Kulutustutkimus.Nyt

Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen seura ry:n julkaisema kulutustutkimukseen keskittyvä monitieteellinen lehti. Verkkolehden yksittäisiin numeroihin pääsee sivupalkista ja kootusti tästä kokoomalinkistä.

Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua.

Lehdessä julkaistaan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia tieteellisiä artikkeleita. Julkaistavat kirjoitukset valitaan tieteellisin perustein ja ne läpikäyvät vertaisarviointimenettelyn.

Julkaistavaksi ehdotettavat artikkelikäsikirjoitukset lähetetään Journal.fi -järjestelmään.  Lisätietoa julkaisusta ja julkaisuprosessista: https://journal.fi/kulutustutkimus/issue/view/8926

Lehdelle on myönnetty Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle ja sen julkaisufoorumiluokitus on ”1”.

Lehden kansainvälinen kausijulkaisutunnus on ISSN 1797-1985.

Toimituskunta

Kulutustutkimus.Nyt -lehden päätoimittajat ovat:

Hanna Leipämaa-Leskinen, Vaasan yliopisto. hanna.leipamaa-leskinen@uwasa.fi

Elina Närvänen, Tampereen yliopisto, elina.narvanen@tuni.fi 

Muut toimituskunnan jäsenet ovat:

Taru Lehtokunnas, Tampereen yliopisto, taru.lehtokunnas@tuni.fi

Mette Ranta, Helsingin yliopisto, mette.ranta@helsinki.fi

Kirjoittajalle: ohjeet

Kaikki Kulutustutkimus.Nyt -lehdessä julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Vertaisarviointiprosessi noudattaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä.

Käsikirjoituksen tarjoaminen arvioitavaksi:

– Julkaistavaksi ehdotettavat artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse lehden päätoimittajalle tai muille lehden toimituskunnan jäsenelle.
– Tarjottavat artikkelit tulee tallentaa kahteen eri tiedostoon, joista toisessa on artikkelin nimi ja kirjoittajatiedot, toisessa pelkkä artikkelin nimi ja artikkeliteksti. Kirjoittajan on myös huolehdittava, ettei artikkelikäsikirjoituksen sähköiseen versioon jää tietoja, joista kirjoittajat ovat tunnistettavissa.
– Julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin kirjoittajalle lähetetään vielä tarkemmat ohjeet lehdelle toimitettavan tekstin muotoseikoista.
– Julkaistavaksi hyväksyttyyn artikkeliin, lähdeluettelon jälkeen, liitetään kaikkien kirjoittajien tiedot: nimi, oppiarvo/tutkinto, sähköpostiosoite, työtehtävä ja toimipaikka
– Kirjoittajan tulee toimittaa julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin otsikko ja tiivistelmä myös englannin kielisinä.
– Kirjoittajan on syytä säilyttää käsikirjoituksesta itsellään myös oma kopio. Toimituskunta ei ota vastuuta käsikirjoitustiedostojen mahdollisesta tuhoutumisesta tai häviämisestä.

– Artikkelin enimmäispituus: Tarjottavan tekstin sanamäärä ei saa ylittää 4500 sanaa (lähdeluetteloa ei sisällytetä sanamäärään). Sanamäärä on ilmoitettava artikkelikäsikirjoituksessa.
– Artikkelin kieli: Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomen- tai ruotsinkielisiä artikkeleita.
– Oikoluku: Artikkelin kirjoittaja on itse vastuussa tekstinsä virheettömyydestä ja oikeakielisyydestä. Kirjoittajan on huolehdittava tekstinsä oikoluvusta.
– Tiivistelmä: Artikkeliin liitetään enintään 150 sanan pituinen abstrakti. Abstraktin tarkoitus on esittää suppea yhteenveto artikkelin sisällöstä ja johtopäätöksistä.
– Yleisiä kirjoitusohjeita: Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä. Älä käytä ensimmäisen rivin sisennystä, lihavointia, alleviivausta tai automaattista tavutusta. Käytä kursivointia ja alaviitteitä vain tarkkaan harkituissa tapauksissa.
– Artikkelin nimi kirjoitetaan fonttikoolla 16, ensimmäisen tason otsikot koolla 14 ja toisen tason otsikot koolla 12. Kirjoita otsikot alkukirjainta lukuun ottamatta pienaakkosilla. Käytä suuraakkosia (isoja kirjaimia) vain silloin kun se on välttämätöntä tai perusteltua.
– Kuviot ja taulukot: Kuviot ja taulukot on laadittava erillisiin pdf- tiedostoihin, ja niiden toivotut paikat tekstissä merkitään selvästi sanallisesti (esimerkiksi: ”Taulukko 1 liitetään tähän”). Valokuvat ja muut kuvat lähetetään mieluiten tiff-tiedostoina. Kuvioiden, taulukoiden ja kuvien tulee olla hyvälaatuisia ja kuvioiden asettelu pohjasivulle tulee tehdä harkitusti. Esim. turhia marginaaleja tulee välttää. Kuvioiden ja taulukoiden suositeltu leveys on 150 mm.
– Lainaukset: Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos ne ovat alle neljä riviä pitkiä. Pidemmät lainaukset kirjoitetaan omaksi kappaleekseen.
– Lähteitä merkittäessä ja lähdeluetteloa kirjoitettaessa noudatetaan APA (American Psychological Association) -standardin mukaisia merkintätapoja. Kursivointeja ei kuitenkaan käytetä.
– Tarkempia tietoja merkinnöistä löytyy linkeistä: http://www.apastyle.org/ ja http://blog.apastyle.org/
– Lähteet tekstissä: Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin, esim. viitattaessa koko teokseen Pantzar (1996) / (Pantzar, 1996) tai tiettyihin sivuihin (Pantzar, 1996, pp. 1-2).
– Mikäli lähde viittaa vain yhteen virkkeeseen, piste sijoitetaan lauseen loppuun “… tekstiä (Pantzar, 1996, p. 3).” Jos viitataan useampaan virkkeeseen, viite merkitään erilliseen lauseeseen: “… tekstiä. (Allardt, 1982, pp. 17-20).”
– Täydellinen lähdeluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun otsikolla Lähteet. Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä on viitattu saman tekijän useampaan julkaisuun, merkitään nämä julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen vanhimmasta uusimpaan. Mikäli julkaisut ovat samalta vuodelta, ne merkitään järjestykseen pienaakkosin (esim. 2004a, 2004b).

Artikkelit: Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi, volyymi (lehden numero), sivut.
– Warde, A. (2014). After Taste: Culture, Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 14(3), 279-303.

Artikkeli julkaistu verkossa ennen sijoittamista varsinaiseen numeroon: Tekijä[t]. (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi. Ennakkojulkaisu verkossa. URL-osoite tai DOI
– Brunk, K.H., Giesler, M. & Hartmann, B. J. (2017). Creating a Consumable Past: How Memory Making Shapes Marketization. Journal of Consumer Research. Ennakkojulkaisu verkossa. doi.org/10.1093/jcr/ucx100

Artikkelit toimitetussa teoksessa: Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa N. N. (toim.), Teoksen nimi (pp. sivut). Julkaisupaikka: Julkaisija.
– Halkier, B. (2017). ’Methods and Methods’ Debates within Consumption Research. Teoksessa M. Keller, B. Halkier, T. A. Wilska & M. Truninger (toim.), Routledge Handbook on Consumption (pp. 36-46). London: Routledge.

Kirjat: Tekijä[t]. (vuosi). Kirjan nimi. (painos.) Julkaisupaikka: Julkaisija.
– Trentmann, F. (2016). Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-first. UK/USA: Allen Lane/Penguin.

– Väitöskirja, julkaistu: Tekijä. (vuosi). Väitöskirjan otsikko. Haettu /Saatavilla [Tietokannan nimi]
– Väitöskirja, julkaisematon: Tekijä (vuosi). Väitöskirjan otsikko. (Julkaisematon väitöskirja). Yliopiston nimi, Sijaintipaikka)
– Nettisivut: Kun viitataan tiettyyn verkkosivustoon, tekstissä mainitaan verkkosivun osoite. Esim. YLE (https://yle.fi)
– Viittaus tiettyyn dokumenttiin tai tietoon verkkosivulla: Tekijä (päivämäärä). Dokumentin nimi / otsikko [kuvaus]Haettu http://URL
– E-kirja: Tekijä. (päiväys). Kirjan nimi. Haettu http://xxxxxxxxx
– Tekijä. (päiväys). Kirjan nimi. doi:xxxxxxxxxxxx
– Tekstissä olevaan viittaukseen sisällytetään tekijä ja päiväys (Tekijä, päiväys).

Arvioitsijalle: ohjeet

Löydät arviotsijan ohjeet tästä pdf-tiedostosta.

Vertaisarviointiprosessin kuvaus

– Kaikki Kulutustutkimus.Nyt -lehdessä julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.
– Pääkirjoitukset, katsaukset, kirja-arvostelut ja lektiot käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.
– Tutkimusartikkelien julkaisuehdotukset käsittelee päätoimittaja, erikoisnumeron toimittaja tai kuka tahansa toimituskunnan jäsen.
– Päätoimittaja, toimittaja tai toimituskunta suorittaa alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta julkaisuohjelmaan ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä.
– Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.
– Päätoimittaja tai vastaava pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.
– Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
– Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.
– Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
– Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
– Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.
– Lausuntojen pohjalta päätoimittaja, toimittaja tai toimituskunta tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.
– Tekijöille lähetetään 60 päivän kuluessa arviointiprosessin käynnistämisestä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan tiivistelmä niistä.
– Käsikirjoitusten työstäminen julkaistavaksi hyväksyttävään muotoon voi edellyttää useita kommentti- ja vastauskierroksia

Historia

Kulutustutkimus.Nyt -lehden ensimmäinen numero on 1/2007. Sitä ennen Kulutustutkimuksen seura julkaisi kaksi kappaletta Kuluttajatutkimus.Nyt -verkkolehteä. Näistä ensimmäinen Kuluttajatutkimus.Nyt 1/2005 oli teemanumero Kulutustutkimuksen seuran 10.11.2004 pidetystä syysseminaarista ja sisälsi 13 kirjoitusta. Toinen Kuluttajatutkimus.Nyt 1/2006 sisälsi neljä artikkelia.

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]