Toimintakertomus 2003

Kulutustutkimuksen seura pyrkii edistämään kulutuksen, kotitalouksien ja kuluttajakäyttäytymisen monitieteistä tutkimusta.  Jotta tämä mahdollistuisi, tulee seuralla olla riittävä jäsenpohja ja toimivat tietoyhteydet.  Lisäksi se edellyttää, että seura kehittää   suhde-verkoston akateemisten tutkijoiden, kulutustiedon tuottajien ja tarvitsijoiden toimintaan.  Näihin kohdistui seuran toiminnan päähuomio sen ensimmäisenä toimintavuonna 2003.

Tutkijoiden tapaamiset

Tutkijoiden tapaamisia järjestettäessä pyrittiin rakentamaan kontakteja kulutuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja kulutustutkimustiedon tarvitsijoiden kanssa. Niinpä syysseminaari järjestettiin Tilastokeskuksen tiloissa 20.11.2003 samanaikaisesti, kun Tilastokeskus julkisti oman kulutustutkimuksensa antia. Syysseminaarin teemana oli ”Puheesta tekoihin – merkityksistä käytäntöihin”.  Tilaisuuden pääpuhujana oli professori Elizabeth Shove Lancasterin yliopistosta.  Kommenttipuheenvuoron esitti professori Kaj Ilmonen Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuuden puheenjohtajana ja keskustelun ohjaajana toimi tutkimuspäällikkö Mika Pantzar Kuluttajatutkimuskeskuksesta.  Syysseminaari tarjosi tiiviin tietopaketin käytäntöjen tutkimuksen mahdollisuuksista kuluttaja- ja kulutuskäyttäytymisen alalla.

Kulutustutkimuksen seura järjesti yhteisen seminaarin Työväentutkimus-lehden kanssa 26.07.2003 teemana ”Työväestö ja kulutus”.  Seminaari tarjosi monipuolisen katsauksen suomalaisen kulutuksen luonteeseen ja sen kehittymiseen.  Tilaisuudessa esitetyt alustukset julkaistiin Työväentutkimus 2003 –lehdessä.

Toinen yhteisseminaari järjestettiin Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa 24.10.2003. Tämä Top Ten Futures –seminaari tarkasteli aihetta ”Kuluttamisen tulevaisuus”.  Seminaarissa tarkasteltiin kuluttamisen eri osa-alueiden (asumisen, ruokailun, liikenteen jne.) tulevaisuuden  näkymiä ja pohdittiin tulevaisuuden haltuunoton problematiikkaa.  Mielenkiintoinen seminaari keräsi runsaan ja aktiivisen osallistujajoukon.  Seminaarin anti julkaistaan Futura-lehdessä vuoden 2004 alussa.

Kulutustutkimuksen seuran hallituksen jäsen, dosentti Anu Raijas osallistui Cotesin vuosijuhlaan 14.11.2003.  Hänen esitelmänsä oli samalla myös kiitospuhe Cotesin myöntämän rahalahjoituksen johdosta.

Tietoyhteyksien rakentaminen

Vuoden 2003 aikana seuran omat kotisivut avautuivat osoitteessa http://www.hkkk.fi/kts.  Sivujen rakenta-misesta vastasi KTT Johanna Moisander.  Sivut tarjoavat kanavan tiedottaa kulutustutkimuksen saralla tapahtuvista ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista.  Ne sisältävät myös linkki-listan ja keskustelufoorumin. Sivut toimivat näin paitsi tiedotuskanavana niin myös välineenä luoda ja ylläpitää yhteyksiä.

Kulutustutkimuksen seura päätti ryhtyä toimenpiteisiin elektronisen lehden rakentamiseksi kulutustutkimuksen alalle.  Tämä päätettiin toteuttaa yhdessä Kuluttaja-tutkimuskeskuksen kanssa.  Vuoden 2003 aikana hanke ei kuitenkaan vielä edennyt konkreettisesti.

Jäsenet

Kulutustutkimuksen seura päätti vuoden 2003 aikana keskittyä yksityisjäsenten hankintaan.  Vuoden lopussa seuran jäseniksi oli liittynyt 38 jäsentä.  Jäsenkunnassa ovat edustettuina eri tieteenalat ja erilaiset tutkija-ryhmät.  Näin seura on onnistuneesti käynnistänyt toimin-tansa sillanrakentajana, joka tarjoaa kohtaamisen mahdollisuuden eri alojen tutkijoille.

Hallituksen työskentely

Seuran hallitus asetti ensimmäiselle toimintavuodelle tavoitteeksi sellaisen työskentelyn perustan ja mallin rakentamisen, jonka varassa seura voi kehittyä toteutta-maan haasteellista tehtäväkenttäänsä.  Lisäksi hallitus piti tärkeänä rakentaa pidemmän ajanjakson toimintasuun-nitelman, jossa hahmotellaan toiminnan muotoja, tutkimus-teemoja ja ongelma-alueita, joihin seminaarit ja keskus-telunavaukset suunnataan.  Näitä asioita hallitus pohti kolmessa kokouksessaan.  Tuloksena syntyi edellä kuvattu toiminta ja myös ajatuksia seuran tulevan toiminnan suuntaamiseksi.

Kaiken kaikkiaan toimintansa alkutaipaleella olevan Kulutustutkimuksen seuran ensimmäistä toimintavuotta voidaan pitää antoisana ja onnistuneena avauksena kulutustutkimuksen edistämiseksi.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *