Kulutustutkimuksen seuran vuoden 2020 paras pro gradu -tutkielma valittu

Kulutustutkimuksen seuran kevätseminaarissa 19.5. valittiin perinteiseen tapaan vuoden paras kulutusaiheinen pro gradu -tutkielma. Kilpailuun lähetettiin yhteensä kuusi korkeatasoista työtä eri puolilta Suomea. Gradujen aiheet olivat hyvin kiinni tässä ajassa: kolme työtä käsitteli kestävää kulutusta, yhdessä aiheena oli mobiilisovellukset.

 

Kilpailun voittajan valitsi dosentti Anu Raijas. Tekstiilien kulutuksen ja tuotannon tulevaisuuskuvia käsitelleen voittajatyön on kirjoittanut Laura Virta ja ohjannut Riikka Räisänen. Dosentti Raijas perustelee valintaansa seuraavasti:

 

”Valittu työ ylittää pro gradu -työlle asetetut vaatimukset. Tekstiileihin liittyvä kestävyysnäkökulma on ajankohtainen ja se linkittyy kuluttamisen ja tuotannon kriittiseen tarkasteluun. Työn kysymyksenasettelu on innovatiivinen ja kunnianhimoinen, ja sen näkökulmaa on laajennettu rohkeasti oman tieteenalan ulkopuolelle. Työn tekijä on kiinnostunut rakenteista ja ratkaisuista, joilla voidaan ohjata, edistää tai hidastaa tekstiilien kestävää kulutusta ja tuotantoa tulevaisuudessa. Tutkimusote osoittaa itsenäisyyttä ja kriittisyyttä sekä pyrkimystä uuden tiedon hankintaan.

 

Tutkimuksessa käytetty empiirinen aineisto on laaja: 214 Yle Uutisten ja Helsingin Sanomien verkkosivuilta vuonna 2019 kerättyä uutisartikkelia. Aineisto on tarkoituksenmukainen asetetun tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Aineistoa on analysoitu teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Analyysirunko muodostettiin ohjauskeinoista, jotka jaoteltiin säädös-, talous- ja informaatio-ohjaukseen ja aineistolähtöisesti löydettyyn kuluttajavaikuttamiseksi nimettyyn ohjausmuotoon, sekä kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta. Aineistosta poimittiin tekstiilien kulutuksen ja tuotannon tulevaisuusnäkymiin liittyviä mainintoja. Tulevaisuuskuvien laadintaan osallistui viisi asiantuntijaa, jotka arvioivat uutisaineistosta muodostettujen väitteiden todennäköisyyttä ja toivottavuutta. Työn tekijä osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tulevaisuudentutkimukseen. Työssä teorian ja empirian yhteensovittaminen on toteutettu saumattomasti.

 

Työssä tuodaan esille keinoja, joilla tekstiiliteollisuus voitaisiin saada hiilineutraaliksi ja kiertotalouden periaatteita noudattavaksi vuonna 2050. Tulosten tarkastelua on tehty monipuolisesti ja kriittisesti. Myös aineiston ja tulosten luotettavuutta on arvioitu hyvin. Työ on kirjoitettu selkeästi ja täsmällisesti ja se on viimeistelty huolellisesti. Työ osoittaa kaiken kaikkiaan sen tekijältä poikkeuksellista tieteellistä kypsyyttä, oppineisuutta sekä kykyä analysoida ja ratkaista tieteellisiä ongelmia.”

 

Kulutustutkimuksen seura haluaa onnitella Laura Virtaa hienosta työstä, sekä kiittää dosentti Anu Raijasta tuomarina toimimisesta sekä voittajatyön valinnasta korkeatasoisten töiden joukosta.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]