Kulutustutkimus.Nyt 1-2/2013

KTS_kansi_1_2013

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1-2/2013 (pdf, 4.1 MB)

Pääkirjoitus
Pirjo Laaksonen & Minna Maarit Jaskari

Käsillä olevan Kulutustutkimus.Nyt -lehden kaksoisnumeron artikkelit tarkastelevat kukin omalla tavallaan kulutuksen ja kulttuurin symbioosia. Ne keskittyvät varsin erilaisista lähtökohdista käsin valottamaan tuotteiden ja palveluiden sekä niiden käytön kulttuurista merkityksellisyyttä. Kulutustutkimuksen eri koulukunnat ja tutkimussuunnat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoisia lähestymistapoja kulutuksen ja kulttuurin välisen kanssakäymisen tarkasteluun. Yhtäältä tuotteet ja palvelut voidaan nähdä kulttuurin heijastumina ja toisaalta kulttuurin rakennusaineina. Kuluttajat voidaan nähdä niin kulttuuristen merkitysten tulkitsijoina kuin niiden tuottajina. Kulttuuri voidaan nähdä kulutuksen kontekstina yhtä lailla, kuin itse kulutus voidaan nähdä kulttuurin muokkaajana. Nämä kaikki näkökulmat kulutuksen ja kulttuurin välisen vuoropuhelun tarkasteluun ovat esillä tässä julkaisussa.

Lataa Laaksosen ja Jaskarin pääkirjoitus (pdf, 40 KB)

Kanssaelon autuus ja kurjuus kaupunkiyhteisössä. Analyysi kaupunkilehden Ruusut ja risut -palstasta.
Jenniina Halkoaho

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaupunkilehden Ruusut ja risut -palstaa tarkoituksena tunnistaa palstalta keskeiset tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä aiheuttavat kulutuskokemukset ja -tilanteet kaupunkiyhteisössä elävien arjessa. Palstalla yksityiset kokemukset ja kohtaamiset tulevat julkisiksi Word of Mouth -viestinnän myötä. Analyysissä jäsennetään yksityishenkilöiden ja yritystoimijoiden välisiä kohtaamisia, kuten asiakaspalvelutilanteita, palstalle kirjoittaneiden tulkintojen ja tuntemusten valossa. Tutkimuksen lopputulemana päädytään esittämään tyypittely kolmesta ruusujen ja kolmesta risujen antamisen tilanteesta.

Lataa Halkoahon artikkeli (pdf, 270 KB)

Roolipeliä palveluun. Juonen kehittelyä ja liukuvia rooleja kuluttajien palvelutarinoissa.
Eliisa Kylkilahti, Ari Kuismin & Minna Autio

Arkielämän roolihahmot, kuten kuluttaja ja asiakaspalvelija, syntyvät kohtaamisissa, vuorovaikutuksessa toisten roolihahmojen kanssa. Artikkelissa tutkitaan kulttuurisia puhetapoja kuluttajien ja asiakaspalvelijoiden välisistä palvelukohtaamisista. Näitä arjen vuorovaikutustilanteita jäsentävät kulttuuriset ja toiminnalliset käsikirjoitukset, jotka tekevät kohtaamisista sujuvia. Kuluttajien kerronnassa myöntei sinä näyttävät jäsentyvän kohtaamiset, joissa palvelua ohjaava käsikirjoitus murtuu ja osapuolten välille syntyy jännite, joka on ratkaistava. Tällöin keskeiseksi muodostuu vuorovaikutusta ohjaavan juonen ja osallisten roolien työstäminen. Jännitteen syntyessä tiukat rooliodotukset avautuvat eikä kuluttaja näyttäydy vain palvelun passiivisena vastaanottajana. Hän voi tai joutuu osallistumaan kohtauksen uuden juonen kehittelyyn ja roolinsa muokkaamiseen yhdessä asiakaspalvelijan kanssa. Kyse on yhteisimprovisaatiosta, joka voidaan ymmärtää roolipelaamisena (Live Action Role Play, LARP). Roolipelissä toimijat ovat samanaikaisesti sekä esiintyjiä että esityksen seuraajia – he luovat palvelupelin illuusiota yhdessä ja toisilleen.

Lataa Kylkilahden, Kuisminin ja Aution artikkeli (pdf, 200 KB)

Irrallinen tapahtumatila vai kaupunkilähtöinen elämys? Paikan rooli kulttuuritapahtumaan liittyvissä kulutuskokemuksissa
Minttu Karppinen ja Pirjo Laaksonen

Tässä artikkelissa ollaan kiinnostuneita kulttuuritapahtuman ja paikan välisistä jännitteistä. Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa ymmärrystä siitä, mikä rooli paikalla on kulttuuritapahtumaan liittyvissä kulutuskokemuksissa. Tutkimuskysymystä lähestytään teoreettisesti elämyskuluttamisen viitekehyksen kautta, jolloin kulttuuritapahtuman yhtenä tavoitteena voidaan pitää ainutlaatuisen tapahtumaelämyksen synnyttämistä. Empiirisessä osiossa tarkastellaan erästä keskisuureen Suomen kaupunkiin monistettua festivaalikonseptia ja siihen liittyviä kulutuskokemuksia. Aineisto koostuu festivaalikävijöiden ottamista valokuvista ja kuviin liittyvistä haastatteluista. Aineiston analyysissä arvioidaan tapahtuman ja tapahtumakaupungin välisiä jännitteitä elämyksellisyyden näkökulmasta. Tutkimus paljasti tapahtuman ja kaupungin väliset kokemukselliset rajapinnat, ja osoitti paikalla olevan lopulta merkitystä siinä, miten kokonaisvaltaisesti festivaalikuluttajat festivaalin kokevat. Tutkimustulosten mukaan tutkimuksen kohteena ollut tapahtuma rajautui tapahtumakävijöiden kokemuksissa lopulta kaupungista irrallisena, keinotekoisena tapahtumatilana, joka ei täyttänyt elämyksellisyyden kriteereitä. Tutkimus osoitti, kuinka sekä festivaalimatkailijat että paikalliset festivaalikävijät hakevat festivaalikulutuksessaan aktiivisesti myös paikkakokemuksia ja näin ollen tapahtumakontekstin elämyksellisyyttä määrittää lopulta tapahtuman ja kaupunkitilan välinen vuorovaikutus. Saadut tutkimustulokset antavat lopulta myös käytännön implikaatioita siihen, miten kulttuuritapahtumien elämyksellisyys rakentuu nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa Karppisen ja Laaksosen artikkeli (pdf, 2.2. MB)

Yhteistä hyvää rakentamassa. Sosiaalinen vastuullisuus maaseudun ruoankulutuksessa
Lotta Alhonnoro

Vastuullisuuskeskustelua käydään paljon ”vihreän” kuluttajan ja kulutuksen ekologisten vaikutusten ympärillä. Tässä artikkelissa tarkastellaan vähemmälle huomiolle jäänyttä vastuullisuuden sosiaalista ulottuvuutta. Sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan kulutuksen ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. Artikkelissa ilmiötä tarkastellaan ruoankulutuksen kontekstissa. Aineisto koostuu maaseudulla toteutetuista ryhmäkeskusteluista, jolloin ruoankulutus ja sen vaiheet tulevat lähelle kuluttajaa. Tutkimus lisää ymmärrystä sosiaalisen vastuullisuuden sisällöistä ja merkityksistä rakentaen parempaa kuvaa sosiaalisesta vastuullisuudesta osana vastuullista kuluttajakäyttäytymistä. Tutkimus osoittaa nykyisen kuvan sosiaalisesta vastuullisuudesta olevan liian kapea-alainen ja tuo esiin sosiaaliseen vastuullisuuden moninaisuuden: lähipiiristä välittämisen sekä paikallisen, kansallisen ja globaaliin hyvinvoinnin.

Lataa Alhonnoron artikkeli (pdf, 260 KB)

Vastuullisuuden poikkeavat kategoriat kosmetiikan kuluttamisessa. Epäonnistumiset, oikeutukset ja perustelut
Hanna Leipämaa-Leskinen & Inka Leino

Tämä tutkimus tarkastelee vastuullisen kuluttamisen ristiriitaisuutta ja haasteita kosmetiikan kuluttamisen kontekstissa. Tutkimus analysoi, millaisiin kategorioihin vastuulliset kuluttajat asemoituvat, kun he epäonnistuvat vastuullisen valinnan teossa eli toimivat ihanteiden vastaisesti. Tutkimuksen aineisto perustuu eläytymistarinoihin, joita käsitellään kulttuurisina kuvauksina siitä, miten vastuullinen kuluttaja voi tuntea tai toimia tilanteessa, jossa on ostanut ”ei-vastuullisen” kosmetiikkatuotteen. Aineiston kategoria-analyysi paljastaa, miten vastuullinen kuluttajuus rakentuu erilaisiksi poikkeaviksi kategoriajäsenyyksiksi (katuva, järkeilevä ja armollinen), jotka ilmentävät vastuullisena kuluttajana epäonnistumista. Kaikissa kategorioissa vastuullisena kuluttajan epäonnistumista oikeutetaan ja perustellaan eri tavoin, joko epäuskon, syyllisyyden tai hyväksynnän kautta. Tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä siitä, mitä epäonnistumisen paikat kertovat vastuullisesta kuluttajuudesta ja sen vaateista kulutusyhteiskunnassa.

Lataa Leipämaa-Leskisen ja Leinon artikkeli (pdf, 200 KB)

Beckham – Brändi balanssissa?
Johanna Kalja

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisuuden henkilön ja mainostettavan brändin tasapainoa mainonnassa. Tavoitteena on selvittää, sopiiko David Beckhamin brändi hänen yhteistyökumppaniensa brändien kanssa kuluttajien mielestä yhteen vai ei. Lisäksi analysoidaan, mitkä ominaisuudet yhdistävät yhteensopivia ja -sopimattomia brändejä. Aineistona on David Beckhamista kiinnostuneiden sekä hänen elämäänsä ja uraansa tuntevien kuluttajien näkemyksiä brändeistä. Tutkimus on lähtökohdiltaan laadullista, fenomenologista tutkimusta; analyyttisena viitekehyksenä käytetään balanssiteoriaa. Tutkimuksen tulosten mukaan parhaiten David Beckhamin brändin kanssa sopivat yhteen Adidas, Pepsi, Emporio Armani ja Gillette; huonoiten Yahoo!, Got Milk? ja Herbalife. Tasapainoisia brändejä yhdistävät ominaisuudet ovat urheilu ja/tai jalkapallo, pitkä tai tunnettu yhteistyö, tyyli ja tyylikkyys sekä naiset ja seksikkyys. Epätasapainoisia brändejä yhdistävät epäuskottavuus, merkityksettömyys, sopimattomuus ja loppuunkuluneisuus. Tulokset osoittavat, että tasapainon saavuttaminen on haasteellista, sillä saavuttaminen riippuu julkisuuden henkilöstä ja häneen liitettävistä merkityksistä sekä mainostettavasta brändistä ja siihen liitettävistä merkityksistä.

Lataa Kaljan artikkeli (pdf, 350 KB)

Lektio: Consumption, Youth and New Media: the Debate on Social Issues in Brazil
Sueila Pedrozo

Brazil is a country of 195.2 million inhabitants according to the National Household Sample Survey (PNAD-IBGE 2012) in 2011 and many social, economic, educational and cultural contrasts. Although a major process of vertical and structural social mobility has been occurring in the country over the last 25 years, it is not individual mobility but of a whole segment of mobility, as a result of important factors as employment growth, inflation control, more credit availability, price stability, and social programs, which contributed to the upward economic mobility of the poorest segments. On the other hand, it is a country where basic needs of a great majority of the population are not met; as an example, a considerable number of people do not have electric power, and a great majority access the Internet through dial connections due to high costs of broadband access. As a result, the serious contrasts continually reproduce and reinforce social and economic inequalities through prejudice and segregation, based on ethnicity, gender, geographic location, origin and age (Welti 2002, Gacitúa-Marió 2005). Despite all this, global transformations have continually driven Brazil towards a more advanced growth comparable to developed countries but its social, economic, and technological advances are unequally distributed (Rizzini & Barker 2002).

Lataa Pedrozon lektio (pdf, 60 KB)

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2012

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2012 (pdf, 2.8 MB)

Pääkirjoitus
Outi Uusitalo

Kuluttajuus on moniulotteinen ilmiö, joka pitää sisällään tietoja ja taitoja, arvoja ja asenteita, toimintaa ja käytäntöjä, merkityksiä ja identiteetin rakennusaineksia. Kuluttajana toimiminen tämän päivän yhteiskunnassa ulottuu yhä uusille alueille ja tarkoittaa kuluttaja-toimijan roolin liikkumista aktiivisen tuottajan sekä osallistujan ja passiivisen vastaanottajan välillä. Osa kuluttajien toiminnoista rutiininomaistuu ja kuluttajat passivoituvat. Näin on käynyt esimerkiksi monien päivittäin ostettavien peruselintarvikkeiden kohdalla. Samaan aikaan toisilla kulutuksen osa-alueilla kuluttajat muuttuvat tiedostaviksi asiakkaiksi ja omaksuvat entistä aktiivisemman roolin. Näin näyttää tapahtuva alueilla, joita aikaisemmin ei ole pidetty varsinaisesti taloudelliseen vaihdantaan kuuluvina, kuten sairaalan potilaana tai oppilaitoksen opiskelijana. Tämän Kulutustutkimus.Nyt-lehden artikkelit käsittelevät kuluttajien rooleja ja toimijuutta erilaisilla kulutuksen areenoilla.

Lataa Uusitalon pääkirjoitus (pdf, 40KB)

Palvelukohtaamisen sukupuolittuneisuus: Naiset kuluttajina autokaupan maskuliinisessa ympäristössä
Anu Maijala

Tutkimuksellani osallistun sukupuoleen ja kulutukseen liittyvään keskusteluun tuomalla esiin kuluttajan, palvelukohtaamisen ja palveluympäristön sukupuolittuneisuuteen liittyviä merkityksiä. Palvelujen markkinoinnin tutkimusperinteessä arvonmuodostaminen tapahtuu kuluttajan ja asiakaspalvelijan yhteistoiminnassa, jossa sukupuolta rakennetaan ja uusinnetaan. Teoreettinen näkökulma nostaa esille palvelukeskeistä logiikkaa hyödyntäen sukupuolen tuotantoon ja arvonluomiseen liittyviä teemoja. Tutkimukseni aineisto koostuu naiskuluttajien eläytymismenetelmää hyödyntäen kirjoittamista tarinoista. Aineiston analyysi on tehty foucaultilaista diskurssianalyysia soveltaen. Tutkimus täydentää palvelukohtaamiseen liittyvää keskustelua osoittaen sukupuolittuneessa palveluympäristössä tapahtuvan arvonmuodostusprosessin luonteeltaan voimakkaasti sukupuolittuneeksi tapahtumaksi, jossa palveluympäristön sukupuolittuneisuus ja kohtaamisessa läsnä olevien ihmisten sukupuoli ovat tärkeitä kuluttajan odotusten ohjaajia, joiden huomioiminen on välttämätöntä laadukkaan palvelun luomisessa. […]

Lataa Maijalan artikkeli (pdf, 200 KB)

Nuorten näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta
Laura Luukkanen & Anu Raijas

Nuoret joutuvat tänä päivänä jo ennen täysi-ikäisyyttä tekemisiin taloudellisten asioiden kanssa. Nuoret käyttävät rahaa ja ovat osallisina sopimuksissa, joilla on pitkäkestoisiakin taloudellisia vaikutuksia. Artikkelissa tarkastellaan 15–20-vuotiaiden nuorten omia näkemyksiä taloudellisesta osaamisesta. Artikkelissa hyödynnetään lukioista ja toisen asteen oppilaitoksista eri puolilla Suomea vuonna 2011 kerättyjä fokusryhmäkeskusteluaineistoja. Nuorten taloudellista osaamista tarkastellaan Atkinsonin et al. (2006) jaottelun pohjalta, jossa taloudellinen osaaminen jaetaan neljään kategoriaan: (1) päivittäistalouden hoitoon, (2) talouden suunnitteluun, (3) finanssituotteiden tuntemiseen ja valintaan sekä (4) ajan tasalla pysymiseen. Nuorten puheessa kaikki Atkinsonin et al. (2006) talousosaamisen osa-alueet nousivat esille, mutta osa-alueiden painotukset vaihtelivat. Nuoret ilmaisivat kaipaavansa enemmän tietoa säästämis- ja sijoittamistavoista. Vaikka nuoret ovat osaavia hyödyntämään erilaisia informaatiokanavia, talouden tietolähteet ovat heille melko tuntemattomia. Kuluttajien ja erityisesti nuorten taloudellisen osaamisen tukemiseen ja kehittämiseen on laadittu aloitteita ja materiaaleja useiden eri tahojen toimesta. Talousaiheisista materiaaleista ei ole juurikaan hyötyä, mikäli ne eivät tavoita haluttua kohderyhmää.

Lataa Luukkasen ja Raijaksen artikkeli (pdf, 260 KB)

Potilaskuluttajan ja lääkärin muuttuvat roolit sähköistyvillä terveysmarkkinoilla
Minna Autio, Susanna Helovuori ja Jaakko Autio

Artikkeli tarkastelee potilaskuluttajan ja lääkärin välistä vuorovaikutusta, rooliaseman tasa-arvoistumista sekä toimijoiden keskinäisiä rooliodotuksia sähköistyvillä terveysmarkkinoilla. Analysoimme näiden kahden toimijan välistä suhdetta rooliteorian tutkimusperinteestä, jossa kohteena on roolievoluutio eli roolisuorituksen merkitys ja roolialueen kasvu. Empiirinen aineisto koostuu kymmenen kuluttajan ja neljän lääkärin teemahaastatteluista. Perinteinen potilaan rooli on muuttumassa, kun toimijuus rakentuu aktiiviseksi terveystiedon etsijäksi, kuluttajaksi ja oman maallikkodiagnoosin tekijäksi. Vastaavasti lääkärin rooli on muuttumassa lääketieteellisen diagnoosin laatijasta yhä enemmän kohti kumppania, kollegaa ja asiakaspalvelijaa. Potilaan ja lääkärin keskinäiset odotukset määrittävät sitä, millaisia rooleja toimijat ottavat tai heidän on otettava. Potilaat odottavat lääkäriltä hoidon lisäksi asiakaspalvelua ja tasaveroista kohtelua, mikä voi johtaa roolikonfliktiin, jos lääkäri ei sopeudu odotettuun rooliin.

Lataa Aution, Helovuoren ja Aution artikkeli (pdf, 190 KB)

Katsaus: Oikeutta, tietoa ja kilpailua kestävän kulutuksen kustannuksella – Suomen ja Euroopan unionin kuluttajapoliittiset toimenpiteet tarkastelussa
Petteri Repo

Kaksi suomalaisen kuluttajan näkökulmasta merkittävää kuluttajapoliittista ohjelmaa julkistettiin kesän kynnyksellä 2012. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2012-2015 korostaa tervettä ja vastuullista kilpailua kuluttajien eduksi. Euroopan komission kuluttaja-agenda puolestaan edistää luottamusta ja kasvua. Suomalaiselle kuluttajalle tämä tarkoittaa kuluttajapolitiikan painopisteen laajenevan oikeusturvasta ja tiedontarjonnasta markkinavalvonnan suuntaan. Kestävän kulutuksen kysymykset saavat aikaisempaa vähemmän huomiota ohjelmissa.

Lataa Revon katsaus (pdf, 135 KB)

Lektio: Identiteettiä rakentava median kuluttaminen
Jenniina Halkoaho

Minun suosikkiohjelmani televisiossa on Huippumalli haussa, jossa nuoret naiset kilpailevat paremmuudesta mallin työn eri osa-alueilla, eli näytöslavoilla, muotikuvauksissa ja meikkimainoksissa. Olenko siis malliksi pyrkivä ja muotia rakastava nuori nainen tai kenties valokuvausta harrastava esteetikko? Ehkä olenkin kilpailuhenkinen voittajan metsästäjä? Kuka tietää, mutta monella voi olla mielessään hyvä veikkaus. […]

Lataa Halkoahon lektio (pdf, 75 KB)

Lektio: Kuluttajien asenteet ruoan hintaa kohtaan
Sari Ollila

Ruoan hinta ja erityisesti ruoan hinnan nousu tuntuu olevan tunteita herättävä asia ja se kiinnostaa mediaa kuin myös tavallista kuluttajaa. Eikä ihme. Ruokaan ja alkoholittomiin juomiin suomalaiset kuluttavat n. 14 miljardia euroa vuodessa sisältäen myös ravitsemisliikkeissä kulutetut eurot. Uusimpien selvitysten mukaan, kuluttajien kukkarosta n. 12 % kulutusmenoista menee elintarvikkeisiin, ruokaa ostetaan lähes päivittäin ja sillä on tärkeä rooli meidän arkipäivässämme. Viimeaikoina julkisuudessa on keskustelu siitä, kenen syytä ruoan hinnan nousu on. Sanan vaihtoa käyvät elintarvikkeiden tuottajien, teollisuuden sekä kaupan edustajat. Kiinnostus etsiä syyllisiä on mielenkiintoinen. Enää ei tunnu riittävän, että vedotaan ”kasvottomaan” maailmanmarkkinahintaan ja sen vaihteluun, verotukseen tai kustannusten kasvuun. Syntipukareiden etsiminen kertoo ehkä siitä, että oikeudenmukaisuuden tunne kuten myös eettisten ja moraalisten pelisääntöjen noudattaminen ovat nousseet merkittäviksi tekijöiksi eri toimialojen mielikuvamittelöissä. [..]

Lataa Ollilan lektio (pdf, 80 KB)

Matkakertomus: Kuluttaja-asiantuntijoiden matka Euroopan parlamenttiin 15.–17.10.2012
Minna Autio

Europarlamentaarikko Mitro Repo kutsui kuluttaja-alalla toimivia asiantuntijoita tutustumaan Euroopan parlamentin toimintaan sekä meppien työhön lokakuussa 2012. Ohjelmaan kuului Parlamentissa järjestetty 20 Years Single Market Launch Event -seminaari 15.10. sekä Mitro Revon järjestämä Kuluttajat, kansalaiset ja työntekijät sisämarkkinoilla -seminaari 16.10. Viimeisenä päivänä suuntasimme pois Brysselistä ja näimme Belgiaa hieman laajemmin kuin EU-byrokratian ja kauniin Grand Placen (flaamiksi Grote Markt) näkövinkkelistä. […]

Lataa Aution matkakertomus (pdf, 1.9 MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2012

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2012 (pdf, 550 KB)

Pääkirjoitus
Henna Jyrinki ja Hanna Leipämaa-Leskinen

Kun lähetimme kirjoituskutsun nyt käsillä olevaan Kulutustutkimus.Nyt -lehden numeroon, pyysimme kirjoittajilta avauksia otsikolla “Uudet tuulet kulutustutkimuksessa!”. Emme kuitenkaan aavistaneet, että kaikki kirjoittajien lähettämät “uudet tuulet” kytkeytyisivät tavalla tai toisella kuluttamisen vastuullisuuden teemaan. Nimittäin kukin artikkeleista rakentaa viimeistään johtopäätöksissä näkemyksiä siitä, kuinka arkisia kulutustoimia ja -rutiineita voisi muuttaa vastuullisempaan suuntaan tai kuinka vastuullisuus ilmenee tämän päivän suomalaisessa kulutusyhteiskunnassa.

Lataa Jyringin ja Leipämaa-Leskisen pääkirjoitus (pdf, 16 KB)

Välttämätön kuluttaminen nuorten aikuisten kokemana – Avain vastuullisuuden lisäämiseen?
Henna Jyrinki, Hanna Leipämaa-Leskinen ja Pirjo Laaksonen

Monissa aikaisemmissa tutkimuksissa on painotettu, että vastuullisuutta voitaisiin edistää kuluttamalla vain välttämättömimpään, toisin sanoen vähentämällä materiaalista kulutusta niin pitkälle kuin mahdollista. Erityisesti tutkimukset antikuluttamisesta keskittyvät kuluttamisen vähentämiseen ja jopa vastustamiseen. Vielä ei ole tarpeeksi ymmärrystä siitä, mitä kuluttajat välttämättä kokevat tarvitsevansa. Koettu välttämättömyys kuitenkin lopulta määrittää sen, mihin saakka kuluttamista voi vähentää. Tässä tutkimuksessa keskitymme nuorten aikuisten kokemuksiin välttämättömistä kulutustoimista. […]

Lataa Jyringin, Leipämaa-Leskisen ja Laaksosen artikkeli (pdf, 158 KB)

Kohti vastuullista ylellisyyttä? Eettiset ja ekologiset trendit sekä luksuskulutus Suomessa
Jussi Nyrhinen & Terhi-Anna Wilska

Luksus- eli ylellisyystuotteet on perinteisesti yhdistetty korkeaan hintaan ja sosiaaliseen statukseen. Tutkimuksessa on kuitenkin havaittu muutoksia kuluttajien käsityksissä ylellisyydestä. Statushakuisen luksuksen ohelle on syntynyt uusi käsitys ylellisyydestä, joka kattaa mm. autenttisuuden, elämyksellisyyden sekä eettisyyden ja ekologisuuden. Tässä tutkimuksessa analysoimme keväällä 2011 yli 1640 18–75-vuotiaalta suomalaiselta kuluttajalta kerätyllä aineistolla, millaisia kulutustyylejä ja erityisesti käsityksiä luksuksesta on nykyisin nähtävissä. Lisäksi selvitimme, miten eri kulutustyylit selittyvät sosiodemografisilla taustamuuttujilla. […]

Lataa Nyrhisen ja Wilskan artikkeli (pdf, 122 KB)

Tavoitteena ympäristöystävällisemmät rutiinit: Motiiviperustaisen viitekehyksen rakentaminen
Vappu Id ja Pirjo Laaksonen

Tämän artikkelin tarkoituksena on pohtia, miten kuluttajien rutinoituneita käyttäytymismalleja voidaan muuttaa ympäristöystävällisemmiksi. Tehtävää lähestytään teoreettisesti, rakentamalla jäsentynyt viitekehys, jonka kautta monimuotoinen ongelmakenttä otetaan haltuun. Motivaation-käsite toimii teoreettisen viitekehyksen lähtökohtana. Erilaisten motivaatioiden kautta muodostuu ”polkuja”, joita apuna käyttäen on rutiinien muuttamista helpompi lähestyä. Motivaatiokäsitteen käyttöä viitekehyksen lähtökohtana perustellaan ”green gap” –ilmiön kautta; on siis aika siirtyä etsimään keinoja, joiden kautta kuluttajien todelliseen käyttäytymiseen voidaan asenteista riippumatta vaikuttaa. […]

Lataa Idin ja Laaksosen artikkeli (pdf, 107 KB)

Katsaus: Arkielämän tutkimusperinteet, kulutus ja rutiinit
Visa Heinonen

Rutiinit ovat arkipäivän käytäntöjä. Monet yhteiskuntatieteilijät ja erityisesti sosiologit ovat tarkastelleet 1900-luvun kuluessa rutiineja ja arkea yleisesti. Tässä esityksessä luodaan katsaus arkielämän tutkimusperinteisiin ja tutkijoihin kulutuksen näkökulmasta. Erityisesti kiinnitetään huomiota rutiineihin arjen jäsentäjinä ja rytmittäjinä.

Lataa Heinosen katsaus (pdf, 67 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2011

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2011 (pdf, 2.8 MB)

Pääkirjoitus
Minna Autio ja Sari Mäki

Palveluita on tutkittu kulutustutkimuksen traditiossa melko vähän huolimatta siitä, että jälkimodernit kulutusyhteiskunnat perustuvat palvelutalouteen. Kotitalouksien kulutusrakenteessa palvelut nousivat kaikista kulutusmenoista – mukaan lukien asumispalvelut – tärkeimmäksi menokohteeksi 1980-luvulla, ohi lyhytikäisten päivittäistavaroiden (Ahlqvist 2009, Säylä 2009). Vuonna 2000 palveluiden osuus kulutuksesta ylitti jo 50 prosenttia, kun mukaan luetaan asumismenot. Viime vuosina erityisesti vapaa-ajan palvelut ovat olleet kasvussa (Ylitalo 2009).

Lataa Aution ja Mäen pääkirjoitus (pdf 50 KB)

McDonaldisaatio, Disneysaatio ja suomalaisten lapsiperheiden vapaa-ajan kulutuspalvelut
Terhi-Anna Wilska

Tässä artikkelissa tarkastellaan Disneysaatio- ja McDonaldisaatio- käsitteitä ja niiden soveltamista vapaa-ajan palvelutuotantoon erityisesti lapsiperheille suunnatuissa palveluissa. Empiirisenä aineistona analysoidaan TNS Gallupin keräämää kyselytutkimusaineistoa lapsiperheiden odotuksista vapaa-ajan palvelujen suhteen. Tutkimuksessa pohditaan Disneysaatio- ja McDonaldisaatio- käsitteiden valossa, haluavatko suomalaiset lapsiperheet ensisijaisesti elämyksellisyyttä ja yksilöllisyyttä vai riittävätkö standardoidut pakettipalvelut. […]

Lataa Wilskan artikkeli (pdf, 2.2 MB)

Uniikkia vai bulkkia uuteen kotiin? – Palveluiden kuluttajalähtöisyys luottamusneuvotteluna asuntomarkkinoilla
Minna Autio, Kaisa Huttunen ja Jaakko Autio

Tutkimme kuluttajille suunnattua sähköistä palvelua, joka auttaa asunnonostajaa visualisoimaan uudisasuntonsa kaluste- ja sisustusratkaisuja sekä valintoihin liittyviä muutostöitä. Analysoimme palvelun asiakaslähtöisyyttä kuluttajien kertomien kokemusten sekä palvelua kehittäneiden työntekijöiden selontekoina. Empiirinen aineisto koostuu kuuden yrityksessä työskentelevän työntekijän ja kuuden palvelua käyttäneen asiakkaan haastatteluista. Tutkimuksemme mukaan kuluttajat kokevat visualisoivan ohjelman perinteistä havainnekuvaa parempana. Sisustustyökalu tarjoaa kuitenkin niukasti vaihtoehtoja ja yrityksen sisustusratkaisut noudattavat ”keskivertomakua”. […]

Lataa Aution, Huttusen ja Aution artikkeli (pdf, 180 KB)

Pakkaus palveluna – Arvon yhteisluominen kuluttajan ja pakkauksen välisessä vuorovaikutuksessa
Anne-Mari Pekkarinen & Outi Uusitalo

Pakkaus nähdään usein tuotteen suojakääreenä. Kuitenkin pakkauksella on monia mahdollisuuksia viestittää sekä osallistua aktiivisena osapuolena kuluttajan arkeen. Artikkeli tarkastelee pakkausta palveluna, joka auttaa kuluttajaa luomaan itselleen arvoa. Tutkimus yhdistää kuluttajan käyttäytymisen ja palvelulogiikan näkökulmia ja analysoi kuluttajan arkista vuorovaikutusta pakkauksen kanssa. […]

Lataa Pekkarisen ja Uusitalon artikkeli (pdf, 160 KB)

Puheenvuoro: Kuluttajapolitiikan erilaisia malleja: toimivuutta, vaikuttamista, kehittämistä ja hyvinvointia
Maija Puomila

Käsitykset siitä, mitä kuluttajapolitiikalla tarkoitetaan, vaihtelevat. Politiikka-alueen laaja-alaisuus myös vaikeuttaa aiheesta keskustelemista, varsinkin jos näitä eroja käsityksissä ei tunnisteta ja tunnusteta. Tämä tuli selkeästi esiin valmisteltaessa kuluttajapoliittista katsausta, jonka työ- ja elinkeinoministeriö oli pyytänyt Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemään yhdessä Kuluttajaviraston kanssa. […]

Lataa Puomilan puheenvuoro (pdf, 50 KB)

Kirja-arvio: Saari, Juho (toim.) – Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta
Sari Mäki

Mitä on hyvinvointi? Ainakaan se ei ole pelkkien taloudellisten mittareiden tuijottamista, jos on uskominen käsillä olevaan Juho Saaren toimittamaan kirjaan Hyvinvointi – Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Kirjan tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvoinnin tutkimuksen lähtökohtiin. Kiinnostuksen kohteena ovat ne suuntaukset tai lähestymistavat, joita pidetään merkityksellisinä 2010-luvun suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

Lataa Mäen kirja-arvio (pdf, 50 KB)

Kirja-arvio: Antti Palomäki – Juoksuhaudoista jälleenrakennukseen
Minna Lammi

Teos käsittelee asuntopolitiikan kehittymistä ja jälleenrakennusta Suomessa polkuriippuvuusselityksen avulla. Valitun tutkimustavan takia teoksessa käsitellään perinpohjaisesti maailmansotien välisen ajan asuntopolitiikkaa, toisen maailmansodan jälkeistä asutusta, asuntopolitiikan modernisointia ja kaupunkien rakentamisideologiaa sekä näiden seurauksia. Maansaantiin oikeutettujen rintamamiesten ja karjalaisten asuttamisen myötä syntyi suomalaisiin kaupunkeihin kokonaisia uusia kaupunginosia. […]

Lataa Lammin kirja-arvio (pdf, 200 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2011

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2011 (pdf, 4.5 MB)

Pääkirjoitus
Pirjo Laaksonen ja Minna-Maarit Jaskari

Kulutustutkimuksen syysseminaari järjestettiin syksyllä 2010 teemalla ”Kulutuksen niukkuus, runsaus ja kauneus” ja se valotti kuvaa kulutuksen kulttuurillisesta merkitysrikkaudesta postmodernissa yhteiskunnassamme. Seminaaripäivän työryhmäteemoina olivat ”Ajattomia arvoja ja ajankuvaa kulutuksessa”, ”Sosiaalinen media”, ”Estetiikka ja kulutus” sekä ”Kulutustutkimus ja degrowth”. Lisäksi päivän aikana kuulimme tuoreiden tohtoreiden alustuksia omista väitöskirjoistaan. Tähän lehteen on poimittu makupaloja syysseminaarimme annista. […]

Lataa Laaksosen ja Jaskarin pääkirjoitus (pdf, 36 KB)

Unelmaelämää ’Manolot’ jalassa? Tutkimus Sex and the City 2 -elokuvan kulutuskokemuksista
Jenniina Halkoaho

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida Sex and the City 2 -elokuvan synnyttämiä kulutuskokemuksia. Holtin (1995) kehittämää typologiaa käytetään käsitteellisenä viitekehyksenä, kun tarkastellaan miten elokuvaa kulutetaan ja millaisia kulutuskokemuksia se synnyttää. Tällöin elokuvaa tarkastellaan yhtäältä itsessään arvokkaana kulutuskohteena ja toisaalta välineellisen arvon antajana sekä merkitysten kantajana niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Ensimmäisenä tutkimustehtävänäni pohdin, miten elokuva näyttäytyy kokemuksellisena kulutustuotteena. Toiseksi tarkastelen, millaisia merkityksiä kuluttajat kiinnittävät elokuvaan ja näkevät sen suhteessa omaan elämismaailmaansa. Lopuksi keskustelen, miten Sex and the City -elokuvan tuotannolliset lähtökohdat ja panostukset peilautuvat elokuvan kulutuskokemuksissa. […]

Lataa Halkoahon artikkeli (pdf, 265 KB)

Monimerkityksellinen puu. Analyysi puumateriaaliin liitetyistä koetun arvon tyypeistä
Minna-Maarit Jaskari

Tämän artikkelin tarkoituksena on analysoida kuluttajien puumateriaaliin liittämiä arvoja. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Holbrookin (1996) esittämää arvotypologiaa, jossa arvo on määritelty kuluttajan interaktiiviseksi, suhteelliseksi ja preferentiaaliseksi kokemukseksi. Arvotyypit määräytyvät arvon vastaanottavan/aktiivisen, itseen/muihin kohdistuvuuden sekä lopputuleman instrumentaalisen/terminaalisuuden ulottuvuuksien suhteen muodostaen kahdeksan erityyppistä arvoa. Nämä ovat tehokkuus, erinomaisuus, status, arvostus, leikki, estetiikka, eettisyys ja henkisyys. Tutkimuksessa on käytetty kahta empiiristä kuluttaja-aineistoa, toinen on kerätty ryhmäkeskusteluilla ja toinen henkilökohtaisilla kollaaseilla. […]

Lataa Jaskarin artikkeli (pdf, 3.5 MB)

Peruselämää perusturvalla – taloudellisen niukkuuden kuluttajapositiot
Sari Mäki

Perusturvan varassa eläville ihmisille elämä on jokapäiväistä niukoissa puitteissa sinnittelyä. Tarkastelen artikkelissani asemointiteorian (Harré & van Langenhove 1999) avulla sitä, miten haastatellut perusturvan varassa elävät ihmiset näkevät itsensä osana nyky-yhteiskuntaa. Aineisto koostuu 15 Kelan maksamien vähimmäisetuuksien varassa elävän ihmisen haastattelusta. Analysoin haastatteluja näytteenä todellisuudesta etsien vastausta kysymykseen millaisiin toimijuuksiin haastateltavat itseään puheessaan asemoivat. Haastateltavat asemoivat itseään rajoitteisiksi, vaatimattomiksi ja hyväntekijöiksi. Näiden asemien kautta he osoittavat joutuneensa vallitsevaan tilanteeseen itsestä riippumattomista syistä ja kieltäytyvät ottamasta vastaan ulkopuolelta tarjottua syrjäytyneen ihmisen asemaa. Itseasemoinnit ilmentävät samalla uhriutta, kyvykkyyttä ja jopa kapinallisuutta. Haastateltujen asemointien avulla piirtyy kuva työn, rahan ja tuottavuuden arvoja painottavasta yhteiskunnasta.

Lataa Mäen artikkeli (pdf, 153 KB)

Kuvallisten päiväperhosten lento – Kamerapuhelinvalokuvaus ja muutokset valokuvan kulutuskäytännöissä
Mikko Villi ja Saara Könkkölä

Kamerapuhelimet ovat nykyään hyvin yleisiä, ja monen kuluttajan ainoa kamera onkin hänen puhelimessaan. Kamerapuhelin on viestintävälineenä erilainen kuin tavallinen kamera, mikä vaikuttaa myös tapoihin joilla valokuvaa kulutetaan. Artikkelin keskeinen kysymys kohdistuukin siihen, minkälaisia merkityksiä kamerapuhelinkuvilla on kuluttajan arjessa ja miten kamerapuhelinta hyödynnetään kuvallisessa yhteydenpidossa. Keskeisenä teoreettisena kehyksenä on viestinnän siirto- ja rituaalimalli, joka jakaa viestinnän funktiot tiedon siirtoon sekä rituaaliseen yhteisyyden luomiseen ja vahvistamiseen. Artikkelissa hyödynnetään Suomessa kerättyä, kamerapuhelinkäytäntöihin keskittyvää laadullista tutkimusaineistoa. […]

Lataa Villin ja Könkkölän artikkeli (pdf, 138 KB)

Lektio: Markkinointi, kuluttajat ja onnellisuus
Katarina Hellén

Markkinoijat ovat kiinnostuneita ymmärtämään kuluttajia, jotta yritykset voisivat kehittää tuotteita ja palveluja, jotka houkuttelevat kuluttajia. Markkinointikirjallisuuden monenlaisista käänteistä päätellen kuluttajia on kuitenkin vaikea ymmärtää. Kuluttajia pidettiin pitkään järkiperäisinä olentoina jotka pyrkivät päätöksenteoillaan maksimoimaan arvoaan (Simon, 1956). Holbrook ja Hirschmanin (1982) tutkimus muutti tämän näkemyksen. He olivat ensimmäisten tutkijoiden joukossa, jotka väittivät, että hedonismi ja tunteet todennäköisesti vaikuttavat kuluttajiin. […]

Lataa Hellénin lektio (pdf, 60 KB)

Lektio: Consumption in Rural Bangladesh: Households, Lifestyles, and Identities
Md. Motaher Hossain

Bangladesh, once known as ‘Sonar Bangla’- the Golden Bengal, has a long and glorious cultural heritage. “Its long, turbulent history is replete with the epic saga of invasions and subjugation that resulted in a great deal of cultural fusion and transfusion” (Shrestha, 2002: 267). Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world. Despite rapid urbanization, more than 75% of the people still live in rural areas. The density of the rural population is also one of the highest in the world. Being a poor and low-income country, its main challenge is to eradicate poverty through increasing equitable income. […]

Lataa Hossainin lektio (pdf, 58 KB)

Kirja-arvio: The Saturated Society. Governing Risk and Lifestyle in Consumer Culture. (Sulkunen, Pekka)
Visa Heinonen

Helsingin yliopiston sosiologian professori Pekka Sulkunen tarkastelee uusimmassa teoksessaan mielenkiintoisesti siirtymää teollisuusyhteiskunnasta kuluttajakapitalismiin. Teos on sekä sukellus sekä yhteiskuntateoriaan että oppihistoriaan. Sulkunen on taustaltaan pitkän linjan alkoholitutkija, mikä selittää alkoholismin, tupakoinnin ja huumeriippuvuuden kaltaisten addiktioiden ja siten kulutuksen patologisten ilmiöiden vahvaa painotusta teoksessa. Ennen Helsingin yliopistoa Sulkunen on työskennellyt Alkoholipoliittisessa tutkimuslaitoksessa sekä Turun ja Jyväskylän yliopistoissa Suomessa ja useissa ulkomaisissa yliopistoissa vierailevana professorina. Hän on julkaissut lukuisia tutkimuksia alkoholiin liittyvistä kysymyksistä sekä sosiologisesta kulttuuriteoriasta ja sosiosemiotiikasta. Sulkunen on tunnettu suomalainen sosiologi englanninkielisen eli koko globaalin tutkijayhteisön lisäksi ranskankielisessä maailmassa. Hän on kirjoittanut myös Suomessa paljon käytetyn sosiologian perusoppikirjan. […]

Lataa Heinosen kirja-arvio (pdf, 41 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]