Kulutustutkimus.Nyt 1/2011

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2011 (pdf, 4.5 MB)

Pääkirjoitus
Pirjo Laaksonen ja Minna-Maarit Jaskari

Kulutustutkimuksen syysseminaari järjestettiin syksyllä 2010 teemalla ”Kulutuksen niukkuus, runsaus ja kauneus” ja se valotti kuvaa kulutuksen kulttuurillisesta merkitysrikkaudesta postmodernissa yhteiskunnassamme. Seminaaripäivän työryhmäteemoina olivat ”Ajattomia arvoja ja ajankuvaa kulutuksessa”, ”Sosiaalinen media”, ”Estetiikka ja kulutus” sekä ”Kulutustutkimus ja degrowth”. Lisäksi päivän aikana kuulimme tuoreiden tohtoreiden alustuksia omista väitöskirjoistaan. Tähän lehteen on poimittu makupaloja syysseminaarimme annista. […]

Lataa Laaksosen ja Jaskarin pääkirjoitus (pdf, 36 KB)

Unelmaelämää ’Manolot’ jalassa? Tutkimus Sex and the City 2 -elokuvan kulutuskokemuksista
Jenniina Halkoaho

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida Sex and the City 2 -elokuvan synnyttämiä kulutuskokemuksia. Holtin (1995) kehittämää typologiaa käytetään käsitteellisenä viitekehyksenä, kun tarkastellaan miten elokuvaa kulutetaan ja millaisia kulutuskokemuksia se synnyttää. Tällöin elokuvaa tarkastellaan yhtäältä itsessään arvokkaana kulutuskohteena ja toisaalta välineellisen arvon antajana sekä merkitysten kantajana niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni pohdin, miten elokuva näyttäytyy kokemuksellisena kulutustuotteena. Toiseksi tarkastelen, millaisia merkityksiä kuluttajat kiinnittävät elokuvaan ja näkevät sen suhteessa omaan elämismaailmaansa. Lopuksi keskustelen, miten Sex and the City -elokuvan tuotannolliset lähtökohdat ja panostukset peilautuvat elokuvan kulutuskokemuksissa. […]

Lataa Halkoahon artikkeli (pdf, 265 KB)

Monimerkityksellinen puu. Analyysi puumateriaaliin liitetyistä koetun arvon tyypeistä
Minna-Maarit Jaskari

Tämän artikkelin tarkoituksena on analysoida kuluttajien puumateriaaliin liittämiä arvoja. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Holbrookin (1996) esittämää arvotypologiaa, jossa arvo on määritelty kuluttajan interaktiiviseksi, suhteelliseksi ja preferentiaaliseksi kokemukseksi. Arvotyypit määräytyvät arvon vastaanottavan/aktiivisen, itseen/muihin kohdistuvuuden sekä lopputuleman instrumentaalisen/terminaalisuuden ulottuvuuksien suhteen muodostaen kahdeksan erityyppistä arvoa. Nämä ovat tehokkuus, erinomaisuus, status, arvostus, leikki, estetiikka, eettisyys ja henkisyys. Tutkimuksessa on käytetty kahta empiiristä kuluttaja-aineistoa, toinen on kerätty ryhmäkeskusteluilla ja toinen henkilökohtaisilla kollaaseilla. […]

Lataa Jaskarin artikkeli (pdf, 3.5 MB)

Peruselämää perusturvalla – taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot
Sari Mäki

Perusturvan varassa eläville ihmisille elämä on jokapäiväistä niukoissa puitteissa sinnittelyä. Tarkastelen artikkelissani asemointiteorian (Harré & van Langenhove 1999) avulla sitä, miten haastatellut perusturvan varassa elävät ihmiset näkevät itsensä osana nyky-yhteiskuntaa. Aineisto koostuu 15 Kelan maksamien vähimmäisetuuksien varassa elävän ihmisen haastattelusta. Analysoin haastatteluja näytteenä todellisuudesta etsien vastausta kysymykseen millaisiin toimijuuksiin haastateltavat itseään puheessaan asemoivat. Haastateltavat asemoivat itseään rajoitteisiksi, vaatimattomiksi ja hyväntekijöiksi. Näiden asemien kautta he osoittavat joutuneensa vallitsevaan tilanteeseen itsestä riippumattomista syistä ja kieltäytyvät ottamasta vastaan ulkopuolelta tarjottua syrjäytyneen ihmisen asemaa. Itseasemoinnit ilmentävät samalla uhriutta, kyvykkyyttä ja jopa kapinallisuutta. Haastateltujen asemointien avulla piirtyy kuva työn, rahan ja tuottavuuden arvoja painottavasta yhteiskunnasta.

Lataa Mäen artikkeli (pdf, 153 KB)

Kuvallisten päiväperhosten lento – Kamerapuhelinvalokuvaus ja muutokset valokuvan kulutuskäytännöissä
Mikko Villi ja Saara Könkkölä

Kamerapuhelimet ovat nykyään hyvin yleisiä, ja monen kuluttajan ainoa kamera onkin hänen puhelimessaan. Kamerapuhelin on viestintävälineenä erilainen kuin tavallinen kamera, mikä vaikuttaa myös tapoihin joilla valokuvaa kulutetaan. Artikkelin keskeinen kysymys kohdistuukin siihen, minkälaisia merkityksiä kamerapuhelinkuvilla on kuluttajan arjessa ja miten kamerapuhelinta hyödynnetään kuvallisessa yhteydenpidossa. Keskeisenä teoreettisena kehyksenä on viestinnän siirto- ja rituaalimalli, joka jakaa viestinnän funktiot tiedon siirtoon sekä rituaaliseen yhteisyyden luomiseen ja vahvistamiseen. Artikkelissa hyödynnetään Suomessa kerättyä, kamerapuhelinkäytäntöihin keskittyvää laadullista tutkimusaineistoa. […]

Lataa Villin ja Könkkölän artikkeli (pdf, 138 KB)

Lektio: Markkinointi, kuluttajat ja onnellisuus
Katarina Hellén

Markkinoijat ovat kiinnostuneita ymmärtämään kuluttajia, jotta yritykset voisivat kehittää tuotteita ja palveluja, jotka houkuttelevat kuluttajia. Markkinointikirjallisuuden monenlaisista käänteistä päätellen kuluttajia on kuitenkin vaikea ymmärtää. Kuluttajia pidettiin pitkään järkiperäisinä olentoina jotka pyrkivät päätöksenteoillaan maksimoimaan arvoaan (Simon, 1956). Holbrook ja Hirschmanin (1982) tutkimus muutti tämän näkemyksen. He olivat ensimmäisten tutkijoiden joukossa, jotka väittivät, että hedonismi ja tunteet todennäköisesti vaikuttavat kuluttajiin. […]

Lataa Hellénin lektio (pdf, 60 KB)

Lektio: Consumption in Rural Bangladesh: Households, Lifestyles, and Identities
Md. Motaher Hossain

Bangladesh, once known as ‘Sonar Bangla’- the Golden Bengal, has a long and glorious cultural heritage. “Its long, turbulent history is replete with the epic saga of invasions and subjugation that resulted in a great deal of cultural fusion and transfusion” (Shrestha, 2002: 267). Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world. Despite rapid urbanization, more than 75% of the people still live in rural areas. The density of the rural population is also one of the highest in the world. Being a poor and low-income country, its main challenge is to eradicate poverty through increasing equitable income. […]

Lataa Hossainin lektio (pdf, 58 KB)

Kirja-arvio: The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyle in Consumer Culture. (Sulkunen, Pekka)
Visa Heinonen

Helsingin yliopiston sosiologian professori Pekka Sulkunen tarkastelee uusimmassa teoksessaan mielenkiintoisesti siirtymää teollisuusyhteiskunnasta kuluttajakapitalismiin. Teos on sekä sukellus sekä yhteiskuntateoriaan että oppihistoriaan. Sulkunen on taustaltaan pitkän linjan alkoholitutkija, mikä selittää alkoholismin, tupakoinnin ja huumeriippuvuuden kaltaisten addiktioiden ja siten kulutuksen patologisten ilmiöiden vahvaa painotusta teoksessa. Ennen Helsingin yliopistoa Sulkunen on työskennellyt Alkoholipoliittisessa tutkimuslaitoksessa sekä Turun ja Jyväskylän yliopistoissa Suomessa ja useissa ulkomaisissa yliopistoissa vierailevana professorina. Hän on julkaissut lukuisia tutkimuksia alkoholiin liittyvistä kysymyksistä sekä sosiologisesta kulttuuriteoriasta ja sosiosemiotiikasta. Sulkunen on tunnettu suomalainen sosiologi englanninkielisen eli koko globaalin tutkijayhteisön lisäksi ranskankielisessä maailmassa. Hän on kirjoittanut myös Suomessa paljon käytetyn sosiologian perusoppikirjan. […]

Lataa Heinosen kirja-arvio (pdf, 41 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]