Kulutustutkimus.Nyt 2/2010

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2010 (pdf, 780 KB)

Pääkirjoitus
Minna Lammi

Kuluttajuuteen ja kulutuskulttuuriin on Suomessa kuten muuallakin liittynyt pitkään myös poliittinen ulottuvuus. Eri aikakausien kuluttajaihanteisiin voidaan liittää elementtejä, joissa korostetaan yhteiskuntaan kuulumista ja siihen vaikuttamista kulutuksen kautta. Aikanaan esimerkiksi osuusliikkeet korostivat kuluttajan valinnan tärkeyttä ei vain tämän itsensä kannalta vaan myös yhteiskuntaan vaikuttamisen välineenä. Globaalissa, ympäristökysymysten kanssa painivassa maailmassa kuluttajuuteen ja politiikkaan liittyy uusia, entistä tiiviimpiä yhteyksiä, joita tämän lehden artikkeleissa tuodaan esiin. […]

Lataa Lammin pääkirjoitus (pdf, 40 KB)

Euroopan unionin kuluttajapolitiikan haasteita – Historiallinen katsaus Euroopan unionin ja sen kahden jäsenmaan, Suomen ja Saksan, kuluttajapolitiikan rakentumiseen
Kaisa Huttunen ja Stefan Wahlen

Eurooppalaisen kuluttajapolitiikan juuret kietoutuvat vapaita markkinoita ja yksilönvapautta korostaneeseen klassiseen liberalismiin. Euroopan unionin perustamiskehitys voidaan jäljittää osaksi toisen maailmansodan jälkeistä poliittista ja taloudellista yhdentymiskehitystä. Sopimus Euroopan unionista syntyi varsinaisesti vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksella, jossa jäsenvaltiot sitoutuivat yhtenäisen politiikan ja Euroopan sisämarkkinoiden edistämiseen sekä siirtämään kansallisvaltioidensa toimivaltaa Euroopan unionin keskuselimille. EU:n jäsenvaltiot ovat jäsenyytensä myötä sitoutuneet yhteisön direktiiveihin ja lainsäädäntöön. Yhtenäisistä asetuksista ja päämääristä huolimatta jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikka on rakentunut eri kansallisvaltiossa eri tavoin. […]

Lataa Huttusen ja Wahlenin artikkeli (pdf, 205 KB)

”Kuluta vähemmän!” – Kuluttajuuden ja kansalaisuuden limittyminen ilmastonmuutosta koskevassa kansalaiskuulemisessa
Minna Lammi, Petteri Repo ja Päivi Timonen

Politiikan areenan laajeneminen yhä uusille alueille muun muassa ilmastonmuutoksen hallinnan myötä nostaa kansalais- ja kuluttajakeskustelut entistä tärkeämpään rooliin. Tässä artikkelissa tarkastelemme World Wide Views on Global Warming (WWViews) -kansalaiskuulemista (www.wwviews.org), jonka tavoitteena oli välittää eri maiden kansalaisten näkemykset osaksi YK:n ilmastoneuvotteluja. Kuulemisessa keskeistä oli tarjota kansalaisille mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiään kansallisille poliittisille päättäjille. Poliittisten kysymysten lisäksi kansalaiset nostivat samalla esiin kuluttajuuteen liittyviä teemoja tehden kuluttajuudesta politiikan välineen. Analyysimme mukaan kansalaiset hakevat ratkaisuja ilmastonmuutokseen kulutuskysymysten kautta, kun heille ei ole tarjolla poliittista valtaa.

Lataa Lammin, Revon ja Timosen artikkeli (pdf, 150 KB)

Kauniit naiset, urheilulliset miehet? – Sukupuolen tekeminen nuorten menestystarinoissa
Teija Strand ja Minna Autio

1990-luvulla syntyneet nuoret elävät yhä tuotteistetumman, medioituneemman ja monipuolisempia kulutusmahdollisuuksia tarjoavan kulttuurin keskellä. Nuorten elämis- ja kokemusmaailmaan kuuluvat keskeisesti tytöksi ja naiseksi sekä pojaksi ja mieheksi kasvaminen, mikä tapahtuu nykykulttuurissa paljolti myös kulutuskäytäntöjen kautta. Esimerkiksi ulkonäköön, liikkumiseen, yhdessäoloon, harrastamiseen sekä ylipäänsä vapaa-ajanviettoon liittyvät kiinteästi rahankäyttö sekä erilaiset kulutus- ja elämäntyylit. Tarkastelemme artikkelissamme kulutuskulttuurissa vallitsevia kulutuskäytäntöjä erityisesti sukupuolen näkökulmasta. […]

Lataa Strandin ja Aution artikkeli (pdf, 170 KB)

Ryöstöhintaista luksusta ja vahinkofeikkejä – Narratiiveja luksustuotteista ja väärennöksistä.
Linda Turunen

Mitä on aito luksus? Miksi hankitaan luksusväärennöksiä? Artikkeli tarkastelee luksusta sekä luksusjäljitelmien houkuttelevuutta kuluttajan näkökulmasta. Luksushyödykemarkkinat ovat taloustilanteesta huolimatta elinvoimaiset (Okkonen, 2008), eikä väärennystaloudessakaan ole nähtävissä huomattavia muutostuulia suuntaan tai toiseen. Tutkimuksessa pyritään selvittämään luksusväärennösten houkuttavuuden ydintä peilaamalla jäljitelmäluksuksen merkityksiä aitoon luksushyödykkeeseen.

Lataa Turusen artikkeli (pdf, 175 KB)

Ralph Nader ja kuluttajan vaikuttava ostoskassi
Marjaana Sailio

Pitkän linjan kuluttaja-aktivisti Ralph Nader vieraili Helsingin yliopistolla 22.9.2010 luennoimassa aiheesta ”The hand that carries the shopping bag rules the world: consumer influence as a factor in global markets and environmental policies”. Nader esitteli luennolla näkemyksiään monikansallisten yritysten vallasta maailmassa – ei niinkään kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista, vaikka luennon aihe muuta antoi olettaakin.

Lataa Sailion tapahtuma-arvio (pdf, 35 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2010

Pääkirjoitus
Johanna Moisander

Kulutustutkimus.Nyt 1/2010 –lehden teemana on mediakonvergenssin ja osallistavan media- ja kulutuskulttuurin tuomat muutokset kuluttajien mediakäytännöissä. Mediakonvergenssilla tarkoitetaan yleensä teknologista, taloudellista ja kulttuurista muutosta mediakohtaisesta sisällöntuotannosta monikanavaisiin ratkaisuihin ja vanhat toimialarajat ylittäviin yhteistyömalleihin, sekä siihen liittyvää mediayleisöjen kulutuskäytäntöjen muutosta.

Mediakonvergenssin yhtenä tärkeimpänä ajurina on pidetty tiedon digitalisoitumista. Kun tieto on koodattu digitaaliseen muotoon, sitä voidaan helposti muokata ja levittää eri mediakanavissa. Digitaalisen tiedon käsittelystä on tullut jopa niinkin helppoa ja edullista, että tavalliset ”digilukutaitoiset” kuluttajat osallistuvat enenevästi mediasisältöjen tuottamiseen ja levittämiseen; puhutaan osallistavasta mediakulttuurista, jossa raja tuottajan ja kuluttajan välillä hämärtyy. […]

Lataa Moisanderin pääkirjoitus (pdf, 42 KB)

Heimot verkossa: Big Brother –heimo Subject-yhteisöpalvelussa
Saara Könkkölä

Uudet multimedia-alustat ovat mahdollistaneet kuluttajille uudenlaisten yhteisöjen, ns. uusheimojen muodostamisen samanaikaisesti, kun kuluttajien ja tuottajien välisiä rooleja neuvotellaan yhä uudelleen. Tässä artikkelissa tarkastellaan yhtä tällaista verkkoyhteisöä, Big Brother –ohjelman faniyhteisöä. Tarkoitus on ymmärtää näitä yhteisöllisiä median kulutuskäytäntöjä paremmin ja tarkastella sitä, minkälaisiin käytäntöihin kuluttajat osallistuvat mediatuotetta kuluttaessaan, tuotannon ja kulutuksen rooleja neuvotellessaan ja erityisesti yhteisöllisyyttä luodessaan ja muokatessaan. Näitä käytäntöjä ovat autenttisuuden kaipuu, huumori ja sitoutumisen vähättely, yhteisöllinen vastustus sekä arjen rituaalit. Tutkimuksen lähtökohta on käytäntöteoreettinen, ja se pohjautuu myös kulutuskulttuuriteoriaan sekä osallistavaan median vastaanottotutkimukseen. Metodologinen lähestymistapa on verkkoon sijoitettu etnografia.

Lataa Könkkölän artikkeli (pdf, 203 KB)

Uusien medioiden kuluttajakäytännöt, transmediaalinen tarinankerronta ja postmoderni kuluttajuus
Henri Weijo

Markkinointiviestinnän kentällä on käynnissä kaksi mielenkiintoista ja hyvinkin ajankohtaista teoreettista keskustelua, jotka liittyvät muutoksiin kuluttajien käytännöissä. Ensimmäinen keskustelu koskee kuluttajien jatkuvaa siirtymistä postmoderniin kuluttajuuteen, kun taas toinen koskee uusien mediakanavien tuomia muutoksia kuluttajien käytäntöihin. Molemmat ilmiöt ovat mielletty yrityksille hyvin haasteellisiksi ja heidän valtaa kyseenalaistaviksi. Näitä keskusteluja on kuitenkin käyty jonkin verran erillään. Pyrin tässä artikkelissa osoittamaan, että uusien mediakanavien markkinointiviestintää haastavaksi koetut piirteet voidaan johtaa takaisin postmodernin kuluttajuuden keskusteluihin. Pyrin myös osoittamaan, että uudet mediat ovat monelta osin kuluttajien postmodernistien taipumusten levittäjiä tai voimistajia. Tätä näkemystä havainnollistetaan case-esimerkin avulla.

Lataa Weijon artikkeli (pdf, 161 KB)

Muotoilijakuvauksista muotoilukulttuurin kuvauksiin – Tulkintoja muotoilun moniulotteisesta mediajulkisuudesta
Toni Ryynänen

Muotoilun merkitys on lisääntynyt kulutusyhteiskunnissa. Muotoilu eri muodoissaan on yleinen puheenaihe, josta myös media on yhä kiinnostuneempi. Artikkelini pääkysymykset liittyvät siihen, kuinka muotoilua voidaan tulkita ja millainen julkisuus syntyy muotoiluun liittyvissä mediaesityksissä. Tutkimusaineistona on 1131 talouslehdistön artikkelia kolmelta suurimmalta kustantajalta. Tutkimuksen lähestymistapa on kartoittava, kuvaava ja tulkinnan avulla uuteen ymmärrykseen pyrkivä. Artikkelien tulkinnassa sovellan Erving Goffmanin kehysanalyysia. Tutkimus avaa muotoilun mediauutisoinnista moniulotteisen kuvan. Muotoilun mediajulkisuuden muodostaa tulkintani mukaan viisi mediakehystä, joiden avulla muotoilua voidaan tarkastella erilaisista näkökulmista. Nämä kehykset ovat yksityinen, ammatinhallinnan, talouden ja markkinoiden, yhteisöllisyyden sekä kulttuurin kehykset. Muotoilun mediajulkisuus rakentuu erilaisten painotusten varaan, joita uusinnetaan toistamalla. Julkinen keskustelu muokkaa käsityksiä muotoilusta yhteiskunnallisena ilmiönä. Näin syntyy kulttuuristen käytäntöjen muokkaama julkisuus eli eräänlainen simulaatio, joka ei muokkaa ainoastaan sisältöjä, vaan esittämistapoja ja vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää. Jos hyväksytään teesi siitä, että kansalaiset tulkitsevat ja ymmärtävät muotoilua yhä useammin median esittämän materiaalin avulla, hyväksytään samalla myös ajatus muotoilun medioitumisesta.

Lataa Ryynäsen artikkeli (pdf, 255 KB)

Katsaus: Postmodernin kuluttajan mediakäytännöt
Shania Määttälä

Tämän artikkelin tavoitteena on tarkastella, millaisia postmodernin kuluttajan mediakäytännöt ovat ja mitä haasteita ne asettavat perinteisen media-alan toimijoille. Perinteisellä media-alalla tarkoitetaan tässä artikkelissa lähinnä televisio-, radio- ja lehtialoja. Tärkeimmiksi postmoderneiksi olotiloiksi, jotka vaikuttavat postmodernin kuluttajan mediakäytäntöihin, on valittu autenttisuuden kaipuu, minäkuvan hajautuminen, heimottuminen, hypertodellisuuden arvostaminen ja eskapismi. Nämä olotilat on valittu tähän artikkeliin, koska ne ilmentävät hyvin postmodernia kuluttajaa ja koska ne ovat selvästi mediakäytäntöihin vaikuttavia. Artikkelin kontribuutiona on tuoda esiin, että tällä hetkellä media-alan toimijat vastaavat hyvin osaan postmodernien kuluttajien tarpeista, mutta postmodernit mediakäytännöt asettavat myös paljon haasteita perinteisen media-alan toimijoille. Näitä haasteita ovat etenkin heimottumisen mahdollistaminen, hypertodellisuuksien luominen sekä etenkin lehti- ja radioalan toimijoille paradoksien muodostaminen autenttisuuden ja fantasian välille.

Lataa Määttälän katsaus (pdf, 94 KB)

Lektio: Median muotoilema
Toni Ryynänen

Muotoilusta ei puhuta ja kirjoiteta vain ammattilehdissä, muotilehdissä tai päivälehdistön kulttuurisivuilla. 2000-luvulla muotoilua on pohdittu muun muassa uutismediassa, politiikassa, teollisuudessa, julkisissa organisaatioissa sekä tutkimuksissa. Muotoilun vaikutuksista keskustellaan esimerkiksi strategisena voimavarana, joka luo kansainvälistä ja kansallista kilpailukykyä. Muotoilulla koetaan olevan tärkeä rooli myös ekologisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Erityisesti teolliseen muotoiluun liittyvä keskustelu välittyy myös kaupallisten mekanismien kautta: tuotteita markkinoidaan muotoilun avulla, ja muotoilu liitetään lähes poikkeuksetta edukseen erottuviin hyödykkeisiin, ihmisiin ja organisaatioihin.

Lataa Ryynäsen lektio (pdf, 65 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2009

Pääkirjoitus
Pirjo Laaksonen ja Hanna Leipämaa-Leskinen

Kuluttaminen ja kulutuksen kohteet ovat merkityksillä ladattuja. Kulutustutkijat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita tuotteiden taloudellisrationaalisen ulottuvuuden ylittävästä olemuksesta. Kulutuksen symboliset, esteettiset, emotionaaliset, sosiaaliset ja funktionaaliset merkitykset muodostavat virvoittavan lähteen, josta tutkijat voivat ammentaa ymmärrystä niin yksittäisistä kuluttajista, sosiaalisista rakenteista kuin kulttuurista ja yhteiskunnallisesta ajan kuvasta. Vaikka kulutuksen muodot ja kohteet ovat aikojen saatossa muuttuneet kovastikin, on kulutuksen merkityksellisyydessä löydettävissä teemoja, jotka kannattavat yli suhdanteiden ja vuosikymmenten. Merkitykset ja merkityksellisyys pysyvät vaikka kulutusympäristö ja kuluttajat muuttuvat.

Lataa Laaksosen ja Leipämaa-Leskisen pääkirjoitus (pdf, 40 KB)

Globalisoitumisen historiallisuus ja nykytulkintoja kulutuksesta maapalloistuvassa maailmassa
Visa Heinonen

Globalisoitumisesta on keskusteltu runsaasti jo muutaman vuosikymmenen ajan. Keskustelu on ollut kiivasta erityisesti yhteiskuntatieteissä, mutta se on laajentunut yhä useammille tieteenaloille. Globalisoituminen on ymmärretty monin eri tavoin, ja tutkimuskirjallisuudessa on kiistelty termin perimmäisestä merkityksestä. Suomennokseksi on tarjottu ”maapalloistumista”, joka ei kuitenkaan ole oikein vakiintunut ainakaan tieteelliseen keskusteluun. Kulutuksen tarkastelu yhteydessä globalisoitumiseen on suhteellisen uusi ja mielenkiintoinen teema, johon liittyvää tutkimusta on julkaistu viime aikoina […].

Lataa Heinosen artikkeli (pdf, 137 KB)

Kuluttaja ja messujen merkitys: etnografinen tarkastelu venemessuista
Eeva-Katri Ahola, Johanna Moisander ja Susanna Virkkula

Artikkelissa tarkastellaan venemessuihin liittyviä kulttuurisia merkityksiä ja käytäntöjä etnografisen tutkimuksen avulla. Messujen merkityksiä tutkitaan erityisesti osana kuluttajien harrastustoimintaa. Tavoitteena on selvittää, miten veneilynharrastajan messukokemus rakentuu kuluttajan messuvierailua koskevissa selonteoissa ja käytännöissä. Analyysi osoittaa, että kuluttajan messukokemus rakentuu messuvieraan, muiden messuvieraiden, näytteilleasettajien ja messuorganisaation välisessä vuorovaikutuksessa. Messuille tullaan lähinnä viihtymään ja haaveilemaan sekä viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa, mutta keskusteluista näytteilleasettajien ja muiden messuvieraiden kanssa etsitään myös uusia harrastukseen liittyviä ideoita sekä kartoitetaan markkinoiden tarjontaa. […]

Lataa Aholan, Moisanderin ja Virkkulan artikkeli (pdf, 168 KB)

Naisten alusvaatteisiin liittämät merkitykset ja kokemukset – Tasapainoilua mukavuuden, juhlallisuuden ja eroottisuuden välillä
Elina Enqvist

Tässä artikkelissa tarkastellaan alusvaatteiden merkityksiä naisille heidän kokemusmaailmansa kannalta tutkimalla alusvaatteiden merkitysulottuvuuksia. Tutkimustulokset paljastavat alusvaatteisiin liittyvän rikkaan merkitysten maailman. Yhtäältä naiset suhtautuvat alusvaatteisiinsa hyvin rationaalisesti korostaen niiden utilitaristisia merkityksiä ja funktionaalisia ominaisuuksia. Toisaalta naiset kuitenkin näkevät alusvaatteiden ulkonäön merkitsevän paljon sekä hahmottavat niiden viestinnällisen roolin, vaikkei alusvaatteita varsinaisesti halutakaan esitellä. Vahvin aspekti alusvaatteissa on kuitenkin niiden naiselle itselleen nostattamat fyysiset ja psykologiset tuntemukset sekä näiden hallinta.

Lataa Enqvistin artikkeli (pdf, 210 KB)

Arvot vastuullisuuden merkityksellistäjinä arjen kulutustavoissa
Suvi Joronen

Artikkeli pyrkii havainnollistamaan sitä, kuinka kuluttaja ilmentää arvoperusteisesti vastuullista kuluttamista arjen kulutuskontekstissa. Artikkelin lähtökohtaisena oletuksena on vastuullisuuden juontuminen tietynlaisesta arvo- ja moraaliperustasta. Schwartzin (1992) arvoteoriaa hyödyntäen tarkastellaan erityisesti sitä, kuinka tietynlaiset arvot heijastuvat vastuullisessa kuluttamisessa sekä kuinka erilaisten arvojen olemassaolo antaa erilaisen merkityksen vastuulliselle kuluttamiselle. […]

Lataa Jorosen artikkeli (pdf, 194 KB)

”Mä en tykkää puusta” – kuluttajien erilaiset puhetavat puumateriaalin merkityksellistämisessä
Minna-Maarit Jaskari

Tässä artikkelissa mielenkiinnon kohteena on suomalaisille perinteinen ja läheinen tuotemateriaali, puu. Tutkimus tarkastelee kuluttajien käyttämiä tapoja merkityksellistää puuta erilaisten puhetapojen avulla. Tutkimuksessa omaksutaan kulttuurintutkimuksellinen näkökulma, jolloin kiinnostuksen kohteena ei ole yksittäisen kuluttajan tuotemateriaalille antamat merkitykset, vaan ne tavat, joilla puusta puhutaan. […]

Lataa Jaskarin artikkeli (pdf, 211 KB)

Lektio: Consumer Online Impulsive Buying: Elements and Typology (verkkoliite)
Nina Mesiranta

Kulutusyhteiskunnassa me vietämme yhä enemmän aikaa kaupallisten ärsykkeiden parissa ja kaupallisissa ympäristöissä – halusimmepa sitä tai emme. Moni meistä myös viettää vapaaehtoisesti vapaa-aikaansa ostamiselle ja kuluttamiselle pyhitetyissä paikoissa, kuten suurissa ostoskeskuksissa. Nämä ostoskeskukset toimivat jo jonkinlaisina minikaupunkeina kaikenkattavine palveluineen. Nykykuluttajat voivatkin viihtyä kokonaisen päivän ostoskeskuksessa – kierrellen erilaisissa kaupoissa, lounastaen jossakin kauppakeskuksen monista ravintoloista tai vaikkapa osallistuen perheen pienimmille suunnattuun ohjelmaan. […]

Lataa Mesirannan lektio (pdf, 85 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2009

Pääkirjoitus
Johanna Moisander

Kuluttajien moraalinen toimijuus—sen rajat ja mahdollisuudet—on teema, joka askarruttaa ja puhuttaa ihmisiä jatkuvasti. Niin tutkijat kuin tavalliset kansalaisetkin pohtivat, miten kuluttajat voisivat käyttää valtaa markkinoilla ja yhteiskunnassa yleisemminkin kestävän kehityksen ja paremman maailman rakentamiseksi. Esimerkiksi Euroopan komission verkkosivuilla ihmisiä kehotetaan ottamaan ohjat omiin käsiinsä ja osallistumaan ilmastotalkoisiin maapallon lämpenemisen ehkäisemiseksi. Todetaan, että vaikka ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma, jokaisella kuluttajalla on mahdollisuus vaikuttaa. On vain tehtävä pieniä muutoksia kulutusvalinnoissa ja päivittäisessä käyttäytymisessä. Ja itse asiassa nämä muutokset säästävät rahaa! […]

Lataa Moisanderin pääkirjoitus (pdf, 38 KB)

Eettisen kuluttamisen monet merkitykset
Maria Pecoraro

Artikkeli käsittelee eettisestä ruoan kuluttamisesta käytävää keskustelua mediassa tämän päivän Suomessa. Sanomalehtiartikkeleista koostuvaa aineistoa tarkastellaan sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta ja analysoidaan kriittisen diskurssianalyysin keinoin. Eettistä ruoan kuluttamista käsittelevästä aineistosta nousee esiin neljänlaisia diskursseja, joita ovat altruistisen välittämisen, terveyden ja turvallisuuden, kestävän kehityksen ja markkinatalouden diskurssit. […]

Lataa Pecoraron artikkeli (pdf, 208 KB)

”Kun paholainen tuli kylään” – Ekologisen kansalaisuuden neuvottelua verkkokeskustelussa
Annu Markkula

Kuluttajille on annettu merkittävä rooli kestävän kehityksen toteutumisessa. Vihreän kuluttajuuden rinnalle on viimeaikaisissa ympäristöpoliittisissa keskusteluissa nostettu vihreä kansalaisuus. Kuten vihreästä kuluttajuudesta niin myös vihreästä kansalaisuudesta on luotu erilaisia muotoiluja. Samanaikaisesti myös poliittisen toiminnan areenoja on haluttu määritellä uudelleen. Kansalaisten poliittiselle aktiivisuudelle onkin löydetty uudenlaisia kulttuurisia areenoja esimerkiksi verkkoyhteisöistä. Artikkelissa tarkastellaan miten ympäristöaiheisessa verkkoyhteisössä neuvotellaan eräästä vihreän kansalaisuuden muotoilusta, ekologisesta kansalaisuudesta. […]

Lataa Markkulan artikkeli (pdf, 171 KB)

Pikkujuttu – tarina koon tuottamisen käytänteistä
Anu Valtonen

Tämä tutkimus tarkastelee ruumiin pituuteen rakentuvia kulttuurisia merkityksiä ja normistoja. Suuri osa aiemmista ruumisnormistoja analysoivista tutkimuksista on keskittynyt painon problematiikkaan ja siihen, miten käsityksiä ideaalista ruumiista tuotetaan ja uusinnetaan median ja visuaalisen kulttuurin kentällä. Tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomio niihin lukuisiin pituutta merkityksellistäviin arkipäiväisiin käytänteisiin, jotka tulevat toistetuiksi kulutuskulttuurin eri kentillä, niin mediassa, palvelukohtaamisissa kuin materiaalisissa käytänteissäkin. […]

Lataa Valtosen artikkeli (pdf, 169 KB)

Lemmikinomistajat ruuan kuluttajina — tarkastelussa oman ja lemmikin ruuan kulutuksen erot ja yhtäläisyydet
Henna Jyrinki, Hanna Leipämaa-Leskinen ja Pirjo Laaksonen

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuluttajien oman ruuan ja lemmikkiruuan kuluttamista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuluttajien suhtautumista lemmikkien ruuan kulukseen ottamalla vertailukohdaksi kuluttajan oman ruuan kulutus. Empiria suoritettiin strukturoidun haastatteluin. Tulokset paljastavat lemmikkiruuan ja oman ruuan kulutuksen olevan pääsääntöisesti erilaista. Lemmikkiruokaa arvioitiin laadukkuuden, vaivattomuuden (valmisruoat) ja suunnitelmallisuuden kautta, kun taas oman ruuan arviointiulottuvuuksia olivat ruuan luonnonmukaisuus ja ns. ”hyvin syöminen”. Tutkimuksen tuloksena lemmikinomistajat jaettiin karkeasti neljään ryhmään oman ruuan ja lemmikkiruuan kuluttamisen perusteella. […]

Lataa Jyringin, Leipämaa-Leskisen ja Laaksosen artikkeli (pdf, 287 KB)

Joulun taikaa vai tahdottua tavaraa? – Lasten lahjatoiveet joulun hengen osoittajina
Halkoaho, Jenniina, Maarit Laakso, Pirjo Laaksonen ja Johanna Lahti

Joulua nimitetään usein kulutuksen vuosittaiseksi huipentumaksi, ja se onkin ollut kulutustutkijoiden kasvavan kiinnostuksen kohteena. Joulussa tiivistyy paljon läntisen nyky-yhteiskuntamme merkityksellisyyttä. Etenkin kulutuskulttuurin materialistisuuden on huomattu leimaavan myös joulua lahjapaljouden ja yltäkylläisyyden muodossa. Voidaanko siis väittää, että perinteinen joulun henki ja sanoma ovat kadonneet ja tulleet korvatuiksi materialistisilla arvoilla? Käsillä oleva artikkeli liittyy kulutuskulttuurin jaettuja merkityksiä eri näkökulmista tarkastelevaan tutkimusprojektiimme. Artikkelissa tarkastellaan joulun piirteitä lasten joulupukille kirjoittamien lahjatoiveiden avulla. […]

Lataa Halkoahon, Laakson, Laaksosen ja Lahden artikkeli (pdf, 273 KB)

Lektio: Ruoan kuluttamisen ristiriitaisuus
Leipämaa-Leskinen, Hanna

Kuluttaminen voi muodostua haasteiden kentäksi. Erityisesti nykyisenkaltainen hyvinvointiyhteiskunta edesauttaa kuluttamiseen liittyvien haasteiden tai pohdinnanpaikkojen ilmenemistä. Vaikka käytössämme on koko ajan enemmän ja enemmän tietoa valintojemme perusteeksi, esimerkiksi lisääntyneen tutkimustiedon, median ja internetin keskustelupalstojen myötä, kulutusvalintojen tekeminen on vaikeutunut. […]

Lataa Leipämaa-Leskisen lektio (pdf, 56 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2008

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2008 (526 KB)

Pääkirjoitus
Anu Valtonen ja Vesa Markuksela

Vapaa-aika on kuluttajien elämää monin tavoin jäsentävä kategoria. Se tarjoaa mahdollisuuden virkistymiseen, itsensä kehittämiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen ja identiteetin rakentamiseen erilaisten toimintojen, tuotteiden ja palvelujen avulla. Toisaalta vapaaaika kategoriana on muutosten kohteena: työn ja vapaa-ajan rajat liudentuvat, yhteiskuntaamme leimaava suorittamisen ja tekemisen vaade ujuttautuu vapaa-ajankin piiriin ja media haukkaa yhä suuremman osan vapaa-ajastamme. […]

Lataa koko pääkirjoitus (pdf, 9 KB)

Muutoksia suomalaisten vapaa-ajan vietossa – kotisohvalla, yhteisöissä ja matkailuelämyksissä
Visa Heinonen

Suomalaisten vapaa-aika on vähitellen lisääntynyt yhteiskunnan modernisoituessa kulutusyhteiskunnaksi. Tarkastelen artikkelissa vapaa-ajassa tapahtuneita muutoksia. Mielenkiinto kohdistuu toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan ja erityisesti viime vuosikymmeniin. Tuolloin Suomi kävi läpi kiivaan rakennemuutoksen, väestön enemmistöstä tuli kaupungeissa asuvia palkkatyöläisiä ja kulutusmahdollisuudet lisääntyivät merkittävästi. Ensin tarkastelen suomalaisten television katselua ja siinä tapahtuneita muutoksia. […]

Lataa Heinosen artikkeli (pdf, 84 KB)

McDonaldisoituuko teollinen muotoilu? Teollisen muotoilun kuvauksia suomalaisessa talouslehdistössä
Toni Ryynänen

Tässä artikkelissa George Ritzerin (2000) termi McDonaldisaatio viittaa prosessiin, jossa pikaruokaravintoloiden toimintaperiaatteet vallitsevat yhä useammilla aloilla teollistuneissa yhteiskunnissa. Artikkelissa esitetään empiirisin esimerkein suomalaisen teollisen muotoilun mahdollista McDonaldisoitumista. Analysoitu aineisto kerättiin Suomessa ilmestyvistä talouslehdistä vuosilta 2000-2005. Aineisto käsittää yhteensä 150 artikkelia. Artikkelin tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia suomalaisesta yhteiskunnasta ja teollista muotoilusta perustuen Ritzerin esittämään McDonaldisaation malliin. […]

Lataa Ryynäsen artikkeli (pdf, 172 KB)

Luontoharrastuksen ristiriitainen poliittisuus
Minna Santaoja

Luontoharrastusta on monenlaista. Tämä artikkeli tarkastelee rajattua luonnon tosiharrastajien joukkoa. Luontoa vakavasti harrastavat ovat arvokkaita tiedonlähteitä maankäytön suunnittelulle ja viralliselle luonnonsuojelutoiminnalle. Harrastajien rivit ovat kuitenkin harvenemassa eikä uutta sukupolvea näytä kasvavan niitä paikkaamaan. Tämä asettaa luonnon monimuotoisuuden hallinnan tietoperustan tulevaisuudessa kyseenalaiseksi. […]

Lataa Santaojan artikkeli (pdf, 62 KB)

Elämysten kulutus (lektio)
Eeva-Katri Ahola

Elämyssektorista on viime vuosien aikana tullut näkyvä ja tärkeä työllistäjä. Siitä on tullut myös taloudelliselta merkitykseltään kasvava toimiala. Tästä käytännön liike-elämän kehitystrendistä huolimatta
aikaisempi markkinoinnin tutkimus ei ole juuri pohtinut sitä, miten elämykset rakentuvat markkinoilla ja miten niitä kulutetaan. […]

Lataa Aholan lektio (pdf, 26 KB)

Gilmore, J.H. & Pine, P.J. II: Authenticity – What Consumers Really Want (kirja-arvio)
Mika Kylänen

Yhdysvaltalaisten James H. Gilmoren ja Jospeh Pine II’n uusin teos Authenticity: What Consumers Really Want jatkaa keskustelua elämystaloudesta. Siinä missä heidän kuuluisa edellinen teoksensa The Experience
Economy: Work Is Theatre & Every Business a Stage herätteli liikkeenjohtoa pohtimaan liiketoiminnan muutosta elämys- ja transformaatiotaloudessa, uusin teos keskittyy aitouteen liiketoiminnassa. […]

Lataa Kyläsen kirja-arvio (pdf, 22 KB)

Frank Trentmann: Free Trade Nation. Commerce, Consumption, and Civil Society in Modern Britain. (kirja-arvio)
Petteri Repo

Vapaakaupalla tarkoitetaan oikeutta käydä rajoittamatonta kauppaa maiden rajojen yli, missä mielessä vapaakauppa edustaa markkinatalouden kansainvälistä ulottuvuutta. Käytännössä vapaakauppaa toki rajoitetaan samalla tavalla kuin markkinatalouttakin. […]

Lataa Revon kirja-arvio (pdf, 17 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]