Kulutustutkimus.Nyt 2/2011

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2011 (pdf, 2.8 MB)

Pääkirjoitus
Minna Autio ja Sari Mäki

Palveluita on tutkittu kulutustutkimuksen traditiossa melko vähän huolimatta siitä, että jälkimodernit kulutusyhteiskunnat perustuvat palvelutalouteen. Kotitalouksien kulutusrakenteessa palvelut nousivat kaikista kulutusmenoista – mukaan lukien asumispalvelut – tärkeimmäksi menokohteeksi 1980-luvulla, ohi lyhytikäisten päivittäistavaroiden (Ahlqvist 2009, Säylä 2009). Vuonna 2000 palveluiden osuus kulutuksesta ylitti jo 50 prosenttia, kun mukaan luetaan asumismenot. Viime vuosina erityisesti vapaa-ajan palvelut ovat olleet kasvussa (Ylitalo 2009).

Lataa Aution ja Mäen pääkirjoitus (pdf 50 KB)

McDonaldisaatio, Disneysaatio ja suomalaisten lapsiperheiden vapaa-ajan kulutuspalvelut
Terhi-Anna Wilska

Tässä artikkelissa tarkastellaan Disneysaatio- ja McDonaldisaatio- käsitteitä ja niiden soveltamista vapaa-ajan palvelutuotantoon erityisesti lapsiperheille suunnatuissa palveluissa. Empiirisenä aineistona analysoidaan TNS Gallupin keräämää kyselytutkimusaineistoa lapsiperheiden odotuksista vapaa-ajan palvelujen suhteen. Tutkimuksessa pohditaan Disneysaatio- ja McDonaldisaatio- käsitteiden valossa, haluavatko suomalaiset lapsiperheet ensisijaisesti elämyksellisyyttä ja yksilöllisyyttä vai riittävätkö standardoidut pakettipalvelut. […]

Lataa Wilskan artikkeli (pdf, 2.2 MB)

Uniikkia vai bulkkia uuteen kotiin? – Palveluiden kuluttajalähtöisyys luottamusneuvotteluna asuntomarkkinoilla
Minna Autio, Kaisa Huttunen ja Jaakko Autio

Tutkimme kuluttajille suunnattua sähköistä palvelua, joka auttaa asunnonostajaa visualisoimaan uudisasuntonsa kaluste- ja sisustusratkaisuja sekä valintoihin liittyviä muutostöitä. Analysoimme palvelun asiakaslähtöisyyttä kuluttajien kertomien kokemusten sekä palvelua kehittäneiden työntekijöiden selontekoina. Empiirinen aineisto koostuu kuuden yrityksessä työskentelevän työntekijän ja kuuden palvelua käyttäneen asiakkaan haastatteluista. Tutkimuksemme mukaan kuluttajat kokevat visualisoivan ohjelman perinteistä havainnekuvaa parempana. Sisustustyökalu tarjoaa kuitenkin niukasti vaihtoehtoja ja yrityksen sisustusratkaisut noudattavat ”keskivertomakua”. […]

Lataa Aution, Huttusen ja Aution artikkeli (pdf, 180 KB)

Pakkaus palveluna – Arvon yhteisluominen kuluttajan ja pakkauksen välisessä vuorovaikutuksessa
Anne-Mari Pekkarinen & Outi Uusitalo

Pakkaus nähdään usein tuotteen suojakääreenä. Kuitenkin pakkauksella on monia mahdollisuuksia viestittää sekä osallistua aktiivisena osapuolena kuluttajan arkeen. Artikkeli tarkastelee pakkausta palveluna, joka auttaa kuluttajaa luomaan itselleen arvoa. Tutkimus yhdistää kuluttajan käyttäytymisen ja palvelulogiikan näkökulmia ja analysoi kuluttajan arkista vuorovaikutusta pakkauksen kanssa. […]

Lataa Pekkarisen ja Uusitalon artikkeli (pdf, 160 KB)

Puheenvuoro: Kuluttajapolitiikan erilaisia malleja: toimivuutta, vaikuttamista, kehittämistä ja hyvinvointia
Maija Puomila

Käsitykset siitä, mitä kuluttajapolitiikalla tarkoitetaan, vaihtelevat. Politiikka-alueen laaja-alaisuus myös vaikeuttaa aiheesta keskustelemista, varsinkin jos näitä eroja käsityksissä ei tunnisteta ja tunnusteta. Tämä tuli selkeästi esiin valmisteltaessa kuluttajapoliittista katsausta, jonka työ- ja elinkeinoministeriö oli pyytänyt Kuluttajatutkimuskeskuksen tekemään yhdessä Kuluttajaviraston kanssa. […]

Lataa Puomilan puheenvuoro (pdf, 50 KB)

Kirja-arvio: Saari, Juho (toim.) – Hyvinvointi. Suomalaisen yhteiskunnan perusta
Sari Mäki

Mitä on hyvinvointi? Ainakaan se ei ole pelkkien taloudellisten mittareiden tuijottamista, jos on uskominen käsillä olevaan Juho Saaren toimittamaan kirjaan Hyvinvointi – Suomalaisen yhteiskunnan perusta. Kirjan tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvoinnin tutkimuksen lähtökohtiin. Kiinnostuksen kohteena ovat ne suuntaukset tai lähestymistavat, joita pidetään merkityksellisinä 2010-luvun suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

Lataa Mäen kirja-arvio (pdf, 50 KB)

Kirja-arvio: Antti Palomäki – Juoksuhaudoista jälleenrakennukseen
Minna Lammi

Teos käsittelee asuntopolitiikan kehittymistä ja jälleenrakennusta Suomessa polkuriippuvuusselityksen avulla. Valitun tutkimustavan takia teoksessa käsitellään perinpohjaisesti maailmansotien välisen ajan asuntopolitiikkaa, toisen maailmansodan jälkeistä asutusta, asuntopolitiikan modernisointia ja kaupunkien rakentamisideologiaa sekä näiden seurauksia. Maansaantiin oikeutettujen rintamamiesten ja karjalaisten asuttamisen myötä syntyi suomalaisiin kaupunkeihin kokonaisia uusia kaupunginosia. […]

Lataa Lammin kirja-arvio (pdf, 200 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]