanen

Tämä tutkimus tuottaa aiempaa hienojakoisempaa ymmärrystä niin sanotuista hiljaisista kulutuskannanotoista, jotka tähtäävät tärkeiksi koettujen arvopäämäärien edistämiseen, mutta jotka toteutetaan yksityisesti arkisen kulutuksen osana. Käsitteellinen analyysi erottelee hiljaiset kulutuskannanotot äänekkäistä neljän kriteerin kautta: käsitteelliset elementit, aikajänne, kuluttajan motiivit sekä ilmenemismuodot. Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu kosmetiikan kuluttamisen valintaa ja merkityksiä koskeviin haastatteluihin. Löydösten mukaan kosmetiikan kuluttajat ottavat kantaa kulutusvalinnoillaan hyvin monilla eri tavoilla, sekä suosimalla että vastustamalla tiettyjä brändejä tai tuotteita. Vaikka hiljaiset ja äänekkäät kulutuskannanotot näyttäytyvät usein ilmiasultaan samanlaisina, merkittävä ero syntyy siitä, miten kulutuskannanotot linkittyvät kuluttajan identiteettiin. Hiljaiset kuluttajat eivät hae tuotevalinnoiltaan identiteettiään ulospäin viestiviä vaikutuksia, vaan tavoittelevat ennen kaikkea helppoja ja arkisia tapoja ottaa kantaa kulutusvalinnoillaan.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Lektio: Eettinen kuluttaminen kulutuskulttuurissa
Maria Pecoraro
Kuten monessa asiassa, oma kokemus on se vahvin liikkeelle paneva voima. Se saa kummastelemaan asioita siinä määrin, että siitä syntyy vuosien saatossa jopa väitöskirja. Omalla elämänpolulla kiinnostus eettistä kuluttamista kohtaan kulminoitui vuonna 2007 Etelä-Koreassa vietettyyn puolivuotiseen opintorupeamaan, jonka saatossa sain kokea kuluttamiseen perustuvan kulttuurin kääntöpuolen. Pohjois-Kiinan raskasteollisuuden sylkemä saaste rikki – ja raskasmetallipäästöineen kulkeutui Soulin miljoonakaupungin ylle keltaisena tuulena sumentaen maiseman ja saaden hengittämisen tuntumaan aamulenkin jälkeen kytevältä tulelta keuhkojen uumenissa. Lempeä kevätsade kirsikkapuiden kukkiessa muuttui terveyttä uhkaavaksi happosateeksi, jota paikallisetkin pakenivat valkoisen maskit kasvoillaan sateenvarjot suojanaan. Tämä lohduton todellisuus on jo miljoonien ihmisten todellisuutta tänä päivänä.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Kirja-arvio: Jouni Häkli, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (toim.): Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet
Eliisa Kylkilahti
Kuluttajan arjessa asumisella, elinympäristöllä ja asunnolla on monenlaisia merkityksiä. Koti on merkittävä ajanviettopaikka ja asuminen on yksi suurimmista kuluttajan menoeristä ja ympäristövaikutusten aiheuttajista. Asumisen teemoja on toki tutkittu eri tieteenaloilla, mutta monitieteistä tutkimusta on niputettu varsin harvoin yksien kansien väliin. Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet -teoksessa kirjoittavat muun muassa taloustieteiden, sosiaalitieteiden, matkailun, kriminologian, maankäytön, nuorisotutkimuksen ja ympäristöpolitiikan asiantuntijat. Teos on popularisoitua tiedettä, joten eri tieteenalojen asiantuntijoiden tekstit ovat helposti ymmärrettäviä, vaikka näkökulmat vaihtuvat. Teos jakautuu kolmeen temaattiseen osioon. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan asuntomarkkinoita ja poliittisia ohjauskeinoja, toisessa asumisen sosiaalisuutta ja kodin ulkopuolelle ulottuvia elinpiirejä ja kolmannessa asumista ja yhdyskuntarakennetta.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Kirja-arvio: Frank Trentmann: Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First
Visa Heinonen
Lontoon yliopiston Birkbeck Collegen historian professori Frank Trentmann on asettanut itselleen lähes mahdottomalta tuntuvan tehtävän ryhtyessään kirjoittamaan kirjaa kulutuksen merkityksestä yhteiskunnissa 1400-luvulta nykypäivään. Edellisen kerran moiseen hankkeeseen uskaltautui ranskalainen historioitsija Fernand Braudel (1902‒1985). Hän tarkasteli kulutusta ja arkielämää kolmiosaisen suurteoksensa Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe‒XVIIIe siècle (Braudel 1967-1979, engl. Capitalism and Material Life, 1400-1800) ensimmäisessä osassa Les structures du quotidien. Braudelin tarkastelun kohteena oli kulutus arkipäivän rakenteina, ja hän päätti tarkasteluperiodinsa 1800-luvulle. Frank Trentmann käsittelee teoksensa 400-sivuisessa ensimmäisessä osassa kulutuksen historiallisia kehityskaaria Euroopan renessanssiajalta aina kylmän sodan päättymiseen 1980- ja 1990-luvun vaihteessa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2016

kulutustutkimus-nyt_2_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Pääkirjoitus: Siltojen yli
Samuel Piha ja Minna Lammi

Tämä Kulutustutkimus.Nyt-lehden teemanumero käsittelee sukupuolen ja kuluttamisen suhdetta. Sukupuoli on kulutustutkimuksessa läsnä monella tasolla. Yhtäältä se on yksi yleisimmistä luokittelukriteereistä. Lukemattomat kulutustutkijat vuosikymmenten ajan ovat käyttäneet sukupuolta taustamuuttujana, joka selittää kuluttajan käyttäytymistä erilaisissa yhteyksissä. Sukupuoli on helppo ja käytännöllinen segmentointikriteeri myös liiketoiminnassa. Tämä on osaltaan vahvistamassa sen käyttöä kulutustutkijoiden keskuudessa.Toisaalta sukupuoli voi olla itsessään tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena, kuten tässä teemanumerossa. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Miesten ja naisten väliset erot verkko-ostamisessa vuosina 2006–2014
Ilkka Koiranen, Aki Koivula & Outi Sarpila

Nykypäivänä voidaan jo perustellusti väittää, että verkosta on muodostunut yksi keskeisimmistä tavaroiden ja palveluiden jakelu- tai hankintakanavista. Siitä huolimatta verkko-ostamisesta ei juurikaan ole tehty väestötasolla edustavia analyysejä. Aikaisempi naisten ja miesten verkko-ostamista käsittelevä tutkimus on sijoittunut pitkälti markkinoinnin tutkimuksen kentälle. Hyödyntämällä Tilastokeskuksen keräämää Väestön tieto- ja viestintätekniikka -aikasarja-aineistoa tarkastelemme sitä, millaisia eroja verkko-ostamisessa on sukupuolten välillä ja miten nämä mahdolliset erot ovat muuttuneet vuosina 2006–2014. Havaitsimme, että verkkoostamisesta on muodostunut yksi keskeisimmistä internetin käyttötavoista. Lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista tekee ostoksia verkossa. Sukupuolet eroavat kuitenkin toisistaan verkko-ostoksiin käytettävän rahamäärän, ostoskertojen useuden ja ostoskohteiden perusteella. Miehet käyttävät enemmän rahaa verkko-ostoksiin ja tekevät niitä useammin kuin naiset. Naiset ostavat verkosta todennäköisemmin ulkonäköön ja muotiin liittyviä hyödykkeitä, kun taas miesten ostokset painottuvat naisia voimakkaammin erilaisiin media- ja elektroniikkahyödykkeisiin. Tulostemme perusteella sukupuolten välisten erojen voidaan ajatella palautuvan kulutuskulttuurin sukupuolittuneisiin käytäntöihin sekä digitalisaation epätasaiseen etenemiseen sukupuolten välillä.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Kaupallinen seksi yhteiskunnallisena riskinä: sukupuolten väliset erot sosiaalisen rooliteorian ja evolutiivisen teorian näkökulmista
Hannu Lehti & Pekka Räsänen

Kaupallinen seksi on tullut yhä näkyvämmäksi osaksi jokapäiväistä arkea myös Suomessa. Internet on täynnä maksutonta pornografiaa ja prostituutiopalveluita koskevia mainoksia. Kaupallisen seksin tarjonta on tunnetusti sukupuolittunutta, koska valtaosa maksullisista seksipalveluista ja pornografiasta on suunnattu miehille. Tarkastelemme tässä artikkelissa miten pornografiaan ja prostituutioon liitetyt yhteiskunnalliset riskikokemukset vaihtelevat sukupuolten välillä ja mikä selittää havaittuja eroja. Vertaamme keskenään sukupuolieroja selittävää sosiaalista rooliteoriaa ja evolutiivista teoriaa kolmen eri tutkimushypoteesin avulla. Tarkastelemme sosioekonomisten, demografisten ja biologisperäisten muuttujien yhteyksiä sukupuolittain. Käyttämämme aineisto perustuu vuonna 2014 kerättyyn suomenkielistä aikuisväestöä edustavaan kyselytutkimusaineistoon (n=1351). Tulosten perusteella sosiaalinen rooliteoria ei saanut yhtä vahvaa tukea kuin evolutiivinen teoria. Johtopäätöksissä keskustellaan kaupalliseen seksiin liittyvistä sukupuolieroista muuttuvien yhteiskunnallisten olosuhteiden ja kulttuurierojen näkökulmista.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Johdatus evoluutiopsykologiaan kuluttajatutkimuksessa
Ville Salonen & Samuel Piha

Evoluutiopsykologinen näkökulma on yleistynyt kuluttajatutkimuksen kansainvälisissä artikkelisarjoissa. Suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa evoluutiopsykologia on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämä artikkeli esittelee evoluutiopsykologian ja evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusolettamat. Evoluutiopsykologia on hedelmällinen viitekehys kuluttajatutkimukselle, koska se mahdollistaa tieteellisen yhtenäisyyden kehittämisen, kasvattaa tutkimusten poikkitieteellisyyttä ja nostaa esiin uusia tutkimusasetelmia, mutta vain mikäli evoluutiopsykologiasta sovelletaan päivitettyä ja laajennettua tulkintaa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Katsaus: Selityksiä sukupuolieroille kosmetiikan kulutuksessa
Osmo Tammisalo

Naiset käyttävät miehiä enemmän rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan. Miksi? Mikä selittää tätä keskimääräistä eroa sukupuolten välillä? Aloitetaan tarkastelu ilmiön mahdollisesta yleismaailmallisuudesta. Esiteollisia yhteisöjä koskeva antropologinen aineisto ei ole ”kauneudenhoitotuotteiden” suhteen yksiselitteistä. Kulttuurista riippuen koristautumista harjoittavat toisinaan enemmän miehet, toisinaan naiset. Lukemastani antropologisesta kirjallisuudesta uskallan kuitenkin arvella, että ennen maanviljelyn aloittamista, eli olosuhteissa, joissa ihmislaji on valtaosan elänyt, ”arkikosmetiikkaa” käyttivät eniten tytöt tai nuoret naiset. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Katsaus: NCCR 2016 – Kulttuuria ja kestävää kulutusta Aarhusissa
Anne Kastarinen & Eliisa Kylkilahti

Tanskan Aarhusiin kerääntyi toukokuussa suuri joukko kulutustutkijoita, kun pohjoismainen kulutustutkimuksen konferenssi, NCCR 2016, järjestettiin jo neljättä kertaa. Kaksipäiväisen konferenssin ohjelma oli tiivis: aikatauluun oli sovitettu kaksi yleisesitelmää ja lähes 80 esitystä. Ohjelma oli myös monipuolinen: esityksiä oli yhteensä 23:ssa eri sessiossa, jotka käsittelivät kulutuksen ajankohtaisia tutkimusteemoja. Vahvimpia teemoja olivat ruuan kulutukseen liittyvät aiheet, kuten ruokahävikki, valmisruokien käyttö ja eläinten hyvinvointi, sekä laajempana tutkimusteemana kestävä kulutus, jota käsiteltiin myös konferenssin yleisesitelmissä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2016

Kulutustutkimus.Nyt1_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Pääkirjoitus: Taituruutta ja luksusta, poliittista suuntautumista ja kulutusasenteita
Outi Uusitalo, Elina Närvänen ja Minna Lammi

Kulutustutkimuksen aihepiirien sekä teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen rikkaus ja vivahteikkuus on kiehtonut ja innostanut monia kulutustutkimuksen tekijöitä ja yleisöjä. Kulutustutkimus. Nyt lehti tarjoaa foorumin eri tieteenaloja edustaville näkökulmille, jotka syventävät ja monipuolistavat käsityksiämme kuluttajasta ja kulutuksesta, ja sitä kautta kulttuurista, yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisten arkisesta elämästä ylipäätään. Tässä Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 numerossa tarkastellaan ensinnäkin kulutukseen liittyvää taituruutta, autenttisten kulutustapojen kehkeytymistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Foodiet ja muuttuva ruokakulttuuri: käsityöläisyysihanne sosiaalisesti hyväksyttävän samppanjaluksuksen rakentajana
Sami Koponen, Maria Pitkämäki ja Minna Autio

Tarkastelemme artikkelissa kuluttajien samppanjaan liittämiä merkityksiä. Erityishuomio kiinnittyy siihen, miten juoman tuotantoa sekä sen taitavaa kuluttamista ymmärtävät asiantuntijakuluttajat luovat autenttisinta tapaa nauttia samppanjasta. Tätä asiantuntijapuhetta tarkastellaan globaalin foodie-kulttuurin ja suomalaisen ruokakulttuurin risteyksessä. Analyysi tuo esiin käsityöläisyyteen liittyvät merkitykset samppanjakulttuurin muokkaajana. Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että suomalaisten luksuskäsitykset ovat muuttumassa. Erityisesti käsityöhenkisyys korostuu osana kulutusprosessia, jonka kautta myös samppanjan kulutusta legitimoidaan sekä harvinaistetaan foodie-kulttuurin suomalaisessa ilmenemismuodossa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet
Aki Koivula, Pekka Räsänen ja Arttu Saarinen

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten suomalaisten poliittinen suuntautuminen on yhteydessä heidän kulutusasenteisiinsa. Suomen puoluekenttä on muuttunut vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Eri puolueiden kannatus perustuu nykyään yhä moninaisimpiin tekijöihin yhteiskunnallisen aseman synnyttämien intressien ja arvojen lisäksi. Voidaankin ajatella, että puolueiden kannattajilla on erilaisia pääomia ja resursseja, jotka puolestaan ilmenevat kannattajien kulutusasenteista. Hyödyntämällä vuonna 2014 kerättyä väestötasoa edustavaa mielipidekyselyä (N=1351) tutkimuksessa osoitetaan, että poliittisella suuntautumisella on itsenäistä selitysvoimaa tarkasteltaessa kulutusasenteita. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Extending the Meanings for Luxury Fashion Brands among Young Finnish Women
Sonja Lahtinen & Pekka Tuominen

Considering the increasing availability of luxury fashion brands to a wider range of consumers than ever before, the luxury fashion sector is transforming itself from the traditional conspicuous consumption model to incorporate a variety of different meanings. Luxury fashion brands are often defined by social meanings, such as conveying prestige to the owner, but recent research shows that luxury brands also hold a strong self-orientated aspect. This paper aims to recognize and analyze the meanings young female consumers attach to luxury fashion brands in Finland by using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: ”Millainen päivä tänään on?” – Vammaisen lapsen perheen arki ja merkitykset
Ulla Särkikangas

Susie Scott (2009) kehottaa tutkimaan arkipäivän ilmiöitä, kuten keskusteluita tai nukkumaanmeno rituaaleja. Hän myös kehoittaa hylkäämään aikaisemmat oletukset siitä mikä on normaalia. Tehtävä on suhteellisen helppo etenkin silloin kun tutkitaan vammaisen lapsen perheen arkea ja merkityksiä. Vammaisen lapsen perheestä saattaa puuttua monet rutiinit ja rituaalit, se voi olla täynnä yllätyksiä ja sisältää oletuksista ja ennakkokäsityksistä poikkeavaa käyttäytymistä. Pohdin Scottin teoksen pohjalta vammaisen lapsen perheen arkea, jossa kyllä yleensä pyritään ylläpitämään rutiineja, mutta joka voi siitäkin huolimatta olla lyhytjänteistä toimintaa, ilman kestäviä tapoja ja tottumuksia.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities
Sami Koponen, Sini-Maria Saarnio, Reetta Taskinen, Jani Varpa ja Minna Autio

Helsingin yliopisto järjesti 4.-6.5.2015 kansainvälisen ruoka-alan konferenssin teemasta ”Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities”. Kolmipäiväinen konferenssi lähestyi ruokaa monitieteellisenä ilmiönä, jota pohdittiin humanistisesta, sosiaalisesta, käyttäytymistieteellisestä sekä taloustieteellisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda yhteen erilaisia tieteellisiä keskusteluja sekä hakea mahdollisia uusia avauksia ruoan tutkimiseen nyky-yhteiskunnassa. Konferenssin järjestäminen oli niin ikään monitieteistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]