Kulutustutkimus.Nyt 1/2016

Kulutustutkimus.Nyt1_2016

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Pääkirjoitus: Taituruutta ja luksusta, poliittista suuntautumista ja kulutusasenteita
Outi Uusitalo, Elina Närvänen ja Minna Lammi

Kulutustutkimuksen aihepiirien sekä teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen rikkaus ja vivahteikkuus on kiehtonut ja innostanut monia kulutustutkimuksen tekijöitä ja yleisöjä. Kulutustutkimus. Nyt lehti tarjoaa foorumin eri tieteenaloja edustaville näkökulmille, jotka syventävät ja monipuolistavat käsityksiämme kuluttajasta ja kulutuksesta, ja sitä kautta kulttuurista, yhteiskunnasta, taloudesta ja ihmisten arkisesta elämästä ylipäätään. Tässä Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 numerossa tarkastellaan ensinnäkin kulutukseen liittyvää taituruutta, autenttisten kulutustapojen kehkeytymistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Foodiet ja muuttuva ruokakulttuuri: käsityöläisyysihanne sosiaalisesti hyväksyttävän samppanjaluksuksen rakentajana
Sami Koponen, Maria Pitkämäki ja Minna Autio

Tarkastelemme artikkelissa kuluttajien samppanjaan liittämiä merkityksiä. Erityishuomio kiinnittyy siihen, miten juoman tuotantoa sekä sen taitavaa kuluttamista ymmärtävät asiantuntijakuluttajat luovat autenttisinta tapaa nauttia samppanjasta. Tätä asiantuntijapuhetta tarkastellaan globaalin foodie-kulttuurin ja suomalaisen ruokakulttuurin risteyksessä. Analyysi tuo esiin käsityöläisyyteen liittyvät merkitykset samppanjakulttuurin muokkaajana. Tulokset vahvistavat näkemystä siitä, että suomalaisten luksuskäsitykset ovat muuttumassa. Erityisesti käsityöhenkisyys korostuu osana kulutusprosessia, jonka kautta myös samppanjan kulutusta legitimoidaan sekä harvinaistetaan foodie-kulttuurin suomalaisessa ilmenemismuodossa.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet
Aki Koivula, Pekka Räsänen ja Arttu Saarinen

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten suomalaisten poliittinen suuntautuminen on yhteydessä heidän kulutusasenteisiinsa. Suomen puoluekenttä on muuttunut vuosikymmenen aikana voimakkaasti. Eri puolueiden kannatus perustuu nykyään yhä moninaisimpiin tekijöihin yhteiskunnallisen aseman synnyttämien intressien ja arvojen lisäksi. Voidaankin ajatella, että puolueiden kannattajilla on erilaisia pääomia ja resursseja, jotka puolestaan ilmenevat kannattajien kulutusasenteista. Hyödyntämällä vuonna 2014 kerättyä väestötasoa edustavaa mielipidekyselyä (N=1351) tutkimuksessa osoitetaan, että poliittisella suuntautumisella on itsenäistä selitysvoimaa tarkasteltaessa kulutusasenteita. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Extending the Meanings for Luxury Fashion Brands among Young Finnish Women
Sonja Lahtinen & Pekka Tuominen

Considering the increasing availability of luxury fashion brands to a wider range of consumers than ever before, the luxury fashion sector is transforming itself from the traditional conspicuous consumption model to incorporate a variety of different meanings. Luxury fashion brands are often defined by social meanings, such as conveying prestige to the owner, but recent research shows that luxury brands also hold a strong self-orientated aspect. This paper aims to recognize and analyze the meanings young female consumers attach to luxury fashion brands in Finland by using the Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET). […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: ”Millainen päivä tänään on?” – Vammaisen lapsen perheen arki ja merkitykset
Ulla Särkikangas

Susie Scott (2009) kehottaa tutkimaan arkipäivän ilmiöitä, kuten keskusteluita tai nukkumaanmeno rituaaleja. Hän myös kehoittaa hylkäämään aikaisemmat oletukset siitä mikä on normaalia. Tehtävä on suhteellisen helppo etenkin silloin kun tutkitaan vammaisen lapsen perheen arkea ja merkityksiä. Vammaisen lapsen perheestä saattaa puuttua monet rutiinit ja rituaalit, se voi olla täynnä yllätyksiä ja sisältää oletuksista ja ennakkokäsityksistä poikkeavaa käyttäytymistä. Pohdin Scottin teoksen pohjalta vammaisen lapsen perheen arkea, jossa kyllä yleensä pyritään ylläpitämään rutiineja, mutta joka voi siitäkin huolimatta olla lyhytjänteistä toimintaa, ilman kestäviä tapoja ja tottumuksia.

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

 

Katsaus: Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities
Sami Koponen, Sini-Maria Saarnio, Reetta Taskinen, Jani Varpa ja Minna Autio

Helsingin yliopisto järjesti 4.-6.5.2015 kansainvälisen ruoka-alan konferenssin teemasta ”Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities”. Kolmipäiväinen konferenssi lähestyi ruokaa monitieteellisenä ilmiönä, jota pohdittiin humanistisesta, sosiaalisesta, käyttäytymistieteellisestä sekä taloustieteellisestä näkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda yhteen erilaisia tieteellisiä keskusteluja sekä hakea mahdollisia uusia avauksia ruoan tutkimiseen nyky-yhteiskunnassa. Konferenssin järjestäminen oli niin ikään monitieteistä. […]

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2016 (pdf, 2MB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2015

Kulutustutkimus.Nyt_1-2015

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2015 (pdf, 1.3 MB)

 

Pääkirjoitus: Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys
Minna Lammi ja Petteri Repo

Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys kiinnostavat laajasti tutkijoita yli tieteenrajojen! Tässä lehden numerossa Salonen ym. tarkastelevat seuraamustietoista kuluttajuutta arvoteoreettisesti. Repo ym. puolestaan tarkastelevat kuluttajien arvioihin nojautuen, millaiset edellytykset kevyillä sähkökulkuneuvoilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Lektiossaan Linda Turunen käsittelee luksusta, mistä se koostuu ja miten kuluttaja sitä määrittelee.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Kulutustutkimus.nyt -lehdelle vertaisarvioinnin tunnuksen. Kiitämme tämän numeron ja aiempien numeroiden artikkelien vertaisarviointiin osallistuneita arvokkaasta työtä kulutustutkimuksen puolesta. […]

Lataa Lammin ja Revon pääkirjoitus (pdf, 50 KB)

 

Seuraamustietoinen kuluttaminen arvoteoreettisessa tarkastelussa
Arto O. Salonen, Jari Danielsson, Leena Fredriksson, Saara Järvinen, Päivi Korteniemi, Heikki Soininen ja Tiina Toivola

Sovelsimme Shalom Schwartzin (1992) yksilötason arvoteoriaa seuraamustietoisen kuluttamisen tarkasteluun. Profiloimme kuluttajakäyttäytymistä itsekeskeisyyden ja yhteisen hyvän sekä säilyttämisen ja muutokselle avoimuuden näkökulmista. Selvitimme millaisiin kuluttajasegmentteihin suomalaiset kuluttajat jäsentyvät ja kuinka suuria kuluttajasegmentit ovat. Tunnistimme miten seuraamustietoisuus ilmenee kuluttajasegmenteissä arvoteoreettisessa tarkastelussa ja mihin suuntaan kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Laadullinen tutkimusaineistomme koostui 45 haastattelusta. Analysoimme aineiston aineistolähtöisesti sisällönanalyysin avulla. Laadullisen analyysin lisäksi keräsimme Suomen väestöä edustavan määrällisen aineiston (n = 1023), joka analysoitiin klusterianalyysilla. […]

va_tunnus_2sm

Lataa Salosen ym. artikkeli (pdf, 610 KB)

 

Sähköinen liikkuminen murroksessa. Kuluttajat, sosiotekninen muutos ja tulevaisuuden kevyet kulkuneuvot
Petteri Repo, Kaarina Hyvönen ja Minna Lammi

Sähköavusteiset polkupyörät ja muut kevyet sähkökulkuneuvot ovat nousemassa varteenotettaviksi vaihtoehdoiksi niin yksityisen kuin julkisen liikenteen vakiintuneille muodoille. Yhteiskunnassa niille on asetettu liikenteen sujuvuuteen, ympäristöön sekä ihmisten terveyteen liittyviä tavoitteita. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuluttajien arvioihin perustuen millaiset edellytykset kevyen sähköisen liikenteen niche-uutuuksilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Tarkastelussa käytetään sosioteknisen muutoksen lähestymistapaa, jossa korostuvat kulkuneuvojen kilpailevat ratkaisut ja käyttötarkoitukset. […]

va_tunnus_2sm

Lataa Revon, Hyvösen ja Lammin artikkeli (pdf, 430 KB)

 

Lektio: Tulkintoja luksuksesta – brändin ylellisyys kuluttajan kokemana
Linda Lisa Maria Turunen

Eräs useita luksusmerkkejä myyvä liike Helsingissä kirjoitti pyrkivänsä ”madaltaa kynnystä luksukseen”. Tehdä harvinaisuudesta massaa, tuoda luksus jossain määrin kaikkien saataville. Samaan aikaan tavalliset brändit luovat premiumversioita, tarjoavat masstigea, deluxea tai uutta luksusta. Luksusta on käytetty nykypäivän trendisanana markkinointiviestinnässä kaikkine johdanteineen ja usein turhankin tiuhaan. Termillä ei ole enää selkeää sisältöä. Erityisesti muodin kentän voidaan nähdä rikastuneen luksuksen eri sävyistä. Sekavuudestaan huolimatta käsite ei ole tyhjä, se on moniulotteisempi kuin moni meistä ajattelee. […]

Lataa Turusen lektio (pdf, 90 KB)

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 2/2014

Kultutnyt2_2014

Lataa/download Kulutustutkimus.Nyt 2/2014 (pdf, 2.6 MB)

From the Guest Editors: Studying Market Place Cultures
Pirjo Laaksonen and Jenniina Sihvonen

The majority of the content of the present issue of Kulutustutkimus.Nyt originates from the 3rd Nordic Conference on Consumer Research organized at Vaasa University in May 2014. The speeches and papers presented at the conference highlighted the richness of nordic consumer and consumption research. The diversity in theoretical, methodological and empirical approaches created an intriguing agenda for the three day meeting. The topics, theories and methodologies applied in the presented studies reflect our up to date connectedness to schools of thought and developments in global consumption research. We stay well attuned to all the recent trends. […]

Download Laaksonen’s and Sihvonen’s editorial (pdf, 45 KB)

Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges
Elina Närvänen

This methodological article discusses practice theories as potential interpretive frameworks to study one of the key areas of Consumer Culture Theory (CCT), which is marketplace cultures and communities. There are already some insightful contributions using practice theories within this area, but there is also a lot more potential to develop theory. The paper summarizes these key contributions, integrates previous research on practice theories and presents some key challenges to these approaches related to their multifaceted, routine, contextualized, dynamic and relational, anti-individualist and material nature. By identifying some of the key methodological challenges unique to practice theories, the paper suggests possible solutions for consumer researchers who wish to expand theory on marketplace cultures and communities.

Download Närvänen’s article (pdf, 120 KB)

Practice as a patterned network of heterogeneous materials – an actor-network approach to practice theory
Lotta Alhonnoro

The actor-network theory has received growing interest amongst consumer researchers. This article proposes that the material-semiotic approach of actor-network theory (ANT) can be used to widen and redirect the scope of practice research. While recognizing the two theories as intertwined, it is suggested that the ANT framework can open new avenues in practice research in three ways. Firstly, the ANT conception of agency recognizes the substantial role of material relations directing attention on material agency. Secondly, the conceptualization of actor-network moves the focus from micro-level social practices to a wider network of relations. Methodologically, adopting the ANT guideline of following the actor can help to answer recent calls for embedding consumption in to its wider cultural and institutional context. Presenting first a short introduction to the theories of ANT and practice, the paper presents an elaboration on the possibility of conceptualizing practice in an ANT way: as a patterned network of heterogeneous materials.

Download Alhonnoro’s article (pdf, 100 KB)

Promotion of dieting: Discourse analysis of diet advertising in contemporary western culture
Jenna Koskela

This article discusses weight-loss and body modification phenomena in contemporary society. The purpose of this study is to analyze the kinds of arguments used when trying to appeal to customers in weight-loss products’ and services’ advertisements in current Western culture. The weight-loss phenomenon is seen as shaping and developing in the interaction between people, in culture and in social formations. The empirical research data was collected from magazines, which deal with three different themes relating to weight control. The data was examined using the discourse analysis method. The results indicate seven appeal types (discourses) from weight control advertisements and the discussion highlights the cultural aspects associated with them. This study suggests that advertising is not only cultural speech but that it also recognises and addresses the individual consumer with whom it is having a dialogue.

Download Koskela’s article (pdf, 1.8 MB)

Bloggaajien roolittuminen uudessa mediassa – kuluttajat yritysten sanansaattajina
Tiia Puska

Yritysten hyödyntäessä yksityishenkilöiden blogeja markkinointiviestinnässään ajautuvat itse blogien kirjoittajat eriskummalliseen kaksoisrooliin kuluttajamarkkinoijina. Tässä artikkelissa perehdytään siihen, millaisia roolipositioita erityisesti muoti- ja tyyliblogien kirjoittajille syntyy markkinointiviestinnässä. Heille esitellään tutkimuksessa tunnistettavien roolipositioiden muodossa kuvaus bloggaajien asemoitumisesta osaksi yritysten ja kuluttajien vuoropuhelua. Ymmärrys bloggaajien asemoitumisesta tähän vuoropuheluun rakentuu teoreettisen, markkinoinnin näkökulmaa painottavan viitekehyksen sekä empiirisen, blogien kirjoittajien näkökulmaa esiintuovan tutkimuksen myötä. Artikkelissa esitettävä tyypittely bloggaajille markkinoinnissa muodostuvista mahdollisista roolipositioista tiivistyy kuvaukseen, jossa esille nousevat niin teoreettiset kuin empiirisetkin roolipositiot sekä niiden leikkauskohdissa muodostuvat kuvausta täydentävät roolipositiot. Näin luotu yksinkertaistettu kuvaus heijastaa moninaista todellisuutta, jossa blogien kirjoittajat liikkuvat sulavasti roolipositiosta toiseen kontekstin vaihdellessa. Tutkimus luo ymmärryksen verrattain uudesta ilmiökentästä paljastaessaan sen rakenteita ja nostaa vuorovaikutteisen internetin valtaistaman kuluttajan näkökulman keskeisenä teemana mukaan digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän keskusteluun.

Lataa Puskan artikkeli (pdf, 170 KB)

Book Review: Finnish Consumption. An Emerging Consumer Society between East and West (Ed. by Heinonen V. & M. Peltonen)
Olga Gurova

The volume Finnish Consumption – An emerging consumer society between East and West edited by Visa Heinonen and Matti Peltonen comprises eight articles along with an introduction and afterword dealing with the question of how the consumer society in Finland has evolved during the XXth century, particularly in the second half. The common thread of all the articles and the main idea of the volume are to approach the rise of consumer society in Finland from the standpoint of an intersection between Western and Eastern influences.

Download Gurova’s book review (pdf, 50 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1/2014

KTS kansi 1 2014sm

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1/2014 (pdf, 2.3 MB)

Pääkirjoitus: Lemmikin, kuluttajan ja ympäristön hyvinvointi
Minna Autio ja Outi Uusitalo

Kuluttamisen päämäärän voisi tiivistää yhteen käsitteeseen ja se on hyvinvointi. Jo Adam Smithin näkemys kulutuksesta kaiken tuotannon ainoana päämääränä ja tarkoituksena tuo esiin inhimillisten tarpeiden tyydytyksen keskeisyyden taloudessa. Tällä hetkellä yritykset sekä julkinen sektori käyvät yhteistoimintaneuvotteluja ja irtisanovat työntekijöitään, mikä merkitsee hyvinvoinnin laskua yksilö- ja kotitalouden tasolla, mutta myös valtiontaloudessa. Hyvinvointi – olipa se sitten taloudellista, sosiaalista tai ajallista – on riippuvaista aktiivisista kuluttaja-kotitalouksista, työllistävistä yrityksistä sekä valtiontalouden tasapainosta.

Lataa Aution ja Uusitalon pääkirjoitus (pdf, 60 KB)

Korkeampi koulutus, vihreämpi kuluttaja? Ympäristövastuullisen kulutuksen tunnuspiirteet 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle
Hanna-Mari Kujanen, Pekka Räsänen ja Outi Sarpila

Kansalaisten ympäristötietoisuus on lisääntynyt länsimaissa nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkimuksissa on puhuttu kuitenkin asenteiden ja todellisen kulutuksen välillä vallitsevasta ristiriidasta. Artikkelissa tarkastellaan ympäristövastuulliseksi määriteltävää kulutusta Suomessa 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle itse koetun kulutuksen ja euromääräisen kulutuksen näkökulmista. Artikkelissa ollaan kiinnostuneita etenkin koulutustaustan vaikutuksesta koettuun ja toteutuneeseen kulutuskäyttäytymiseen. […]

Lataa Kujasen, Räsäsen ja Sarpilan artikkeli (pdf, 1.2 MB)

“Aina Tassun parhaaks” Arvon kokeminen lemmikkikulutuksessa
Henna Syrjälä, Ari Kuismin, Eliisa Kylkilahti ja Jaakko Autio

Tutkimme kuluttajan kokemaa arvoa lemmikkeihin liittyvässä kulutuksessa. Sovellamme aikaisemmassa tutkimuksessa luotua typologiaa, jonka mukaan arvon kokemista voidaan tarkasteltu taloudellisena, sosiaalisena, altruistisena ja hedonistisena. Haastamme kuitenkin näitä neljää tyyppiä tutkimalla arvon kokemista vuorovaikutteisena sekä suhteellisesti rakentuvana lemmikkikulutuksen kontekstissa.
Empiirinen aineisto koostuu 30 lemmikinomistajan haastattelusta. Tutkimus osoittaa arvotyyppien limittyneisyyden omistaja-kuluttajan, lemmikin ja tuottajan välisissä vuorovaikutussuhteissa. […]

Lataa Syrjälän, Kuisminin, Kylkilahden ja Aution artikkeli (pdf, 350 KB)

Wellness – Elämyksellinen hyvinvointikulutus haasteena kaupalle ja palveluliiketoiminnalle
Miia Grénman, Juulia Räikkönen & Terhi-Anna Wilska

Wellness-kulutuksesta on tullut yksi nousevista kulutustrendeistä ja ilmiö on saanut osakseen yhä kasvavaa huomiota ja laajempia merkityksiä niin tutkimuksessa, mediassa kuin liiketoiminnassakin. Nyky-yhteiskunnassa hyvinvoinnin tavoittelu ja itsensä kehittäminen on tietyssä määrin jopa aineellista hyvinvointia merkityksellisempää ja terveydestä ja hyvinvoinnista on tullut uusi elämänarvo. Hyvinvointi ja hyväkuntoisuus nähdään paitsi henkilökohtaisena velvollisuutena myös statussymbolina ja kilpailuvalttina. Kulutusresursseilla ja koulutuksella on tutkimusten mukaan vahva yhteys terveydentilaan ja hyvinvointiin. […]

Lataa Grénmanin, Räikkösen ja Wilskan artikkeli (pdf, 220 KB)

Suomalaisen rahapelijärjestelmän lähihistoria ja lähitulevaisuus
Arto Kuuluvainen & Antti Ranki

Suomalaisten rahapelaaminen on kasvanut viime vuosikymmeninä merkittävästi. Toimialan yhteiskunnallisen merkityksen huomioon ottaen on rahapelien tutkimus ollut Suomessa toistaiseksi vähäistä. Tutkimukselle on kuitenkin olemassa tilausta etenkin nyt, kun Euroopan Unionin rahapelaamista koskeva politiikka on muutosvaiheessa. Rahapelipolitiikkaansa ovat viime vuosina muokanneet muun muassa Tanska, Ranska ja Kreikka sekä EU:n ulkopuolisista maista mm. Norja. Oletettavaa onkin, että EU-lainsäädäntö tulee lähivuosina tarkastelemaan kansallisia monopoliin perustuvia rahapelijärjestelmiä ennennäkemättömän tarkasti. […]

Lataa Kuuluvaisen ja Rankin artikkeli (pdf, 210 KB)

Lektio: Brändien yhteisöllinen kuluttaminen
Elina Närvänen

Jokainen meistä kuuluu monenlaisiin yhteisöihin ja ryhmiin, kuten perheeseen, sukuun, kansakuntaan, naapurustoon, kaveripiiriin, harrastusryhmään tai nettiyhteisöön. Voimme siis todeta yhteisöjen olemassaolon ja merkityksen sosiaaliselle elämälle jo arkikokemuksemme kautta. Yhteisöillä on myös tutkittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia. Ne tuottavat jäsenilleen turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteita, luovat pohjan yksilön sosiaaliselle kehitykselle, edistävät hyvinvointia, sekä tehostavat tiedonkulkua.

Lataa Närväsen lektio (pdf, 70 KB)

Lektio: ”Aisti kuin kala” Etnografia vetouistelun veljeskunnan kilpailukäytännöistä
Vesa Markuksela

Vapaa-aika ja harrastaminen saavat yhä enemmän merkitystä nykyajan ihmisten elämässä. Harrastaminen voi olla paljon enemmän kuin pelkkä ajanviete, sillä se voi viedä mennessään koko persoonan. Tällöin harrastuksesta muodostuu keskeinen tekemisen kohde, ja harrastajan elämäntyyli, identiteetti ja sosiaaliset verkostot voivat rakentua tietyn aktiviteetin ympärille. Tällaiset harrastajat ovat paitsi toiminnallisesti omistautuneita, mutta myös sisäisesti vakuuttuneita harrastustoimintansa tärkeydestä ja mielekkyydestä – he ovat sitoutuneet harrastukseensa. Tutkimukseni kiinnostuksen kohteena ovat juuri tällaiset harrastajat.

Lataa Markukselan lektio (pdf, 80 KB)

Vierailu: Kulutuskulttuurin tutkimusta Kiotossa – Cool Japan!
Eliisa Kylkilahti

Vietin kolme kuukautta tutkijavaihdossa Kioton yliopistossa alkuvuodesta 2014. Vierailun mahdollisti palveluiden ja verkostojen orkestrointiin keskittyvä PETNETS1-tutkimushanke, jonka kansainvälinen yhteistyö rakentuu Kioton yliopiston lisäksi Tokion teknillisen korkeakoulun (Tokyo Institute of Technology) sekä eurooppalaisten yliopistojen välillä. Tekesin rahoittama tutkimusprojekti mahdollisti pidempikestoisen tutkijavaihdon, ja löysin itseni tammikuussa Kioton yliopiston vihreältä kampukselta. […]

Lataa Kylkilahden vierailukertomus (pdf, 280 KB)

Kirja-arvio Niiniluoto, Ilkka, Risto Vilkko & Jaakko Kuorikoski (toim.): Talous ja filosofia.
Visa Heinonen

Meneillään oleva globaali finanssikriisi on koetellut kansantalouksia ja kansalaisia eri puolilla maapalloa. Yhdysvaltain asuntomarkkinoilla tapahtunutta rahoituslaitosten yletöntä riskinottoa, johdannaiskauppoja ja pankkivalvonnan laiminlyöntejä seurasi romahdus vuonna 2008. Siitä sai alkunsa talouskriisi, joka ajoi pankkisektorin romahduksen partaalle, kokonaisia kansantalouksia valtaviin velkaongelmiin ja ihmisiä pitkäaikaistyöttömyyteen tai menettämään kotinsa ja kaiken omaisuutensa. Finanssikriisin taloudelliset ja sosiaaliset kustannukset ovat olleet pelottavan suuret. […]

Lataa Heinosen kirja-arvio (pdf, 100 KB)

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]

Kulutustutkimus.Nyt 1-2/2013

KTS_kansi_1_2013

Lataa Kulutustutkimus.Nyt 1-2/2013 (pdf, 4.1 MB)

Pääkirjoitus
Pirjo Laaksonen & Minna Maarit Jaskari

Käsillä olevan Kulutustutkimus.Nyt -lehden kaksoisnumeron artikkelit tarkastelevat kukin omalla tavallaan kulutuksen ja kulttuurin symbioosia. Ne keskittyvät varsin erilaisista lähtökohdista käsin valottamaan tuotteiden ja palveluiden sekä niiden käytön kulttuurista merkityksellisyyttä. Kulutustutkimuksen eri koulukunnat ja tutkimussuunnat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoisia lähestymistapoja kulutuksen ja kulttuurin välisen kanssakäymisen tarkasteluun. Yhtäältä tuotteet ja palvelut voidaan nähdä kulttuurin heijastumina ja toisaalta kulttuurin rakennusaineina. Kuluttajat voidaan nähdä niin kulttuuristen merkitysten tulkitsijoina kuin niiden tuottajina. Kulttuuri voidaan nähdä kulutuksen kontekstina yhtä lailla, kuin itse kulutus voidaan nähdä kulttuurin muokkaajana. Nämä kaikki näkökulmat kulutuksen ja kulttuurin välisen vuoropuhelun tarkasteluun ovat esillä tässä julkaisussa.

Lataa Laaksosen ja Jaskarin pääkirjoitus (pdf, 40 KB)

Kanssaelon autuus ja kurjuus kaupunkiyhteisössä. Analyysi kaupunkilehden Ruusut ja risut -palstasta.
Jenniina Halkoaho

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kaupunkilehden Ruusut ja risut -palstaa tarkoituksena tunnistaa palstalta keskeiset tyytyväisyyttä ja tyytymättömyyttä aiheuttavat kulutuskokemukset ja -tilanteet kaupunkiyhteisössä elävien arjessa. Palstalla yksityiset kokemukset ja kohtaamiset tulevat julkisiksi Word of Mouth -viestinnän myötä. Analyysissä jäsennetään yksityishenkilöiden ja yritystoimijoiden välisiä kohtaamisia, kuten asiakaspalvelutilanteita, palstalle kirjoittaneiden tulkintojen ja tuntemusten valossa. Tutkimuksen lopputulemana päädytään esittämään tyypittely kolmesta ruusujen ja kolmesta risujen antamisen tilanteesta.

Lataa Halkoahon artikkeli (pdf, 270 KB)

Roolipeliä palveluun. Juonen kehittelyä ja liukuvia rooleja kuluttajien palvelutarinoissa.
Eliisa Kylkilahti, Ari Kuismin & Minna Autio

Arkielämän roolihahmot, kuten kuluttaja ja asiakaspalvelija, syntyvät kohtaamisissa, vuorovaikutuksessa toisten roolihahmojen kanssa. Artikkelissa tutkitaan kulttuurisia puhetapoja kuluttajien ja asiakaspalvelijoiden välisistä palvelukohtaamisista. Näitä arjen vuorovaikutustilanteita jäsentävät kulttuuriset ja toiminnalliset käsikirjoitukset, jotka tekevät kohtaamisista sujuvia. Kuluttajien kerronnassa myöntei sinä näyttävät jäsentyvän kohtaamiset, joissa palvelua ohjaava käsikirjoitus murtuu ja osapuolten välille syntyy jännite, joka on ratkaistava. Tällöin keskeiseksi muodostuu vuorovaikutusta ohjaavan juonen ja osallisten roolien työstäminen. Jännitteen syntyessä tiukat rooliodotukset avautuvat eikä kuluttaja näyttäydy vain palvelun passiivisena vastaanottajana. Hän voi tai joutuu osallistumaan kohtauksen uuden juonen kehittelyyn ja roolinsa muokkaamiseen yhdessä asiakaspalvelijan kanssa. Kyse on yhteisimprovisaatiosta, joka voidaan ymmärtää roolipelaamisena (Live Action Role Play, LARP). Roolipelissä toimijat ovat samanaikaisesti sekä esiintyjiä että esityksen seuraajia – he luovat palvelupelin illuusiota yhdessä ja toisilleen.

Lataa Kylkilahden, Kuisminin ja Aution artikkeli (pdf, 200 KB)

Irrallinen tapahtumatila vai kaupunkilähtöinen elämys? Paikan rooli kulttuuritapahtumaan liittyvissä kulutuskokemuksissa
Minttu Karppinen ja Pirjo Laaksonen

Tässä artikkelissa ollaan kiinnostuneita kulttuuritapahtuman ja paikan välisistä jännitteistä. Tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa ymmärrystä siitä, mikä rooli paikalla on kulttuuritapahtumaan liittyvissä kulutuskokemuksissa. Tutkimuskysymystä lähestytään teoreettisesti elämyskuluttamisen viitekehyksen kautta, jolloin kulttuuritapahtuman yhtenä tavoitteena voidaan pitää ainutlaatuisen tapahtumaelämyksen synnyttämistä. Empiirisessä osiossa tarkastellaan erästä keskisuureen Suomen kaupunkiin monistettua festivaalikonseptia ja siihen liittyviä kulutuskokemuksia. Aineisto koostuu festivaalikävijöiden ottamista valokuvista ja kuviin liittyvistä haastatteluista. Aineiston analyysissä arvioidaan tapahtuman ja tapahtumakaupungin välisiä jännitteitä elämyksellisyyden näkökulmasta. Tutkimus paljasti tapahtuman ja kaupungin väliset kokemukselliset rajapinnat, ja osoitti paikalla olevan lopulta merkitystä siinä, miten kokonaisvaltaisesti festivaalikuluttajat festivaalin kokevat. Tutkimustulosten mukaan tutkimuksen kohteena ollut tapahtuma rajautui tapahtumakävijöiden kokemuksissa lopulta kaupungista irrallisena, keinotekoisena tapahtumatilana, joka ei täyttänyt elämyksellisyyden kriteereitä. Tutkimus osoitti, kuinka sekä festivaalimatkailijat että paikalliset festivaalikävijät hakevat festivaalikulutuksessaan aktiivisesti myös paikkakokemuksia ja näin ollen tapahtumakontekstin elämyksellisyyttä määrittää lopulta tapahtuman ja kaupunkitilan välinen vuorovaikutus. Saadut tutkimustulokset antavat lopulta myös käytännön implikaatioita siihen, miten kulttuuritapahtumien elämyksellisyys rakentuu nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa Karppisen ja Laaksosen artikkeli (pdf, 2.2. MB)

Yhteistä hyvää rakentamassa. Sosiaalinen vastuullisuus maaseudun ruoankulutuksessa
Lotta Alhonnoro

Vastuullisuuskeskustelua käydään paljon ”vihreän” kuluttajan ja kulutuksen ekologisten vaikutusten ympärillä. Tässä artikkelissa tarkastellaan vähemmälle huomiolle jäänyttä vastuullisuuden sosiaalista ulottuvuutta. Sosiaalisella ulottuvuudella tarkoitetaan kulutuksen ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvia vaikutuksia. Artikkelissa ilmiötä tarkastellaan ruoankulutuksen kontekstissa. Aineisto koostuu maaseudulla toteutetuista ryhmäkeskusteluista, jolloin ruoankulutus ja sen vaiheet tulevat lähelle kuluttajaa. Tutkimus lisää ymmärrystä sosiaalisen vastuullisuuden sisällöistä ja merkityksistä rakentaen parempaa kuvaa sosiaalisesta vastuullisuudesta osana vastuullista kuluttajakäyttäytymistä. Tutkimus osoittaa nykyisen kuvan sosiaalisesta vastuullisuudesta olevan liian kapea-alainen ja tuo esiin sosiaaliseen vastuullisuuden moninaisuuden: lähipiiristä välittämisen sekä paikallisen, kansallisen ja globaaliin hyvinvoinnin.

Lataa Alhonnoron artikkeli (pdf, 260 KB)

Vastuullisuuden poikkeavat kategoriat kosmetiikan kuluttamisessa. Epäonnistumiset, oikeutukset ja perustelut
Hanna Leipämaa-Leskinen & Inka Leino

Tämä tutkimus tarkastelee vastuullisen kuluttamisen ristiriitaisuutta ja haasteita kosmetiikan kuluttamisen kontekstissa. Tutkimus analysoi, millaisiin kategorioihin vastuulliset kuluttajat asemoituvat, kun he epäonnistuvat vastuullisen valinnan teossa eli toimivat ihanteiden vastaisesti. Tutkimuksen aineisto perustuu eläytymistarinoihin, joita käsitellään kulttuurisina kuvauksina siitä, miten vastuullinen kuluttaja voi tuntea tai toimia tilanteessa, jossa on ostanut ”ei-vastuullisen” kosmetiikkatuotteen. Aineiston kategoria-analyysi paljastaa, miten vastuullinen kuluttajuus rakentuu erilaisiksi poikkeaviksi kategoriajäsenyyksiksi (katuva, järkeilevä ja armollinen), jotka ilmentävät vastuullisena kuluttajana epäonnistumista. Kaikissa kategorioissa vastuullisena kuluttajan epäonnistumista oikeutetaan ja perustellaan eri tavoin, joko epäuskon, syyllisyyden tai hyväksynnän kautta. Tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä siitä, mitä epäonnistumisen paikat kertovat vastuullisesta kuluttajuudesta ja sen vaateista kulutusyhteiskunnassa.

Lataa Leipämaa-Leskisen ja Leinon artikkeli (pdf, 200 KB)

Beckham – Brändi balanssissa?
Johanna Kalja

Tutkimuksessa tarkastellaan julkisuuden henkilön ja mainostettavan brändin tasapainoa mainonnassa. Tavoitteena on selvittää, sopiiko David Beckhamin brändi hänen yhteistyökumppaniensa brändien kanssa kuluttajien mielestä yhteen vai ei. Lisäksi analysoidaan, mitkä ominaisuudet yhdistävät yhteensopivia ja -sopimattomia brändejä. Aineistona on David Beckhamista kiinnostuneiden sekä hänen elämäänsä ja uraansa tuntevien kuluttajien näkemyksiä brändeistä. Tutkimus on lähtökohdiltaan laadullista, fenomenologista tutkimusta; analyyttisena viitekehyksenä käytetään balanssiteoriaa. Tutkimuksen tulosten mukaan parhaiten David Beckhamin brändin kanssa sopivat yhteen Adidas, Pepsi, Emporio Armani ja Gillette; huonoiten Yahoo!, Got Milk? ja Herbalife. Tasapainoisia brändejä yhdistävät ominaisuudet ovat urheilu ja/tai jalkapallo, pitkä tai tunnettu yhteistyö, tyyli ja tyylikkyys sekä naiset ja seksikkyys. Epätasapainoisia brändejä yhdistävät epäuskottavuus, merkityksettömyys, sopimattomuus ja loppuunkuluneisuus. Tulokset osoittavat, että tasapainon saavuttaminen on haasteellista, sillä saavuttaminen riippuu julkisuuden henkilöstä ja häneen liitettävistä merkityksistä sekä mainostettavasta brändistä ja siihen liitettävistä merkityksistä.

Lataa Kaljan artikkeli (pdf, 350 KB)

Lektio: Consumption, Youth and New Media: the Debate on Social Issues in Brazil
Sueila Pedrozo

Brazil is a country of 195.2 million inhabitants according to the National Household Sample Survey (PNAD-IBGE 2012) in 2011 and many social, economic, educational and cultural contrasts. Although a major process of vertical and structural social mobility has been occurring in the country over the last 25 years, it is not individual mobility but of a whole segment of mobility, as a result of important factors as employment growth, inflation control, more credit availability, price stability, and social programs, which contributed to the upward economic mobility of the poorest segments. On the other hand, it is a country where basic needs of a great majority of the population are not met; as an example, a considerable number of people do not have electric power, and a great majority access the Internet through dial connections due to high costs of broadband access. As a result, the serious contrasts continually reproduce and reinforce social and economic inequalities through prejudice and segregation, based on ethnicity, gender, geographic location, origin and age (Welti 2002, Gacitúa-Marió 2005). Despite all this, global transformations have continually driven Brazil towards a more advanced growth comparable to developed countries but its social, economic, and technological advances are unequally distributed (Rizzini & Barker 2002).

Lataa Pedrozon lektio (pdf, 60 KB)

 

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [StumbleUpon] [Technorati] [Twitter] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]