Kulutustutkimus.Nyt 2/2009

Pääkirjoitus
Pirjo Laaksonen ja Hanna Leipämaa-Leskinen

Kuluttaminen ja kulutuksen kohteet ovat merkityksillä ladattuja. Kulutustutkijat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita tuotteiden taloudellisrationaalisen ulottuvuuden ylittävästä olemuksesta. Kulutuksen symboliset, esteettiset, emotionaaliset, sosiaaliset ja funktionaaliset merkitykset muodostavat virvoittavan lähteen, josta tutkijat voivat ammentaa ymmärrystä niin yksittäisistä kuluttajista, sosiaalisista rakenteista kuin kulttuurista ja yhteiskunnallisesta ajan kuvasta. Vaikka kulutuksen muodot ja kohteet ovat aikojen saatossa muuttuneet kovastikin, on kulutuksen merkityksellisyydessä löydettävissä teemoja, jotka kannattavat yli suhdanteiden ja vuosikymmenten. Merkitykset ja merkityksellisyys pysyvät vaikka kulutusympäristö ja kuluttajat muuttuvat.

Lataa Laaksosen ja Leipämaa-Leskisen pääkirjoitus (pdf, 40 KB)

Globalisoitumisen historiallisuus ja nykytulkintoja kulutuksesta maapalloistuvassa maailmassa
Visa Heinonen

Globalisoitumisesta on keskusteltu runsaasti jo muutaman vuosikymmenen ajan. Keskustelu on ollut kiivasta erityisesti yhteiskuntatieteissä, mutta se on laajentunut yhä useammille tieteenaloille. Globalisoituminen on ymmärretty monin eri tavoin, ja tutkimuskirjallisuudessa on kiistelty termin perimmäisestä merkityksestä. Suomennokseksi on tarjottu ”maapalloistumista”, joka ei kuitenkaan ole oikein vakiintunut ainakaan tieteelliseen keskusteluun. Kulutuksen tarkastelu yhteydessä globalisoitumiseen on suhteellisen uusi ja mielenkiintoinen teema, johon liittyvää tutkimusta on julkaistu viime aikoina […].

Lataa Heinosen artikkeli (pdf, 137 KB)

Kuluttaja ja messujen merkitys: etnografinen tarkastelu venemessuista
Eeva-Katri Ahola, Johanna Moisander ja Susanna Virkkula

Artikkelissa tarkastellaan venemessuihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä etnografisen tutkimuksen avulla. Messujen merkityksiä tutkitaan erityisesti osana kuluttajien harrastustoimintaa. Tavoitteena on selvittää, miten veneilynharrastajan messukokemus rakentuu kuluttajan messuvierailua koskevissa selonteoissa ja käytännöissä. Analyysi osoittaa, että kuluttajan messukokemus rakentuu messuvieraan, muiden messuvieraiden, näytteilleasettajien ja messuorganisaation välisessä vuorovaikutuksessa. Messuille tullaan lähinnä viihtymään ja haaveilemaan sekä viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa, mutta keskusteluista näytteilleasettajien ja muiden messuvieraiden kanssa etsitään myös uusia harrastukseen liittyviä ideoita sekä kartoitetaan markkinoiden tarjontaa. […]

Lataa Aholan, Moisanderin ja Virkkulan artikkeli (pdf, 168 KB)

Naisten alusvaatteisiin liittämät merkitykset ja kokemukset – Tasapainoilua mukavuuden, juhlallisuuden ja eroottisuuden välillä
Elina Enqvist

Tässä artikkelissa tarkastellaan alusvaatteiden merkityksiä naisille heidän kokemusmaailmansa kannalta tutkimalla alusvaatteiden merkitysulottuvuuksia. Tutkimustulokset paljastavat alusvaatteisiin liittyvän rikkaan merkitysten maailman. Yhtäältä naiset suhtautuvat alusvaatteisiinsa hyvin rationaalisesti korostaen niiden utilitaristisia merkityksiä ja funktionaalisia ominaisuuksia. Toisaalta naiset kuitenkin näkevät alusvaatteiden ulkonäön merkitsevän paljon sekä hahmottavat niiden viestinnällisen roolin, vaikkei alusvaatteita varsinaisesti halutakaan esitellä. Vahvin aspekti alusvaatteissa on kuitenkin niiden naiselle itselleen nostattamat fyysiset ja psykologiset tuntemukset sekä näiden hallinta.

Lataa Enqvistin artikkeli (pdf, 210 KB)

Arvot vastuullisuuden merkityksellistäjinä arjen kulutustavoissa
Suvi Joronen

Artikkeli pyrkii havainnollistamaan sitä, kuinka kuluttaja ilmentää arvoperusteisesti vastuullista kuluttamista arjen kulutuskontekstissa. Artikkelin lähtökohtaisena oletuksena on vastuullisuuden juontuminen tietynlaisesta arvo- ja moraaliperustasta. Schwartzin (1992) arvoteoriaa hyödyntäen tarkastellaan erityisesti sitä, kuinka tietynlaiset arvot heijastuvat vastuullisessa kuluttamisessa sekä kuinka erilaisten arvojen olemassaolo antaa erilaisen merkityksen vastuulliselle kuluttamiselle. […]

Lataa Jorosen artikkeli (pdf, 194 KB)

”Mä en tykkää puusta” – kuluttajien erilaiset puhetavat puumateriaalin merkityksellistämisessä
Minna-Maarit Jaskari

Tässä artikkelissa mielenkiinnon kohteena on suomalaisille perinteinen ja läheinen tuotemateriaali, puu. Tutkimus tarkastelee kuluttajien käyttämiä tapoja merkityksellistää puuta erilaisten puhetapojen avulla. Tutkimuksessa omaksutaan kulttuurintutkimuksellinen näkökulma, jolloin kiinnostuksen kohteena ei ole yksittäisen kuluttajan tuotemateriaalille antamat merkitykset, vaan ne tavat, joilla puusta puhutaan. […]

Lataa Jaskarin artikkeli (pdf, 211 KB)

Lektio: Consumer Online Impulsive Buying: Elements and Typology (verkkoliite)
Nina Mesiranta

Kulutusyhteiskunnassa me vietämme yhä enemmän aikaa kaupallisten ärsykkeiden parissa ja kaupallisissa ympäristöissä – halusimmepa sitä tai emme. Moni meistä myös viettää vapaaehtoisesti vapaa-aikaansa ostamiselle ja kuluttamiselle pyhitetyissä paikoissa, kuten suurissa ostoskeskuksissa. Nämä ostoskeskukset toimivat jo jonkinlaisina minikaupunkeina kaikenkattavine palveluineen. Nykykuluttajat voivatkin viihtyä kokonaisen päivän ostoskeskuksessa – kierrellen erilaisissa kaupoissa, lounastaen jossakin kauppakeskuksen monista ravintoloista tai vaikkapa osallistuen perheen pienimmille suunnattuun ohjelmaan. […]

Lataa Mesirannan lektio (pdf, 85 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]