Kulutustutkimus.Nyt 1/2009

Pääkirjoitus
Johanna Moisander

Kuluttajien moraalinen toimijuus—sen rajat ja mahdollisuudet—on teema, joka askarruttaa ja puhuttaa ihmisiä jatkuvasti. Niin tutkijat kuin tavalliset kansalaisetkin pohtivat, miten kuluttajat voisivat käyttää valtaa markkinoilla ja yhteiskunnassa yleisemminkin kestävän kehityksen ja paremman maailman rakentamiseksi. Esimerkiksi Euroopan komission verkkosivuilla ihmisiä kehotetaan ottamaan ohjat omiin käsiinsä ja osallistumaan ilmastotalkoisiin maapallon lämpenemisen ehkäisemiseksi. Todetaan, että vaikka ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jokaisella kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa. On vain tehtävä pieniä muutoksia kulutusvalinnoissa ja päivittäisessä käyttäytymisessä. Ja itse asiassa nämä muutokset säästävät rahaa! […]

Lataa Moisanderin pääkirjoitus (pdf, 38 KB)

Eettisen kuluttamisen monet merkitykset
Maria Pecoraro

Artikkeli käsittelee eettisestä ruoan kuluttamisesta käytävää keskustelua mediassa tämän päivän Suomessa. Sanomalehtiartikkeleista koostuvaa aineistoa tarkastellaan sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta ja analysoidaan kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Eettistä ruoan kuluttamista käsittelevästä aineistosta nousee esiin neljänlaisia diskursseja, joita ovat altruistisen välittämisen, terveyden ja turvallisuuden, kestävän kehityksen ja markkinatalouden diskurssit. […]

Lataa Pecoraron artikkeli (pdf, 208 KB)

”Kun paholainen tuli kylään” – Ekologisen kansalaisuuden neuvottelua verkkokeskustelussa
Annu Markkula

Kuluttajille on annettu merkittävä rooli kestävän kehityksen toteutumisessa. Vihreän kuluttajuuden rinnalle on viimeaikaisissa ympäristöpoliittisissa keskusteluissa nostettu vihreä kansalaisuus. Kuten vihreästä kuluttajuudesta niin myös vihreästä kansalaisuudesta on luotu erilaisia muotoiluja. Samanaikaisesti myös poliittisen toiminnan areenoja on haluttu määritellä uudelleen. Kansalaisten poliittiselle aktiivisuudelle onkin löydetty uudenlaisia kulttuurisia areenoja esimerkiksi verkkoyhteisöistä. Artikkelissa tarkastellaan miten ympäristöaiheisessa verkkoyhteisössä neuvotellaan eräästä vihreän kansalaisuuden muotoilusta, ekologisesta kansalaisuudesta. […]

Lataa Markkulan artikkeli (pdf, 171 KB)

Pikkujuttu – tarina koon tuottamisen käytänteistä
Anu Valtonen

Tämä tutkimus tarkastelee ruumiin pituuteen rakentuvia kulttuurisia merkityksiä ja normistoja. Suuri osa aiemmista ruumisnormistoja analysoivista tutkimuksista on keskittynyt painon problematiikkaan ja siihen, miten käsityksiä ideaalista ruumiista tuotetaan ja uusinnetaan median ja visuaalisen kulttuurin kentällä. Tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomio niihin lukuisiin pituutta merkityksellistäviin arkipäiväisiin käytänteisiin, jotka tulevat toistetuiksi kulutuskulttuurin eri kentillä, niin mediassa, palvelukohtaamisissa kuin materiaalisissa käytänteissäkin. […]

Lataa Valtosen artikkeli (pdf, 169 KB)

Lemmikinomistajat ruuan kuluttajina — tarkastelussa oman ja lemmikin ruuan kulutuksen erot ja yhtäläisyydet
Henna Jyrinki, Hanna Leipämaa-Leskinen ja Pirjo Laaksonen

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuluttajien oman ruuan ja lemmikkiruuan kuluttamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuluttajien suhtautumista lemmikkien ruuan kulukseen ottamalla vertailukohdaksi kuluttajan oman ruuan kulutus. Empiria suoritettiin strukturoidun haastatteluin. Tulokset paljastavat lemmikkiruuan ja oman ruuan kulutuksen olevan pääsääntöisesti erilaista. Lemmikkiruokaa arvioitiin laadukkuuden, vaivattomuuden (valmisruoat) ja suunnitelmallisuuden kautta, kun taas oman ruuan arviointiulottuvuuksia olivat ruuan luonnonmukaisuus ja ns. ”hyvin syöminen”. Tutkimuksen tuloksena lemmikinomistajat jaettiin karkeasti neljään ryhmään oman ruuan ja lemmikkiruuan kuluttamisen perusteella. […]

Lataa Jyringin, Leipämaa-Leskisen ja Laaksosen artikkeli (pdf, 287 KB)

Joulun taikaa vai tahdottua tavaraa? – Lasten lahjatoiveet joulun hengen osoittajina
Halkoaho, Jenniina, Maarit Laakso, Pirjo Laaksonen ja Johanna Lahti

Joulua nimitetään usein kulutuksen vuosittaiseksi huipentumaksi, ja se onkin ollut kulutustutkijoiden kasvavan kiinnostuksen kohteena. Joulussa tiivistyy paljon läntisen nyky-yhteiskuntamme merkityksellisyyttä. Etenkin kulutuskulttuurin materialistisuuden on huomattu leimaavan myös joulua lahjapaljouden ja yltäkylläisyyden muodossa. Voidaanko siis väittää, että perinteinen joulun henki ja sanoma ovat kadonneet ja tulleet korvatuiksi materialistisilla arvoilla? Käsillä oleva artikkeli liittyy kulutuskulttuurin jaettuja merkityksiä eri näkökulmista tarkastelevaan tutkimusprojektiimme. Artikkelissa tarkastellaan joulun piirteitä lasten joulupukille kirjoittamien lahjatoiveiden avulla. […]

Lataa Halkoahon, Laakson, Laaksosen ja Lahden artikkeli (pdf, 273 KB)

Lektio: Ruoan kuluttamisen ristiriitaisuus
Leipämaa-Leskinen, Hanna

Kuluttaminen voi muodostua haasteiden kentäksi. Erityisesti nykyisenkaltainen hyvinvointiyhteiskunta edesauttaa kuluttamiseen liittyvien haasteiden tai pohdinnanpaikkojen ilmenemistä. Vaikka käytössämme on koko ajan enemmän ja enemmän tietoa valintojemme perusteeksi, esimerkiksi lisääntyneen tutkimustiedon, median ja internetin keskustelupalstojen myötä, kulutusvalintojen tekeminen on vaikeutunut. […]

Lataa Leipämaa-Leskisen lektio (pdf, 56 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]