Kulutustutkimus.Nyt 2/2016

kulutustutkimus-nyt_2_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Pääkirjoitus: Siltojen yli
Samuel Piha ja Minna Lammi

Tämä Kulutustutkimus.Nyt-lehden teemanumero käsittelee sukupuolen ja kuluttamisen suhdetta. Sukupuoli on kulutustutkimuksessa läsnä monella tasolla. Yhtäältä se on yksi yleisimmistä luokittelukriteereistä. Lukemattomat kulutustutkijat vuosikymmenten ajan ovat käyttäneet sukupuolta taustamuuttujana, joka selittää kuluttajan käyttäytymistä erilaisissa yhteyksissä. Sukupuoli on helppo ja käytännöllinen segmentointikriteeri myös liiketoiminnassa. Tämä on osaltaan vahvistamassa sen käyttöä kulutustutkijoiden keskuudessa.Toisaalta sukupuoli voi olla itsessään tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena, kuten tässä teemanumerossa. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Miesten ja naisten väliset erot verkko-ostamisessa vuosina 2006–2014
Ilkka Koiranen, Aki Koivula & Outi Sarpila

Nykypäivänä voidaan jo perustellusti väittää, että verkosta on muodostunut yksi keskeisimmistä tavaroiden ja palveluiden jakelu- tai hankintakanavista. Siitä huolimatta verkko-ostamisesta ei juurikaan ole tehty väestötasolla edustavia analyysejä. Aikaisempi naisten ja miesten verkko-ostamista käsittelevä tutkimus on sijoittunut pitkälti markkinoinnin tutkimuksen kentälle. Hyödyntämällä Tilastokeskuksen keräämää Väestön tieto- ja viestintätekniikka -aikasarja-aineistoa tarkastelemme sitä, millaisia eroja verkko-ostamisessa on sukupuolten välillä ja miten nämä mahdolliset erot ovat muuttuneet vuosina 2006–2014. Havaitsimme, että verkkoostamisesta on muodostunut yksi keskeisimmistä internetin käyttötavoista. Lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista tekee ostoksia verkossa. Sukupuolet eroavat kuitenkin toisistaan verkko-ostoksiin käytettävän rahamäärän, ostoskertojen useuden ja ostoskohteiden perusteella. Miehet käyttävät enemmän rahaa verkko-ostoksiin ja tekevät niitä useammin kuin naiset. Naiset ostavat verkosta todennäköisemmin ulkonäköön ja muotiin liittyviä hyödykkeitä, kun taas miesten ostokset painottuvat naisia voimakkaammin erilaisiin media- ja elektroniikkahyödykkeisiin. Tulostemme perusteella sukupuolten välisten erojen voidaan ajatella palautuvan kulutuskulttuurin sukupuolittuneisiin käytäntöihin sekä digitalisaation epätasaiseen etenemiseen sukupuolten välillä.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Kaupallinen seksi yhteiskunnallisena riskinä: sukupuolten väliset erot sosiaalisen rooliteorian ja evolutiivisen teorian näkökulmista
Hannu Lehti & Pekka Räsänen

Kaupallinen seksi on tullut yhä näkyvämmäksi osaksi jokapäiväistä arkea myös Suomessa. Internet on täynnä maksutonta pornografiaa ja prostituutiopalveluita koskevia mainoksia. Kaupallisen seksin tarjonta on tunnetusti sukupuolittunutta, koska valtaosa maksullisista seksipalveluista ja pornografiasta on suunnattu miehille. Tarkastelemme tässä artikkelissa miten pornografiaan ja prostituutioon liitetyt yhteiskunnalliset riskikokemukset vaihtelevat sukupuolten välillä ja mikä selittää havaittuja eroja. Vertaamme keskenään sukupuolieroja selittävää sosiaalista rooliteoriaa ja evolutiivista teoriaa kolmen eri tutkimushypoteesin avulla. Tarkastelemme sosioekonomisten, demografisten ja biologisperäisten muuttujien yhteyksiä sukupuolittain. Käyttämämme aineisto perustuu vuonna 2014 kerättyyn suomenkielistä aikuisväestöä edustavaan kyselytutkimusaineistoon (n=1351). Tulosten perusteella sosiaalinen rooliteoria ei saanut yhtä vahvaa tukea kuin evolutiivinen teoria. Johtopäätöksissä keskustellaan kaupalliseen seksiin liittyvistä sukupuolieroista muuttuvien yhteiskunnallisten olosuhteiden ja kulttuurierojen näkökulmista.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Johdatus evoluutiopsykologiaan kuluttajatutkimuksessa
Ville Salonen & Samuel Piha

Evoluutiopsykologinen näkökulma on yleistynyt kuluttajatutkimuksen kansainvälisissä artikkelisarjoissa. Suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa evoluutiopsykologia on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämä artikkeli esittelee evoluutiopsykologian ja evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusolettamat. Evoluutiopsykologia on hedelmällinen viitekehys kuluttajatutkimukselle, koska se mahdollistaa tieteellisen yhtenäisyyden kehittämisen, kasvattaa tutkimusten poikkitieteellisyyttä ja nostaa esiin uusia tutkimusasetelmia, mutta vain mikäli evoluutiopsykologiasta sovelletaan päivitettyä ja laajennettua tulkintaa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Katsaus: Selityksiä sukupuolieroille kosmetiikan kulutuksessa
Osmo Tammisalo

Naiset käyttävät miehiä enemmän rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan. Miksi? Mikä selittää tätä keskimääräistä eroa sukupuolten välillä? Aloitetaan tarkastelu ilmiön mahdollisesta yleismaailmallisuudesta. Esiteollisia yhteisöjä koskeva antropologinen aineisto ei ole ”kauneudenhoitotuotteiden” suhteen yksiselitteistä. Kulttuurista riippuen koristautumista harjoittavat toisinaan enemmän miehet, toisinaan naiset. Lukemastani antropologisesta kirjallisuudesta uskallan kuitenkin arvella, että ennen maanviljelyn aloittamista, eli olosuhteissa, joissa ihmislaji on valtaosan elänyt, ”arkikosmetiikkaa” käyttivät eniten tytöt tai nuoret naiset. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Katsaus: NCCR 2016 – Kulttuuria ja kestävää kulutusta Aarhusissa
Anne Kastarinen & Eliisa Kylkilahti

Tanskan Aarhusiin kerääntyi toukokuussa suuri joukko kulutustutkijoita, kun pohjoismainen kulutustutkimuksen konferenssi, NCCR 2016, järjestettiin jo neljättä kertaa. Kaksipäiväisen konferenssin ohjelma oli tiivis: aikatauluun oli sovitettu kaksi yleisesitelmää ja lähes 80 esitystä. Ohjelma oli myös monipuolinen: esityksiä oli yhteensä 23:ssa eri sessiossa, jotka käsittelivät kulutuksen ajankohtaisia tutkimusteemoja. Vahvimpia teemoja olivat ruuan kulutukseen liittyvät aiheet, kuten ruokahävikki, valmisruokien käyttö ja eläinten hyvinvointi, sekä laajempana tutkimusteemana kestävä kulutus, jota käsiteltiin myös konferenssin yleisesitelmissä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]