Kulutustutkimus.Nyt 1/2015

Kulutustutkimus.Nyt_1-2015

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2015 (pdf, 1.3 MB)

 

Pääkirjoitus: Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys
Minna Lammi ja Petteri Repo

Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys kiinnostavat laajasti tutkijoita yli tieteenrajojen! Tässä lehden numerossa Salonen ym. tarkastelevat seuraamustietoista kuluttajuutta arvoteoreettisesti. Repo ym. puolestaan tarkastelevat kuluttajien arvioihin nojautuen, millaiset edellytykset kevyillä sähkökulkuneuvoilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Lektiossaan Linda Turunen käsittelee luksusta, mistä se koostuu ja miten kuluttaja sitä määrittelee.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Kulutustutkimus.nyt -lehdelle vertaisarvioinnin tunnuksen. Kiitämme tämän numeron ja aiempien numeroiden artikkelien vertaisarviointiin osallistuneita arvokkaasta työtä kulutustutkimuksen puolesta. […]

Lataa Lammin ja Revon pääkirjoitus (pdf, 50 KB)

 

Seuraamustietoinen kuluttaminen arvoteoreettisessa tarkastelussa
Arto O. Salonen, Jari Danielsson, Leena Fredriksson, Saara Järvinen, Päivi Korteniemi, Heikki Soininen ja Tiina Toivola

Sovelsimme Shalom Schwartzin (1992) yksilötason arvoteoriaa seuraamustietoisen kuluttamisen tarkasteluun. Profiloimme kuluttajakäyttäytymistä itsekeskeisyyden ja yhteisen hyvän sekä säilyttämisen ja muutokselle avoimuuden näkökulmista. Selvitimme millaisiin kuluttajasegmentteihin suomalaiset kuluttajat jäsentyvät ja kuinka suuria kuluttajasegmentit ovat. Tunnistimme miten seuraamustietoisuus ilmenee kuluttajasegmenteissä arvoteoreettisessa tarkastelussa ja mihin suuntaan kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Laadullinen tutkimusaineistomme koostui 45 haastattelusta. Analysoimme aineiston aineistolähtöisesti sisällönanalyysin avulla. Laadullisen analyysin lisäksi keräsimme Suomen väestöä edustavan määrällisen aineiston (n = 1023), joka analysoitiin klusterianalyysilla. […]

va_tunnus_2sm

Lataa Salosen ym. artikkeli (pdf, 610 KB)

 

Sähköinen liikkuminen murroksessa. Kuluttajat, sosiotekninen muutos ja tulevaisuuden kevyet kulkuneuvot
Petteri Repo, Kaarina Hyvönen ja Minna Lammi

Sähköavusteiset polkupyörät ja muut kevyet sähkökulkuneuvot ovat nousemassa varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi niin yksityisen kuin julkisen liikenteen vakiintuneille muodoille. Yhteiskunnassa niille on asetettu liikenteen sujuvuuteen, ympäristöön sekä ihmisten terveyteen liittyviä tavoitteita. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuluttajien arvioihin perustuen millaiset edellytykset kevyen sähköisen liikenteen niche-uutuuksilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Tarkastelussa käytetään sosioteknisen muutoksen lähestymistapaa, jossa korostuvat kulkuneuvojen kilpailevat ratkaisut ja käyttötarkoitukset. […]

va_tunnus_2sm

Lataa Revon, Hyvösen ja Lammin artikkeli (pdf, 430 KB)

 

Lektio: Tulkintoja luksuksesta – brändin ylellisyys kuluttajan kokemana
Linda Lisa Maria Turunen

Eräs useita luksusmerkkejä myyvä liike Helsingissä kirjoitti pyrkivänsä ”madaltaa kynnystä luksukseen”. Tehdä harvinaisuudesta massaa, tuoda luksus jossain määrin kaikkien saataville. Samaan aikaan tavalliset brändit luovat premiumversioita, tarjoavat masstigea, deluxea tai uutta luksusta. Luksusta on käytetty nykypäivän trendisanana markkinointiviestinnässä kaikkine johdanteineen ja usein turhankin tiuhaan. Termillä ei ole enää selkeää sisältöä. Erityisesti muodin kentän voidaan nähdä rikastuneen luksuksen eri sävyistä. Sekavuudestaan huolimatta käsite ei ole tyhjä, se on moniulotteisempi kuin moni meistä ajattelee. […]

Lataa Turusen lektio (pdf, 90 KB)

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]