Kulutustutkimus.Nyt 1/2017

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Pääkirjoitus: Kulutusta läpi elämä; Kulutus, elämänkulku ja hyvinvointi
Sanna Kuoppamäki ja Outi Uusitalo

Kulutus liittyy läheisesti yksilön ikään ja elämänvaiheeseen. Kulutustutkijoiden parissa ikää on perinteisesti pidetty yhtenä taustamuuttujana, joka muiden tekijöiden ohella selittää yksilön kulutuskäyttäytymistä. Iän lisäksi kulutus voidaan jäsentää elämänvaiheen näkökulmasta. Eri elämänkaaren vaiheissa, kuten nuoruudessa, keski-iässä ja vanhuudessa, kuluttajat kohtaavat yksilöllisiä muutoksia, joilla voidaan olettaa olevan yhteys kulutuskäytäntöihin, kulutusvalintoihin sekä näihin liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin. Eri aikakausina varttuneet kuluttajat ovat elämänkulun aikana kohdanneet erilaisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja kulttuurisia muutoksia, jotka voivat synnyttää sukupolvisidonnaisia arvoja ja asenteita. (Drolet ym., 2010; Carr ym., 2012; Gilleard & Higgs, 2009; Jones ym., 2009.)

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Varttuneet kuluttajat, vapaa-aika ja hyvinvointi
Tiia Kekäläinen, Terhi-Anna Wilska ja Katja Kokko

Yli 50-vuotiaat, varttuneet kuluttajat, ovat ostovoimainen ryhmä, jolla on mahdollisuus panostaa myös vapaa-aikaan. Kyseisen ikäryhmän sisäisiä eroja kulutuskäyttäytymisessä on kuitenkin tutkittu toistaiseksi vähän. Tässä tutkimuksessa selvitimme klusterianalyysin avulla, millaisia kuluttajaryhmiä varttuneiden kuluttajien joukosta löytyy vapaa-ajan kulutuksen suhteen. Lisäksi tarkastelimme, onko löytyneiden klustereiden välillä eroja hyvinvoinnissa. Tutkimuksessa käytettiin Suomi 2014 – Kulutus ja elämäntapa -tutkimuksen aineistoa 50–74-vuotiaiden (N=760) osalta. Klusterianalyysin perusteella varttuneet kuluttajat jakaantuivat kuuteen ryhmään vapaa-ajan kulutuksensa suhteen: säästeliäisiin, vapaa-aikaan panostajiin, huvitteluun panostaviin, säästeliäisiin huvittelijoihin, esteettisiin liikkujiin ja kotoilijoihin. Hyvinvoinnin suhteen vapaa-aikaan panostajat kokivat emotionaalisen, taloudellisen ja fyysisen hyvinvointinsa parhaimmaksi, säästeliäät vastaavasti heikoimmaksi. Tulosten perusteella varttuneet kuluttajat ovat heterogeeninen ryhmä, josta löytyy erilaisia kuluttajatyyppejä. Myös elämäntilanteella on merkitystä kulutuskäyttäytymisen kannalta. Lisäksi tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että sillä, mihin vapaa-ajalla kulutetaan, on yhteyttä hyvinvointiin.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Varttuneet kuluttajat ja wellness-teknologia – kehon arvottamisesta kohti
omaehtoista käyttäjäkokemusta
Minna Ylilahti ja Veera Koskinen

Artikkelissa tarkastellaan varttuneiden kuluttajien suhdetta wellness-teknologiaan. Wellness-teknologialla tarkoitetaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen tarkoitettuja digitaalisia tuotteita ja ympäristöjä. Wellness-teknologian käyttö on elämyksellistä hyvinvointikulutusta: teknologia tarjoaa käyttäjälle erilaista kokemuksellista mielihyvää. Se on myös kehon hallinnan ja itsetarkkailun muoto. Hyvinvointia edistävä teknologia on vielä uutta mutta tulossa yhä laajemmin eri ihmisryhmien käyttöön. Wellness-kuluttaminen on nouseva kulutustrendi ja teknologia sen osa-alueena merkittävä. Aineistona käytettiin ryhmähaastatteluita, jotka toteutettiin kylpylä- ja kuntoutuslaitoksen kontekstissa. Pyrkimyksenä oli muodostaa aineistolähtöisesti teknologian käyttöä ja sen tulkintaa kuvaavia kategorioita. Suhtautuminen teknologiaan kytkeytyi laitteiden tapaan määritellä kehon tai yksilön toiminnan piirteitä ja tuottaa tietoa niistä. Osa teknologiatulkinnoista liittyi elämänkulun ja ikääntymisen odotuksiin, jolloin teknologian hallittavuus ja käyttäjän autonomisuus korostuivat. Kokonaisuutena wellness-teknologiaan liitettiin leikillisyys, pelillisyys mutta myös riippuvuus ja käyttäjän itsekontrollin puute. Laitteiden tapa mitata kehon ominaisuuksia vertautui suorituskeskeiseen ajattelutapaan ja ulkoapäin ohjautuvuuteen, ja tämä piirre ei itsestään selvästi istu wellness-kuluttajien tavoittelemaan kokonaisvaltaiseen kokemukselliseen ja itsetuntemukseen perustuvaan hyvinvointiin.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Asumisnormit vai yksilölliset haaveet? Asumistoiveet eri elämänvaiheissa
Tiina Kemppainen, Outi Uusitalo ja Sanna-Mari Kuoppamäki

Aiempien tutkimusten perusteella eri-ikäiset suomalaiset toivovat asumiseltaan samankaltaisia asioita. Yhtenäisiä asumisen toiveita on selitetty kulttuurisidonnaisilla normeilla, jotka perustuvat paitsi virallisiin säädöksiin myös vähitellen normaaleiksi muodostuneisiin käsityksiin. Normit luovat yksilöille ymmärrystä siitä, mitä asumiselta tulisi toivoa. Yleisen ihanteen alle kätkeytyy normeista poikkeavia asumisen toiveita, haaveita ja intohimoja, jotka kytkeytyvät esimerkiksi yksilöiden elämänvaiheeseen, arvoihin ja ikään. Tämä tutkimus tarkastelee nuorten ja myöhäiskeski-ikäisten aikuisten asumistoiveita sekä normien ja haaveiden ilmenemistä näissä toiveissa. Tutkimuksen aineisto kerättiin Vantaan Asuntomessuilla kesällä 2015 kahdeksan ryhmäkeskustelun avulla, joihin osallistui 68 henkilöä. Asumistoiveet hahmottuivat eri-ikäisten keskuudessa teemoiltaan samankaltaisina, suomalaisia perinteisiä asumisnormeja heijastelevina. Keskusteluissa asumisen toiveet kytkeytyivät kolmeen pääteemaan, jotka jaettiin molempien ryhmien keskuudessa: 1) asumisen toimivaan arkeen, 2) asumisen yksityisyyteen sekä 3) asumisen persoonallisuuteen ja kodikkuuteen. Vaikka asumisen teemat olivat samankaltaisia, eri-ikäisten keskustelijoiden elämänvaiheen vaikutus näkyi asumistoiveiden perusteluissa. Yhtenäiset normit hallitsivat kuvaa toivotusta asumisesta, haaveet ja intohimot alistettiin näille normeille.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Hiljaiset äänestävät jaloillaan – Kosmetiikan kuluttamisen arkisia kannanottoja
Hanna Leipämaa-Leskinen, Lotta Alhonnoro, Pirjo Laaksonen ja Hanna-Mari Toivanen

Tämä tutkimus tuottaa aiempaa hienojakoisempaa ymmärrystä niin sanotuista hiljaisista kulutuskannanotoista, jotka tähtäävät tärkeiksi koettujen arvopäämäärien edistämiseen, mutta jotka toteutetaan yksityisesti arkisen kulutuksen osana. Käsitteellinen analyysi erottelee hiljaiset kulutuskannanotot äänekkäistä neljän kriteerin kautta: käsitteelliset elementit, aikajänne, kuluttajan motiivit sekä ilmenemismuodot. Tutkimuksen empiirinen aineisto perustuu kosmetiikan kuluttamisen valintaa ja merkityksiä koskeviin haastatteluihin. Löydösten mukaan kosmetiikan kuluttajat ottavat kantaa kulutusvalinnoillaan hyvin monilla eri tavoilla, sekä suosimalla että vastustamalla tiettyjä brändejä tai tuotteita. Vaikka hiljaiset ja äänekkäät kulutuskannanotot näyttäytyvät usein ilmiasultaan samanlaisina, merkittävä ero syntyy siitä, miten kulutuskannanotot linkittyvät kuluttajan identiteettiin. Hiljaiset kuluttajat eivät hae tuotevalinnoiltaan identiteettiään ulospäin viestiviä vaikutuksia, vaan tavoittelevat ennen kaikkea helppoja ja arkisia tapoja ottaa kantaa kulutusvalinnoillaan.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Lektio: Eettinen kuluttaminen kulutuskulttuurissa
Maria Pecoraro
Kuten monessa asiassa, oma kokemus on se vahvin liikkeelle paneva voima. Se saa kummastelemaan asioita siinä määrin, että siitä syntyy vuosien saatossa jopa väitöskirja. Omalla elämänpolulla kiinnostus eettistä kuluttamista kohtaan kulminoitui vuonna 2007 Etelä-Koreassa vietettyyn puolivuotiseen opintorupeamaan, jonka saatossa sain kokea kuluttamiseen perustuvan kulttuurin kääntöpuolen. Pohjois-Kiinan raskasteollisuuden sylkemä saaste rikki – ja raskasmetallipäästöineen kulkeutui Soulin miljoonakaupungin ylle keltaisena tuulena sumentaen maiseman ja saaden hengittämisen tuntumaan aamulenkin jälkeen kytevältä tulelta keuhkojen uumenissa. Lempeä kevätsade kirsikkapuiden kukkiessa muuttui terveyttä uhkaavaksi happosateeksi, jota paikallisetkin pakenivat valkoisen maskit kasvoillaan sateenvarjot suojanaan. Tämä lohduton todellisuus on jo miljoonien ihmisten todellisuutta tänä päivänä.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Kirja-arvio: Jouni Häkli, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (toim.): Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet
Eliisa Kylkilahti
Kuluttajan arjessa asumisella, elinympäristöllä ja asunnolla on monenlaisia merkityksiä. Koti on merkittävä ajanviettopaikka ja asuminen on yksi suurimmista kuluttajan menoeristä ja ympäristövaikutusten aiheuttajista. Asumisen teemoja on toki tutkittu eri tieteenaloilla, mutta monitieteistä tutkimusta on niputettu varsin harvoin yksien kansien väliin. Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet -teoksessa kirjoittavat muun muassa taloustieteiden, sosiaalitieteiden, matkailun, kriminologian, maankäytön, nuorisotutkimuksen ja ympäristöpolitiikan asiantuntijat. Teos on popularisoitua tiedettä, joten eri tieteenalojen asiantuntijoiden tekstit ovat helposti ymmärrettäviä, vaikka näkökulmat vaihtuvat. Teos jakautuu kolmeen temaattiseen osioon. Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan asuntomarkkinoita ja poliittisia ohjauskeinoja, toisessa asumisen sosiaalisuutta ja kodin ulkopuolelle ulottuvia elinpiirejä ja kolmannessa asumista ja yhdyskuntarakennetta.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

 

Kirja-arvio: Frank Trentmann: Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First
Visa Heinonen
Lontoon yliopiston Birkbeck Collegen historian professori Frank Trentmann on asettanut itselleen lähes mahdottomalta tuntuvan tehtävän ryhtyessään kirjoittamaan kirjaa kulutuksen merkityksestä yhteiskunnissa 1400-luvulta nykypäivään. Edellisen kerran moiseen hankkeeseen uskaltautui ranskalainen historioitsija Fernand Braudel (1902‒1985). Hän tarkasteli kulutusta ja arkielämää kolmiosaisen suurteoksensa Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe‒XVIIIe siècle (Braudel 1967-1979, engl. Capitalism and Material Life, 1400-1800) ensimmäisessä osassa Les structures du quotidien. Braudelin tarkastelun kohteena oli kulutus arkipäivän rakenteina, ja hän päätti tarkasteluperiodinsa 1800-luvulle. Frank Trentmann käsittelee teoksensa 400-sivuisessa ensimmäisessä osassa kulutuksen historiallisia kehityskaaria Euroopan renessanssiajalta aina kylmän sodan päättymiseen 1980- ja 1990-luvun vaihteessa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2017 (970 KB, pdf)
Vinkki: avaa kirjanmerkkinäkymä, josta pääsee artikkeleihin kätevästi

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2016

kulutustutkimus-nyt_2_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Pääkirjoitus: Siltojen yli
Samuel Piha ja Minna Lammi

Tämä Kulutustutkimus.Nyt-lehden teemanumero käsittelee sukupuolen ja kuluttamisen suhdetta. Sukupuoli on kulutustutkimuksessa läsnä monella tasolla. Yhtäältä se on yksi yleisimmistä luokittelukriteereistä. Lukemattomat kulutustutkijat vuosikymmenten ajan ovat käyttäneet sukupuolta taustamuuttujana, joka selittää kuluttajan käyttäytymistä erilaisissa yhteyksissä. Sukupuoli on helppo ja käytännöllinen segmentointikriteeri myös liiketoiminnassa. Tämä on osaltaan vahvistamassa sen käyttöä kulutustutkijoiden keskuudessa.Toisaalta sukupuoli voi olla itsessään tutkimuksellisen mielenkiinnon kohteena, kuten tässä teemanumerossa. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Miesten ja naisten väliset erot verkko-ostamisessa vuosina 2006–2014
Ilkka Koiranen, Aki Koivula & Outi Sarpila

Nykypäivänä voidaan jo perustellusti väittää, että verkosta on muodostunut yksi keskeisimmistä tavaroiden ja palveluiden jakelu- tai hankintakanavista. Siitä huolimatta verkko-ostamisesta ei juurikaan ole tehty väestötasolla edustavia analyysejä. Aikaisempi naisten ja miesten verkko-ostamista käsittelevä tutkimus on sijoittunut pitkälti markkinoinnin tutkimuksen kentälle. Hyödyntämällä Tilastokeskuksen keräämää Väestön tieto- ja viestintätekniikka -aikasarja-aineistoa tarkastelemme sitä, millaisia eroja verkko-ostamisessa on sukupuolten välillä ja miten nämä mahdolliset erot ovat muuttuneet vuosina 2006–2014. Havaitsimme, että verkkoostamisesta on muodostunut yksi keskeisimmistä internetin käyttötavoista. Lähes yhtä suuri osuus miehistä ja naisista tekee ostoksia verkossa. Sukupuolet eroavat kuitenkin toisistaan verkko-ostoksiin käytettävän rahamäärän, ostoskertojen useuden ja ostoskohteiden perusteella. Miehet käyttävät enemmän rahaa verkko-ostoksiin ja tekevät niitä useammin kuin naiset. Naiset ostavat verkosta todennäköisemmin ulkonäköön ja muotiin liittyviä hyödykkeitä, kun taas miesten ostokset painottuvat naisia voimakkaammin erilaisiin media- ja elektroniikkahyödykkeisiin. Tulostemme perusteella sukupuolten välisten erojen voidaan ajatella palautuvan kulutuskulttuurin sukupuolittuneisiin käytäntöihin sekä digitalisaation epätasaiseen etenemiseen sukupuolten välillä.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Kaupallinen seksi yhteiskunnallisena riskinä: sukupuolten väliset erot sosiaalisen rooliteorian ja evolutiivisen teorian näkökulmista
Hannu Lehti & Pekka Räsänen

Kaupallinen seksi on tullut yhä näkyvämmäksi osaksi jokapäiväistä arkea myös Suomessa. Internet on täynnä maksutonta pornografiaa ja prostituutiopalveluita koskevia mainoksia. Kaupallisen seksin tarjonta on tunnetusti sukupuolittunutta, koska valtaosa maksullisista seksipalveluista ja pornografiasta on suunnattu miehille. Tarkastelemme tässä artikkelissa miten pornografiaan ja prostituutioon liitetyt yhteiskunnalliset riskikokemukset vaihtelevat sukupuolten välillä ja mikä selittää havaittuja eroja. Vertaamme keskenään sukupuolieroja selittävää sosiaalista rooliteoriaa ja evolutiivista teoriaa kolmen eri tutkimushypoteesin avulla. Tarkastelemme sosioekonomisten, demografisten ja biologisperäisten muuttujien yhteyksiä sukupuolittain. Käyttämämme aineisto perustuu vuonna 2014 kerättyyn suomenkielistä aikuisväestöä edustavaan kyselytutkimusaineistoon (n=1351). Tulosten perusteella sosiaalinen rooliteoria ei saanut yhtä vahvaa tukea kuin evolutiivinen teoria. Johtopäätöksissä keskustellaan kaupalliseen seksiin liittyvistä sukupuolieroista muuttuvien yhteiskunnallisten olosuhteiden ja kulttuurierojen näkökulmista.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Johdatus evoluutiopsykologiaan kuluttajatutkimuksessa
Ville Salonen & Samuel Piha

Evoluutiopsykologinen näkökulma on yleistynyt kuluttajatutkimuksen kansainvälisissä artikkelisarjoissa. Suomalaisessa tieteellisessä keskustelussa evoluutiopsykologia on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle huomiolle. Tämä artikkeli esittelee evoluutiopsykologian ja evoluutiopsykologisen kuluttajatutkimuksen perusolettamat. Evoluutiopsykologia on hedelmällinen viitekehys kuluttajatutkimukselle, koska se mahdollistaa tieteellisen yhtenäisyyden kehittämisen, kasvattaa tutkimusten poikkitieteellisyyttä ja nostaa esiin uusia tutkimusasetelmia, mutta vain mikäli evoluutiopsykologiasta sovelletaan päivitettyä ja laajennettua tulkintaa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Katsaus: Selityksiä sukupuolieroille kosmetiikan kulutuksessa
Osmo Tammisalo

Naiset käyttävät miehiä enemmän rahaa vaatteisiin ja kosmetiikkaan. Miksi? Mikä selittää tätä keskimääräistä eroa sukupuolten välillä? Aloitetaan tarkastelu ilmiön mahdollisesta yleismaailmallisuudesta. Esiteollisia yhteisöjä koskeva antropologinen aineisto ei ole ”kauneudenhoitotuotteiden” suhteen yksiselitteistä. Kulttuurista riippuen koristautumista harjoittavat toisinaan enemmän miehet, toisinaan naiset. Lukemastani antropologisesta kirjallisuudesta uskallan kuitenkin arvella, että ennen maanviljelyn aloittamista, eli olosuhteissa, joissa ihmislaji on valtaosan elänyt, ”arkikosmetiikkaa” käyttivät eniten tytöt tai nuoret naiset. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

 

Katsaus: NCCR 2016 – Kulttuuria ja kestävää kulutusta Aarhusissa
Anne Kastarinen & Eliisa Kylkilahti

Tanskan Aarhusiin kerääntyi toukokuussa suuri joukko kulutustutkijoita, kun pohjoismainen kulutustutkimuksen konferenssi, NCCR 2016, järjestettiin jo neljättä kertaa. Kaksipäiväisen konferenssin ohjelma oli tiivis: aikatauluun oli sovitettu kaksi yleisesitelmää ja lähes 80 esitystä. Ohjelma oli myös monipuolinen: esityksiä oli yhteensä 23:ssa eri sessiossa, jotka käsittelivät kulutuksen ajankohtaisia tutkimusteemoja. Vahvimpia teemoja olivat ruuan kulutukseen liittyvät aiheet, kuten ruokahävikki, valmisruokien käyttö ja eläinten hyvinvointi, sekä laajempana tutkimusteemana kestävä kulutus, jota käsiteltiin myös konferenssin yleisesitelmissä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 2/2016 (pdf, 2.2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2016

Kulutustutkimus.Nyt1_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Pääkirjoitus: Taituruutta ja luksusta, poliittista suuntautumista ja kulutusasenteita
Outi Uusitalo, Elina Närvänen ja Minna Lammi

Kulutustutkimuksen aihepiirien sekä teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen rikkaus ja vivahteikkuus on kiehtonut ja innostanut monia kulutustutkimuksen tekijöitä ja yleisöjä. Kulutustutkimus. Nyt lehti tarjoaa foorumin eri tieteenaloja edustaville näkökulmille, jotka syventävät ja monipuolistavat käsityksiämme kuluttajasta ja kulutuksesta, ja sitä kautta kulttuurista, yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisten arkisesta elämästä ylipäätään. Tässä Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 numerossa tarkastellaan ensinnäkin kulutukseen liittyvää taituruutta, autenttisten kulutustapojen kehkeytymistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Foodiet ja muuttuva ruokakulttuuri: käsityöläisyysihanne sosiaalisesti hyväksyttävän samppanjaluksuksen rakentajana
Sami Koponen, Maria Pitkämäki ja Minna Autio

Tarkastelemme artikkelissa kuluttajien samppanjaan liittämiä merkityksiä. Erityishuomio kiinnittyy siihen, miten juoman tuotantoa sekä sen taitavaa kuluttamista ymmärtävät asiantuntijakuluttajat luovat autenttisinta tapaa nauttia samppanjasta. Tätä asiantuntijapuhetta tarkastellaan globaalin foodie-kulttuurin ja suomalaisen ruokakulttuurin risteyksessä. Analyysi tuo esiin käsityöläisyyteen liittyvät merkitykset samppanjakulttuurin muokkaajana. Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että suomalaisten luksuskäsitykset ovat muuttumassa. Erityisesti käsityöhenkisyys korostuu osana kulutusprosessia, jonka kautta myös samppanjan kulutusta legitimoidaan sekä harvinaistetaan foodie-kulttuurin suomalaisessa ilmenemismuodossa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet
Aki Koivula, Pekka Räsänen ja Arttu Saarinen

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten suomalaisten poliittinen suuntautuminen on yhteydessä heidän kulutusasenteisiinsa. Suomen puoluekenttä on muuttunut vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Eri puolueiden kannatus perustuu nykyään yhä moninaisimpiin tekijöihin yhteiskunnallisen aseman synnyttämien intressien ja arvojen lisäksi. Voidaankin ajatella, että puolueiden kannattajilla on erilaisia pääomia ja resursseja, jotka puolestaan ilmenevat kannattajien kulutusasenteista. Hyödyntämällä vuonna 2014 kerättyä väestötasoa edustavaa mielipidekyselyä (N=1351) tutkimuksessa osoitetaan, että poliittisella suuntautumisella on itsenäistä selitysvoimaa tarkasteltaessa kulutusasenteita. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Extending the Meanings for Luxury Fashion Brands among Young Finnish Women
Sonja Lahtinen & Pekka Tuominen

Considering the increasing availability of luxury fashion brands to a wider range of consumers than ever before, the luxury fashion sector is transforming itself from the traditional conspicuous consumption model to incorporate a variety of different meanings. Luxury fashion brands are often defined by social meanings, such as conveying prestige to the owner, but recent research shows that luxury brands also hold a strong self-orientated aspect. This paper aims to recognize and analyze the meanings young female consumers attach to luxury fashion brands in Finland by using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: ”Millainen päivä tänään on?” – Vammaisen lapsen perheen arki ja merkitykset
Ulla Särkikangas

Susie Scott (2009) kehottaa tutkimaan arkipäivän ilmiöitä, kuten keskusteluita tai nukkumaanmeno rituaaleja. Hän myös kehoittaa hylkäämään aikaisemmat oletukset siitä mikä on normaalia. Tehtävä on suhteellisen helppo etenkin silloin kun tutkitaan vammaisen lapsen perheen arkea ja merkityksiä. Vammaisen lapsen perheestä saattaa puuttua monet rutiinit ja rituaalit, se voi olla täynnä yllätyksiä ja sisältää oletuksista ja ennakkokäsityksistä poikkeavaa käyttäytymistä. Pohdin Scottin teoksen pohjalta vammaisen lapsen perheen arkea, jossa kyllä yleensä pyritään ylläpitämään rutiineja, mutta joka voi siitäkin huolimatta olla lyhytjänteistä toimintaa, ilman kestäviä tapoja ja tottumuksia.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities
Sami Koponen, Sini-Maria Saarnio, Reetta Taskinen, Jani Varpa ja Minna Autio

Helsingin yliopisto järjesti 4.-6.5.2015 kansainvälisen ruoka-alan konferenssin teemasta ”Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities”. Kolmipäiväinen konferenssi lähestyi ruokaa monitieteellisenä ilmiönä, jota pohdittiin humanistisesta, sosiaalisesta, käyttäytymistieteellisestä sekä taloustieteellisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda yhteen erilaisia tieteellisiä keskusteluja sekä hakea mahdollisia uusia avauksia ruoan tutkimiseen nyky-yhteiskunnassa. Konferenssin järjestäminen oli niin ikään monitieteistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2015

Kulutustutkimus.Nyt_1-2015

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2015 (pdf, 1.3 MB)

 

Pääkirjoitus: Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys
Minna Lammi ja Petteri Repo

Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys kiinnostavat laajasti tutkijoita yli tieteenrajojen! Tässä lehden numerossa Salonen ym. tarkastelevat seuraamustietoista kuluttajuutta arvoteoreettisesti. Repo ym. puolestaan tarkastelevat kuluttajien arvioihin nojautuen, millaiset edellytykset kevyillä sähkökulkuneuvoilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Lektiossaan Linda Turunen käsittelee luksusta, mistä se koostuu ja miten kuluttaja sitä määrittelee.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Kulutustutkimus.nyt -lehdelle vertaisarvioinnin tunnuksen. Kiitämme tämän numeron ja aiempien numeroiden artikkelien vertaisarviointiin osallistuneita arvokkaasta työtä kulutustutkimuksen puolesta. […]

Lataa Lammin ja Revon pääkirjoitus (pdf, 50 KB)

 

Seuraamustietoinen kuluttaminen arvoteoreettisessa tarkastelussa
Arto O. Salonen, Jari Danielsson, Leena Fredriksson, Saara Järvinen, Päivi Korteniemi, Heikki Soininen ja Tiina Toivola

Sovelsimme Shalom Schwartzin (1992) yksilötason arvoteoriaa seuraamustietoisen kuluttamisen tarkasteluun. Profiloimme kuluttajakäyttäytymistä itsekeskeisyyden ja yhteisen hyvän sekä säilyttämisen ja muutokselle avoimuuden näkökulmista. Selvitimme millaisiin kuluttajasegmentteihin suomalaiset kuluttajat jäsentyvät ja kuinka suuria kuluttajasegmentit ovat. Tunnistimme miten seuraamustietoisuus ilmenee kuluttajasegmenteissä arvoteoreettisessa tarkastelussa ja mihin suuntaan kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Laadullinen tutkimusaineistomme koostui 45 haastattelusta. Analysoimme aineiston aineistolähtöisesti sisällönanalyysin avulla. Laadullisen analyysin lisäksi keräsimme Suomen väestöä edustavan määrällisen aineiston (n = 1023), joka analysoitiin klusterianalyysilla. […]

va_tunnus_2sm

Lataa Salosen ym. artikkeli (pdf, 610 KB)

 

Sähköinen liikkuminen murroksessa. Kuluttajat, sosiotekninen muutos ja tulevaisuuden kevyet kulkuneuvot
Petteri Repo, Kaarina Hyvönen ja Minna Lammi

Sähköavusteiset polkupyörät ja muut kevyet sähkökulkuneuvot ovat nousemassa varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi niin yksityisen kuin julkisen liikenteen vakiintuneille muodoille. Yhteiskunnassa niille on asetettu liikenteen sujuvuuteen, ympäristöön sekä ihmisten terveyteen liittyviä tavoitteita. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuluttajien arvioihin perustuen millaiset edellytykset kevyen sähköisen liikenteen niche-uutuuksilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Tarkastelussa käytetään sosioteknisen muutoksen lähestymistapaa, jossa korostuvat kulkuneuvojen kilpailevat ratkaisut ja käyttötarkoitukset. […]

va_tunnus_2sm

Lataa Revon, Hyvösen ja Lammin artikkeli (pdf, 430 KB)

 

Lektio: Tulkintoja luksuksesta – brändin ylellisyys kuluttajan kokemana
Linda Lisa Maria Turunen

Eräs useita luksusmerkkejä myyvä liike Helsingissä kirjoitti pyrkivänsä ”madaltaa kynnystä luksukseen”. Tehdä harvinaisuudesta massaa, tuoda luksus jossain määrin kaikkien saataville. Samaan aikaan tavalliset brändit luovat premiumversioita, tarjoavat masstigea, deluxea tai uutta luksusta. Luksusta on käytetty nykypäivän trendisanana markkinointiviestinnässä kaikkine johdanteineen ja usein turhankin tiuhaan. Termillä ei ole enää selkeää sisältöä. Erityisesti muodin kentän voidaan nähdä rikastuneen luksuksen eri sävyistä. Sekavuudestaan huolimatta käsite ei ole tyhjä, se on moniulotteisempi kuin moni meistä ajattelee. […]

Lataa Turusen lektio (pdf, 90 KB)

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2014

Kultutnyt2_2014

Lataa/download Kulutustutkimus.Nyt 2/2014 (pdf, 2.6 MB)

From the Guest Editors: Studying Market Place Cultures
Pirjo Laaksonen and Jenniina Sihvonen

The majority of the content of the present issue of Kulutustutkimus.Nyt originates from the 3rd Nordic Conference on Consumer Research organized at Vaasa University in May 2014. The speeches and papers presented at the conference highlighted the richness of nordic consumer and consumption research. The diversity in theoretical, methodological and empirical approaches created an intriguing agenda for the three day meeting. The topics, theories and methodologies applied in the presented studies reflect our up to date connectedness to schools of thought and developments in global consumption research. We stay well attuned to all the recent trends. […]

Download Laaksonen’s and Sihvonen’s editorial (pdf, 45 KB)

Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges
Elina Närvänen

This methodological article discusses practice theories as potential interpretive frameworks to study one of the key areas of Consumer Culture Theory (CCT), which is marketplace cultures and communities. There are already some insightful contributions using practice theories within this area, but there is also a lot more potential to develop theory. The paper summarizes these key contributions, integrates previous research on practice theories and presents some key challenges to these approaches related to their multifaceted, routine, contextualized, dynamic and relational, anti-individualist and material nature. By identifying some of the key methodological challenges unique to practice theories, the paper suggests possible solutions for consumer researchers who wish to expand theory on marketplace cultures and communities.

Download Närvänen’s article (pdf, 120 KB)

Practice as a patterned network of heterogeneous materials – an actor-network approach to practice theory
Lotta Alhonnoro

The actor-network theory has received growing interest amongst consumer researchers. This article proposes that the material-semiotic approach of actor-network theory (ANT) can be used to widen and redirect the scope of practice research. While recognizing the two theories as intertwined, it is suggested that the ANT framework can open new avenues in practice research in three ways. Firstly, the ANT conception of agency recognizes the substantial role of material relations directing attention on material agency. Secondly, the conceptualization of actor-network moves the focus from micro-level social practices to a wider network of relations. Methodologically, adopting the ANT guideline of following the actor can help to answer recent calls for embedding consumption in to its wider cultural and institutional context. Presenting first a short introduction to the theories of ANT and practice, the paper presents an elaboration on the possibility of conceptualizing practice in an ANT way: as a patterned network of heterogeneous materials.

Download Alhonnoro’s article (pdf, 100 KB)

Promotion of dieting: Discourse analysis of diet advertising in contemporary western culture
Jenna Koskela

This article discusses weight-loss and body modification phenomena in contemporary society. The purpose of this study is to analyze the kinds of arguments used when trying to appeal to customers in weight-loss products’ and services’ advertisements in current Western culture. The weight-loss phenomenon is seen as shaping and developing in the interaction between people, in culture and in social formations. The empirical research data was collected from magazines, which deal with three different themes relating to weight control. The data was examined using the discourse analysis method. The results indicate seven appeal types (discourses) from weight control advertisements and the discussion highlights the cultural aspects associated with them. This study suggests that advertising is not only cultural speech but that it also recognises and addresses the individual consumer with whom it is having a dialogue.

Download Koskela’s article (pdf, 1.8 MB)

Bloggaajien roolittuminen uudessa mediassa – kuluttajat yritysten sanansaattajina
Tiia Puska

Yritysten hyödyntäessä yksityishenkilöiden blogeja markkinointiviestinnässään ajautuvat itse blogien kirjoittajat eriskummalliseen kaksoisrooliin kuluttajamarkkinoijina. Tässä artikkelissa perehdytään siihen, millaisia roolipositioita erityisesti muoti- ja tyyliblogien kirjoittajille syntyy markkinointiviestinnässä. Heille esitellään tutkimuksessa tunnistettavien roolipositioiden muodossa kuvaus bloggaajien asemoitumisesta osaksi yritysten ja kuluttajien vuoropuhelua. Ymmärrys bloggaajien asemoitumisesta tähän vuoropuheluun rakentuu teoreettisen, markkinoinnin näkökulmaa painottavan viitekehyksen sekä empiirisen, blogien kirjoittajien näkökulmaa esiintuovan tutkimuksen myötä. Artikkelissa esitettävä tyypittely bloggaajille markkinoinnissa muodostuvista mahdollisista roolipositioista tiivistyy kuvaukseen, jossa esille nousevat niin teoreettiset kuin empiirisetkin roolipositiot sekä niiden leikkauskohdissa muodostuvat kuvausta täydentävät roolipositiot. Näin luotu yksinkertaistettu kuvaus heijastaa moninaista todellisuutta, jossa blogien kirjoittajat liikkuvat sulavasti roolipositiosta toiseen kontekstin vaihdellessa. Tutkimus luo ymmärryksen verrattain uudesta ilmiökentästä paljastaessaan sen rakenteita ja nostaa vuorovaikutteisen internetin valtaistaman kuluttajan näkökulman keskeisenä teemana mukaan digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän keskusteluun.

Lataa Puskan artikkeli (pdf, 170 KB)

Book Review: Finnish Consumption. An Emerging Consumer Society between East and West (Ed. by Heinonen V. & M. Peltonen)
Olga Gurova

The volume Finnish Consumption – An emerging consumer society between East and West edited by Visa Heinonen and Matti Peltonen comprises eight articles along with an introduction and afterword dealing with the question of how the consumer society in Finland has evolved during the XXth century, particularly in the second half. The common thread of all the articles and the main idea of the volume are to approach the rise of consumer society in Finland from the standpoint of an intersection between Western and Eastern influences.

Download Gurova’s book review (pdf, 50 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]