Kuluttaja globaalitaloudessa

Työryhmä Kulutustutkimuksen seuran syysseminaarissa Vaasassa 27.11.2007

Heidi Hirsto, (heidi.hirsto@hse.fi <mailto:hirsto@hse.fi>), Helsingin kauppakorkeakoulu
Johanna Moisander, (moisande@hse.fi <mailto:moisande@hse.fi>) Helsingin kauppakorkeakoulu
Anu Valtonen, (anu.valtonen@ulapland.fi <mailto:anu.valtonen@ulapland.fi>) Lapin yliopisto

Call for papers

Globalisaatiosta keskusteltaessa kansalainen nähdään usein joko merkittävänä markkinavoimana – kuningaskuluttajana – tai monikansallisten suuryritysten markkinoinnin voimattomana uhrina.
Yhtäältä väitetään, että globaalitalous ja monikansallisten yritysten markkinointikoneisto ovat rakentamassa uutta, globaalin kapitalismin arvoja ja päämääriä heijastelevaa massa(kulutus)kulttuuria, joka syrjäyttää vääjäämättä kansalliset ja paikalliset kulttuurit. Toisaalta globalisaatio nähdään yleistä hyvinvointia, moniarvoisuutta ja läpinäkyvyyttä lisäävänä taloudellisena prosessina ja kulttuurisena trendinä, joka vapauttaa kuluttajat kaikkialla maailmassa tavoittelemaan omia unelmiaan ja vaikuttamaan samalla ostopäätöksillään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Kutsumme tähän työryhmään esityksiä, joissa tällainen dualistinen ajattelutapa kyseenalaistetaan. Haluamme herättää keskustelua siitä, mikä on kuluttajan rooli globaalissa taloudessa. Millaisia uusia yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttamisen ja toiminnan muotoja kuluttajalle avautuu globaalissa taloudessa esimerkiksi langattomien
viestintä- ja tietoverkkojen kautta? Millaisia eettisiä haasteita globaalitaloudessa toimiminen asettaa yrityksille, poliitikoille ja yksittäisille toimijoille? Millaisia toimija-asemia ja identiteettejä kuluttaja-kansalaiselle rakentuu ja on tarjolla globaalitalouden diskursseissa?

Lähdemme siitä, että suomalaiselle yhteiskunnalle, niin yrityksille kuin kuluttajillekin, globalisaatiokehitys on monimutkainen poliittinen ja moraalinen haaste, johon liittyy vaikeita eettisiä kysymyksiä ja kiistoja – ei vain siitä, mitä tuotteita kuluttajien tulisi markkinoilla valita, vaan myös siitä, miten erilaisissa yhteisöissä, laajemmin yhteiskunnassa ja koko maailmassa pitäisi ajatella ja toimia.

Työryhmään toivotaan esityksiä esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • globaalitalouden teoreettiset perinteet ja käsitteet
 • globaali kulutus ja kuluttajuus eri toimialoilla, konteksteissa ja
  kulttuureissa
 • online-ympäristöjen roolit ja mahdollisuudet
  globaaliin kulutukseen/talouteen nivoutuvat vastuut ja eettiset
  kysymykset.

Ilmoittautuminen työryhmän vetäjille 12.11. mennessä

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari 2007

Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari järjestetään tänä vuonna Vaasan yliopistossa tiistaina 27.11.2007 klo 12-17. Seminaarissa esitellään käynnissä olevaa kulutustutkimusta sekä keskustellaan kulutustutkimuksen ajankohtaisista kysymyksistä. Ohjelma perustuu työpajatyöskentelylle. Ohjelman painettu versio löytyy pdf-tiedostona tästä.

Ohjelma
12:00 Tervetulosanat: Dekaani Martti Laaksonen.
12:10 Kulutustutkimus.Nyt -lehden paperiversion ensimmäisen numeron julkistaminen
12.15 Workshop-työskentely
17:00 Seminaarin päättäminen

Työryhmät

 • Tila ja kulutus – Katri Koistinen & Minna Lammi, Kuuluttajatutkimuskeskus
 • Järki ja tunteet, tahto ja toivee – Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto
 • Kuluttaja globaalitaloudessa – Heidi Hirsto & Johanna Moisander,HSE & Anu Valtonen, LaY
 • Media, viestintä ja kuluttaja – Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto

Ilmottautuminen
Seminaariin ilmottaudutaan seuran sihteerille Minna-Maarit Jaskarille, sähköpostitse 12.11.2007 mennessä, minna-maarit.jaskari@uwasa.fi

Hinta
Kulutustukimuksen seuran jäsenille ilmainen, ei-jäsenet 25€, sisältää Kulutustukimuksen seuran jäsenmaksun vuodelle 2007

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus. Nyt 1/2008 – kirjoituskutsu

Kulutus ja vapaa-aika -teemanumero

Anu Valtonen , KTT, Lapin yliopisto
Vesa Markuksela , KTM, Lapin yliopisto
Artikkelikäsikirjoitusten dead line 28.11.2007

Kutsumme vapaa-aikatutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita kirjoittamaan toimittamaamme teemanumeroon.Vapaa-ajalla ja vapaa-ajan kulutuksella on keskeinen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Nykyisessä tieto- ja elämysyhteiskunnassa vapaa-aika – sekä sosio-kulttuurisena kategoriana että toiminnollisena tilana – on muutosten kohteena. Vallitsevat ideaalit, arvostukset ja liudentuvat työn ja vapaan rajat ehdollistavat ja muokkaavat myös vapaa-ajan merkitystä ja vapaa-ajan kulutusta. Vapaa-aikaa toiminnallisena tilana luonnehtii yhtäältä harrastusaktiviteettien kasvava rooli, mediakulutuksen kasvu, teknologisoituvan ja globalisoituvan kulutusyhteiskunnan uudet aktiviteetit, kuten erilaiset virtuaalipelit, sekä vapaa-ajan aktiviteettien tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisyyden luomiseen ja ylläpitämiseen. Toisaalta ei-tekemisen, olemisen, arvostus saa kasvavaa kiinnostusta. Nämä vapaa-aikaan kohdistuvat jännitteet asettavat haasteita myös vapaa-ajan tutkimukselle, sen lähtökohtaoletuksille, tutkimuskysymyksille, käsitteille kuin valittaville tutkimuskohteillekin. Teemanumeron keskeisenä tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, millaisia muotoja vapaa-aika ja vapaa-ajan kulutus saa tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa ja siitä, millaisten käsitejärjestelmien ja menetelmien kautta sitä pystytään relevantisti hahmottamaan. Monipuolisesti vapaa-aikaa tarkastelevaan teemanumeroon ovat tervetulleita, muun muassa:

 • vapaa-ajan tutkimuskenttää, tutkimusperinteitä ja käsitteitä jäsentävät ja analysoivat artikkelit,
 • vapaa-aika kategorian nykytilaa, uusia vapaa-aikaluokituksia, työn ja vapaan luokkien yhdistymistä ja liudentumista tarkastelevat artikkelit,
  vapaa-ajan yhteisöjä käsittelevät artikkelit,
 • yksittäisiin vapaa-ajan toimintoihin ja aktiviteetteihin keskittyvät tutkimukset, erilaiset harrasteet ja toiminnot mukaan lukien vapaaehtoistyö ja shoppailu
 • vapaa-ajan kulutuksen ’pimeään puoleen’, esimerkiksi addiktioihin liittyvät tutkimukset
 • erilaisten kuluttajaryhmien kautta vapaa-ajan tematiikkaa valottavat artikkelit, esimerkiksi vauvat, vanhukset, lapset tai liikuntaesteiset vapaa-ajan viettäjinä
 • vapaa-ajan tiloihin, paikkoihin ja ympäristöihin – mukaan lukien luonto ja virtuaaliympäristöt – keskittyvät artikkelit,
 • vapaa-aika käsitteen, toimintojen ja tilojen sukupuolittuneisuutta tarkastelevat artikkelit
 • vapaa-aikaa vastarinnan paikkana ja poliittisena kulutusareenana tarkastelevat tutkimukset
 • Käsikirjoitukset pyydetään lähettämään sähköpostitse Anu Valtoselle (anu.valtonen@ulapland.fi) tai Vesa Markukselalle (vesa.markuksela@ulapland.fi).

  Kirjoittajaohjeet osoitteessa: http://www.kulutustutkimus.net/?p=31

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]