Kulutustutkimus.Nyt

Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen seura ry:n julkaisema kulutustutkimukseen keskittyvä monitieteellinen lehti. Lehti ilmestyy sekä painettuna että verkossa. Verkkolehden yksittäisiin numeroihin pääsee sivupalkista ja kootusti tästä kokoomalinkistä.

Lehden tarkoituksena on edistää kulutuksen, kuluttajakäyttäytymisen ja kotitalouden monitieteistä tutkimusta ja sen käyttöä sekä siihen perustuvaa keskustelua.

Lehdessä julkaistaan aikaisemmin julkaisemattomia, kulutustutkimuksen ajankohtaisia kysymyksiä ja teemoja käsitteleviä empiirisiä, teoreettisia ja metodologisia tieteellisiä artikkeleita. Julkaistavat kirjoitukset valitaan tieteellisin perustein ja ne läpikäyvät vertaisarviointimenettelyn.

Julkaistavaksi ehdotettavat artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse lehden päätoimittajalle tai kenelle tahansa lehden toimituskunnan jäsenelle. Teemanumeroihin ehdotettavat artikkelit lähetetään call for papersien ohjeiden mukaisesti.

Lehdelle on myönnetty Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tunnus vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle ja sen julkaisufoorumiluokitus on ”1”.

Lehden kansainvälinen kausijulkaisutunnus on ISSN 1797-1985.

Toimituskunta

Lähetä käsikirjoituksesi arviointi- ja julkaisuprosessiin: outi.uusitalo[]jyu.fi!!!

Kulutustutkimus.Nyt -verkkolehden toimituskunta koostuu Kulutustutkimuksen seura ry:n hallituksen jäsenistä, ja lehden päätoimittajana toimii seuran hallituksen puheenjohtaja.

Päätoimittaja

– Outi Uusitalo, professsori, KTT, dosentti, Jyväskylän yliopisto, outi.uusitalo[]jyu.fi

Muut toimituskunnan jäsenet

– Visa Heinonen, visa.heinonen[]helsinki.fi
– Eliisa Kylkilahti, eliisa.kylkilahti[]helsinki.fi
– Hanna Leipämaa-Leskinen, hanna.leipamaa-leskinen@uva.fi
– Juha Nurmela, juha.nurmela[]stat.fi
– Elina Närvanen, elina.narvanen[]uta.fi
– Petteri Repo, petteri.repo[]helsinki.fi

Kirjoittajalle: ohjeet

Kaikki Kulutustutkimus.Nyt -lehdessä julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Vertaisarviointiprosessi noudattaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan käytäntöjä.

Käsikirjoituksen tarjoaminen arvioitavaksi:

– Julkaistavaksi ehdotettavat artikkelikäsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse lehden päätoimittajalle tai muille lehden toimituskunnan jäsenelle.
– Tarjottavat artikkelit tulee tallentaa kahteen eri tiedostoon, joista toisessa on artikkelin nimi ja kirjoittajatiedot, toisessa pelkkä artikkelin nimi ja artikkeliteksti. Kirjoittajan on myös huolehdittava, ettei artikkelikäsikirjoituksen sähköiseen versioon jää tietoja, joista kirjoittajat ovat tunnistettavissa.
– Julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin kirjoittajalle lähetetään vielä tarkemmat ohjeet lehdelle toimitettavan tekstin muotoseikoista.
– Julkaistavaksi hyväksyttyyn artikkeliin, lähdeluettelon jälkeen, liitetään kaikkien kirjoittajien tiedot: nimi, oppiarvo/tutkinto, sähköpostiosoite, työtehtävä ja toimipaikka
– Kirjoittajan tulee toimittaa julkaistavaksi hyväksytyn artikkelin otsikko ja tiivistelmä myös englannin kielisinä.
– Kirjoittajan on syytä säilyttää käsikirjoituksesta itsellään myös oma kopio. Toimituskunta ei ota vastuuta käsikirjoitustiedostojen mahdollisesta tuhoutumisesta tai häviämisestä.

– Artikkelin enimmäispituus: Tarjottavan tekstin sanamäärä ei saa ylittää 4500 sanaa (lähdeluetteloa ei sisällytetä sanamäärään). Sanamäärä on ilmoitettava artikkelikäsikirjoituksessa.
– Artikkelin kieli: Lehdessä julkaistaan ensisijaisesti suomen- tai ruotsinkielisiä artikkeleita.
– Oikoluku: Artikkelin kirjoittaja on itse vastuussa tekstinsä virheettömyydestä ja oikeakielisyydestä. Kirjoittajan on huolehdittava tekstinsä oikoluvusta.
– Tiivistelmä: Artikkeliin liitetään enintään 150 sanan pituinen abstrakti. Abstraktin tarkoitus on esittää suppea yhteenveto artikkelin sisällöstä ja johtopäätöksistä.
– Yleisiä kirjoitusohjeita: Käsikirjoitukset kirjoitetaan 1,5 rivivälillä. Älä käytä ensimmäisen rivin sisennystä, lihavointia, alleviivausta tai automaattista tavutusta. Käytä kursivointia ja alaviitteitä vain tarkkaan harkituissa tapauksissa.
– Artikkelin nimi kirjoitetaan fonttikoolla 16, ensimmäisen tason otsikot koolla 14 ja toisen tason otsikot koolla 12. Kirjoita otsikot alkukirjainta lukuun ottamatta pienaakkosilla. Käytä suuraakkosia (isoja kirjaimia) vain silloin kun se on välttämätöntä tai perusteltua.
– Kuviot ja taulukot: Kuviot ja taulukot on laadittava erillisiin pdf- tiedostoihin, ja niiden toivotut paikat tekstissä merkitään selvästi sanallisesti (esimerkiksi: ”Taulukko 1 liitetään tähän”). Valokuvat ja muut kuvat lähetetään mieluiten tiff-tiedostoina. Kuvioiden, taulukoiden ja kuvien tulee olla hyvälaatuisia ja kuvioiden asettelu pohjasivulle tulee tehdä harkitusti. Esim. turhia marginaaleja tulee välttää. Kuvioiden ja taulukoiden suositeltu leveys on 150 mm.
– Lainaukset: Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos ne ovat alle neljä riviä pitkiä. Pidemmät lainaukset kirjoitetaan omaksi kappaleekseen.
– Lähteitä merkittäessä ja lähdeluetteloa kirjoitettaessa noudatetaan APA (American Psychological Association) -standardin mukaisia merkintätapoja. Kursivointeja ei kuitenkaan käytetä.
– Tarkempia tietoja merkinnöistä löytyy linkeistä: http://www.apastyle.org/ ja http://blog.apastyle.org/
– Lähteet tekstissä: Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin, esim. viitattaessa koko teokseen Pantzar (1996) / (Pantzar, 1996) tai tiettyihin sivuihin (Pantzar, 1996, pp. 1-2).
– Mikäli lähde viittaa vain yhteen virkkeeseen, piste sijoitetaan lauseen loppuun “… tekstiä (Pantzar, 1996, p. 3).” Jos viitataan useampaan virkkeeseen, viite merkitään erilliseen lauseeseen: “… tekstiä. (Allardt, 1982, pp. 17-20).”
– Täydellinen lähdeluettelo liitetään käsikirjoituksen loppuun otsikolla Lähteet. Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaan aakkostettuna. Jos tekstissä on viitattu saman tekijän useampaan julkaisuun, merkitään nämä julkaisuvuoden mukaiseen järjestykseen vanhimmasta uusimpaan. Mikäli julkaisut ovat samalta vuodelta, ne merkitään järjestykseen pienaakkosin (esim. 2004a, 2004b).

Artikkelit: Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi, volyymi (lehden numero), sivut.
– Warde, A. (2014). After Taste: Culture, Consumption and Theories of Practice. Journal of Consumer Culture, 14(3), 279-303.

Artikkeli julkaistu verkossa ennen sijoittamista varsinaiseen numeroon: Tekijä[t]. (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi. Ennakkojulkaisu verkossa. URL-osoite tai DOI
– Brunk, K.H., Giesler, M. & Hartmann, B. J. (2017). Creating a Consumable Past: How Memory Making Shapes Marketization. Journal of Consumer Research. Ennakkojulkaisu verkossa. doi.org/10.1093/jcr/ucx100

Artikkelit toimitetussa teoksessa: Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa N. N. (toim.), Teoksen nimi (pp. sivut). Julkaisupaikka: Julkaisija.
– Halkier, B. (2017). ’Methods and Methods’ Debates within Consumption Research. Teoksessa M. Keller, B. Halkier, T. A. Wilska & M. Truninger (toim.), Routledge Handbook on Consumption (pp. 36-46). London: Routledge.

Kirjat: Tekijä[t]. (vuosi). Kirjan nimi. (painos.) Julkaisupaikka: Julkaisija.
– Trentmann, F. (2016). Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-first. UK/USA: Allen Lane/Penguin.

– Väitöskirja, julkaistu: Tekijä. (vuosi). Väitöskirjan otsikko. Haettu /Saatavilla [Tietokannan nimi]
– Väitöskirja, julkaisematon: Tekijä (vuosi). Väitöskirjan otsikko. (Julkaisematon väitöskirja). Yliopiston nimi, Sijaintipaikka)
– Nettisivut: Kun viitataan tiettyyn verkkosivustoon, tekstissä mainitaan verkkosivun osoite. Esim. YLE (https://yle.fi)
– Viittaus tiettyyn dokumenttiin tai tietoon verkkosivulla: Tekijä (päivämäärä). Dokumentin nimi / otsikko [kuvaus]Haettu http://URL
– E-kirja: Tekijä. (päiväys). Kirjan nimi. Haettu http://xxxxxxxxx
– Tekijä. (päiväys). Kirjan nimi. doi:xxxxxxxxxxxx
– Tekstissä olevaan viittaukseen sisällytetään tekijä ja päiväys (Tekijä, päiväys).

Arvioitsijalle: ohjeet

Löydät arviotsijan ohjeet tästä pdf-tiedostosta.

Vertaisarviointiprosessin kuvaus

– Kaikki Kulutustutkimus.Nyt -lehdessä julkaistaviksi aiotut tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin.
– Pääkirjoitukset, katsaukset, kirja-arvostelut ja lektiot käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman tieteellistä laadunarviointia.
– Tutkimusartikkelien julkaisuehdotukset käsittelee päätoimittaja, erikoisnumeron toimittaja tai kuka tahansa toimituskunnan jäsen.
– Päätoimittaja, toimittaja tai toimituskunta suorittaa alustavan arvion käsikirjoituksen sopivuudesta julkaisuohjelmaan ja päättää vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä.
– Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään 30 päivän kuluessa tieto julkaisuehdotuksen hylkäämisestä tai vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.
– Päätoimittaja tai vastaava pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.
– Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
– Arvioijat toimivat anonyymisti, mutta julkaisuehdotus ja arvioijien nimet säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.
– Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
– Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
– Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.
– Lausuntojen pohjalta päätoimittaja, toimittaja tai toimituskunta tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.
– Tekijöille lähetetään 60 päivän kuluessa arviointiprosessin käynnistämisestä tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai päätoimittajan tiivistelmä niistä.
– Käsikirjoitusten työstäminen julkaistavaksi hyväksyttävään muotoon voi edellyttää useita kommentti- ja vastauskierroksia

Historia

Kulutustutkimus.Nyt -lehden ensimmäinen numero on 1/2007. Sitä ennen Kulutustutkimuksen seura julkaisi kaksi kappaletta Kuluttajatutkimus.Nyt -verkkolehteä. Näistä ensimmäinen Kuluttajatutkimus.Nyt 1/2005 oli teemanumero Kulutustutkimuksen seuran 10.11.2004 pidetystä syysseminaarista ja sisälsi 13 kirjoitusta. Toinen Kuluttajatutkimus.Nyt 1/2006 sisälsi neljä artikkelia.

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus. Nyt 1/2008 – kirjoituskutsu

Kulutus ja vapaa-aika -teemanumero

Anu Valtonen , KTT, Lapin yliopisto
Vesa Markuksela , KTM, Lapin yliopisto
Artikkelikäsikirjoitusten dead line 28.11.2007

Kutsumme vapaa-aikatutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita kirjoittamaan toimittamaamme teemanumeroon.Vapaa-ajalla ja vapaa-ajan kulutuksella on keskeinen rooli taloudellisen, sosiaalisen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kannalta. Nykyisessä tieto- ja elämysyhteiskunnassa vapaa-aika – sekä sosio-kulttuurisena kategoriana että toiminnollisena tilana – on muutosten kohteena. Vallitsevat ideaalit, arvostukset ja liudentuvat työn ja vapaan rajat ehdollistavat ja muokkaavat myös vapaa-ajan merkitystä ja vapaa-ajan kulutusta. Vapaa-aikaa toiminnallisena tilana luonnehtii yhtäältä harrastusaktiviteettien kasvava rooli, mediakulutuksen kasvu, teknologisoituvan ja globalisoituvan kulutusyhteiskunnan uudet aktiviteetit, kuten erilaiset virtuaalipelit, sekä vapaa-ajan aktiviteettien tarjoamat mahdollisuudet yhteisöllisyyden luomiseen ja ylläpitämiseen. Toisaalta ei-tekemisen, olemisen, arvostus saa kasvavaa kiinnostusta. Nämä vapaa-aikaan kohdistuvat jännitteet asettavat haasteita myös vapaa-ajan tutkimukselle, sen lähtökohtaoletuksille, tutkimuskysymyksille, käsitteille kuin valittaville tutkimuskohteillekin. Teemanumeron keskeisenä tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, millaisia muotoja vapaa-aika ja vapaa-ajan kulutus saa tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa ja siitä, millaisten käsitejärjestelmien ja menetelmien kautta sitä pystytään relevantisti hahmottamaan. Monipuolisesti vapaa-aikaa tarkastelevaan teemanumeroon ovat tervetulleita, muun muassa:

 • vapaa-ajan tutkimuskenttää, tutkimusperinteitä ja käsitteitä jäsentävät ja analysoivat artikkelit,
 • vapaa-aika kategorian nykytilaa, uusia vapaa-aikaluokituksia, työn ja vapaan luokkien yhdistymistä ja liudentumista tarkastelevat artikkelit,
  vapaa-ajan yhteisöjä käsittelevät artikkelit,
 • yksittäisiin vapaa-ajan toimintoihin ja aktiviteetteihin keskittyvät tutkimukset, erilaiset harrasteet ja toiminnot mukaan lukien vapaaehtoistyö ja shoppailu
 • vapaa-ajan kulutuksen ’pimeään puoleen’, esimerkiksi addiktioihin liittyvät tutkimukset
 • erilaisten kuluttajaryhmien kautta vapaa-ajan tematiikkaa valottavat artikkelit, esimerkiksi vauvat, vanhukset, lapset tai liikuntaesteiset vapaa-ajan viettäjinä
 • vapaa-ajan tiloihin, paikkoihin ja ympäristöihin – mukaan lukien luonto ja virtuaaliympäristöt – keskittyvät artikkelit,
 • vapaa-aika käsitteen, toimintojen ja tilojen sukupuolittuneisuutta tarkastelevat artikkelit
 • vapaa-aikaa vastarinnan paikkana ja poliittisena kulutusareenana tarkastelevat tutkimukset
 • Käsikirjoitukset pyydetään lähettämään sähköpostitse Anu Valtoselle (anu.valtonen@ulapland.fi) tai Vesa Markukselalle (vesa.markuksela@ulapland.fi).

  Kirjoittajaohjeet osoitteessa: http://www.kulutustutkimus.net/?p=31

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Ulkopuoliset arvioijat 2005-2007

Kiitokset Kuluttajatutkimus.Nyt -lehden ulkopuolisille arvioijille!

 • Jari Aro, Tampereen yliopisto
 • Eeva-Katri Ahola, HSE
 • Minni Haanpäää, Lapin yliopisto
 • Annukka Jyrämä, HSE
 • Johanna Kaakinen, Turun yliopisto
 • Tanja Kotro, Kuluttajatutkimuskeskus
 • Mirjami Lehikoinen, HSE
 • Elina Oksanen-Ylikoski, Helia
 • Petteri Repo, Kuluttajatutkimuskeskus
 • Maria Sääksjärvi, Hanken
 • Päivi Timonen, Kuluttajatutkimuskeskus
 • Anne Äyväri, Laurea
[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Tekeekö raha onnelliseksi?

Kulutustutkimusseuran Syysseminaari
Torstaina 9.11. 2006, klo 13-17
Tilastokeskus, Helsinki
Lataa esite

Ohjelma
12.00 Ilmottautuminen ja omakustanteinen lounas
13.00 Tervetuloa!

13.05 Onnellista innovointia? Tekninen kekseliäisyys 1950-luvun Aku Ankoissa
Jaakko Suominen, professori, Turun yliopisto

13.20 Väitöskirjaparaati

 • Kuluttajuuden rakentuminen nuorten kertomuksissa
  Minna Autio, Helsingin yliopisto
 • Vallankumous kotona! Arkielämän visuaalinen muutos 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun lopussa
  Tiina Huokuna, Helsingin yliopisto
 • Ett’ varttuis Suomenmaa. Suomalaisten kasvattaminen kulutusyhteiskuntaan kotimaisissa lyhytelokuvissa 1920-1969
  Minna Lammi, Helsingin yliopisto

14.30 Kahvi sekä siirtyminen workshoptiloihin
15-17 Työryhmät
17-> Jatkokeskustelut Valkoisessa Pelikaanissa

Työryhmä A. Kuluttajat tietoverkoissa ja digitaalisilla markkinapaikoilla

 • Kuluttajien yhteisöllisyys virtuaaliympäristössä – näkökulmia verkkoaineistoihin Tiivistelmä (pdf)
  Vesa Markuksela, LaY ja Joonas Rokka, HSE
 • Kuluttajien kokema kontrolli henkilötietojen keräämisessä verkossa Tiivistelmä (pdf)
  Mirella Lähteenmäki, HSE
 • Digimarkkinointi – haluttua vai vihattua? Tiivistelmä (pdf)
  Kari Elkelä, HSE
 • Mainosbannerit häiritsevät lukemista, ärsyttävät, ja muistetaan huonosti – tehotontako? Tiivistelmä (pdf)
  Jarmo Kuisma, HSE

Työryhmä B. Kuluttajien velkaantuminen

Työryhmä C. Kulutustutkimuksen kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset metodit: Onko kovanpehmoinen synteesi mahdollinen ja tarpeellinen?

Työryhmä D. Kulutusyhteiskunnan muutos

Työryhmä E. Käytännön teoria ja tutkimuskäytäntö

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]